Uchwała Nr XXII/122/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 oraz art. 28 a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, a także po dyskusji Rady Miejskiej w Skępem w głosowaniu jawnym udziela się absolutorium za 2015 rok Panu Piotrowi Wojciechowskiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

 2) sprawozdaniem finansowym;

 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skępem po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy za 2015 rok i sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale Komisji rewizyjnej z dnia 30.05.2016 r. i opinii do tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z załącznikami i uchwałą Komisji Rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie.

Wyciąg z protokołu z głosownia Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały Nr XXII/121/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok.

 Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych:

 - za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych,

 - przeciwnych było - 0 radnych,

 - wstrzymało się od głosu - 0 radnych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195.