Uchwała Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1]))  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r.

-  Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r,

-  Uchwałą Nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lipca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 lipca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 sierpnia 2016 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.513.697,33 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 30.389.625,33 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 124.072,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.999.771,33 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 30.763.697,33 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 28.481.384,33 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 2.282.313,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.985.230,08 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

3)  § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ".

4)  § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5'' do niniejszej uchwały.

5)  § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

 Dochody zwiększenie o kwotę 1.473.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1) Zwiększa się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.50.2016 w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

 a) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”:

 - § 2010 /+/ 189 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),

 - § 2030 /+/ 3.856 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83 poz.25 ustawy budżetowej na 2016 r.,

 b) rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” § 2060 /+/ 1.406.972 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (Dz. U. z 2016 r. poz.195).

 2) Zwiększa się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.51.2016 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w tym:

 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2010 /+/ 8.010 zł,

 - rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 /+/ 6.851 zł.

 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

 3) Zwiększa się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.52.2016 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010/+/ 16.641 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz dokonał korekty decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych również w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 960 zł.

 4) Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 6.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznej dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

 5) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dziale 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6269 /+/ 3.380  zł na przedsięwzięcie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – zgodnie z umową nr UM-ŚG.052.1.025.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

 6) Urealnia się plan finansowy dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

 - dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 0920 /+/ 2.000 zł,

 - dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 0690 /+/ 100 zł i § 0920 /+/ 200 zł,

 - dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0690 /+/ 20 zł i 0920 /+/ 300 zł,

 - dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0830 /+/ 1.000 zł. i § 0970 /+/ 1.000 zł,

 - dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku os czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 2680 /+/ 1.681 zł,

 - dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0970 /+/ 3.000 zł,

 - dział 852 rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2910 /+/ 100 zł (MGOPS  § 0970),

 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0970 /+/ 13.090 zł,

 - dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 0830 /+/ 50 zł,

 - dział 900 rozdział 90020„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”   § 0400 /+/ 500 zł.

 Wydatki zwiększenie o kwotę 1.473.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1) Zwiększa się plan finansowy wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.50.2016 w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

 a) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”:

 - § 4130 /+/ 189 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),

 - § 4130 /+/ 3.856 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83 poz.25 ustawy budżetowej na 2016 r.,

 b) rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” /+/ 1.406.972 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (Dz. U. z 2016 r. poz.195).

 2) Zwiększa się plan finansowy wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.51.2016 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w tym:

 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4210 /+/ 78,46 zł i § 4240 /+/ 7.931,54 zł.

 - rozdział 80110 „Gimnazja” § 4210 /+/ 68 zł. i § 4240 /+/ 6.783 zł.

 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

 3) Zwiększa się plan finansowy wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.52.2016 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 4170/+/ 16.641 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz dokonał korekty decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych również w rozdziale 85228 § 4170 o kwotę 960 zł.

 4) Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 6.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznej dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

 - Miejski Zespół Szkół w Skępem /+/ 4.000 zł,

 - Szkoła Podstawowa w Czermnie /+/ 1.000 zł,

 - Szkoła Podstawowa w Wólce /+/ 1.000 zł.

 5) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli

 w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

 - Miejski Zespół Szkół w Skępem /±/ 40.190 zł,

 - Szkoła Podstawowa w Wólce  /±/ 17.000 zł,

 - Szkoła Podstawowa w Czermnie /±/ 37.000 zł,

 - Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg – Zarembiny w Skępem  /±/ 13.300 zł,

 6) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach:

 - dział 630  rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 4210 /+/ 1.000 zł,§ 4390 /-/ 1.000 zł,

 - dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” § 4300 /-/ 5.000 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 /+/ 6.421 zł,

 - dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4430 /+/ 5.000 zł,

 - dział 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 /+/ 20.000 zł,

 - dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4010 /-/ 6.450 zł.

 - dział 852 rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 4170 /+/ 15.681 zł.

 7) Urelania się załącznik Nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admninistracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r." W załączniku tym występuje różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków o kwotę 74,25 zł. Wynika ona z refundacji poniesionych kosztów z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych za rok 2015 r.

 8) Urealnia się plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2016 r. w następujących zadaniach:

 - „Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Skępem na odcinku 60m” /+/ 11.500 zł,

 Zwiększenie związane jest z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na wykonawstwo robót budowlanych, które zostało wycenione na kwotę ok. 25 tys. zł. Wartość ta odpowiada (a nawet jest niższa) wartości robót drogowych realizowanych na ulicy Jarzębinowej i Klonowej w przeliczeniu na 1 mb, a więc odpowiada stawkom rynkowym obowiązującym na lokalnym rynku. W koszt inwestycji zostało w kalkulowane również wykonanie projektu budowlanego oraz usługa nadzoru inwestorskiego.

 - „Przebudowa ulicy 1 Maja w Skępem na odcinku 26m /+/ 6.000 zł,

 Zwiększenie związane jest z faktem konieczności zawarcia dwóch odrębnych umów z dwoma Wykonawcami – odrębnie na wykonanie podbudowy i odrębnie na wykonanie nawierzchni asfaltowej. Wykonawca wykonujący asfaltowanie nie posiada mocy przerobowych pozwalających na wykonanie zadania w pierwszej połowie sierpnia, natomiast ich przeprowadzenie jest konieczne aby pozyskać materiał, który zostanie wbudowany w parking przy Urzędzie Miasta i Gminy Skępe. Dlatego też innych Wykonawca dokona prac związanych z podbudową, a żeby nie utrudniać ruchu do czasu wykonania nawierzchni wysokość podbudowy zostanie dostosowana do obecnej wysokości asfaltu. Podczas wykonywania prac związanych z nawierzchnią nadmiar materiału zostanie zebrany i przekazany inwestorowi celem wykorzystania do innych celów. W koszt inwestycji została wkalkulowana również usługa nadzoru inwestorskiego.

 - „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe” /+/ 6.000 zł,

 Zwiększenie związane jest z koniecznością udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówienia dodatkowego na przeprowadzenie sieci wodociągowej do nieuzbrojonych działek, co jest zasadne gdyż w przyszłości nie będzie potrzeby ingerowanie w drogę przy podłączaniu posesji do sieci. Dlatego też zachodni konieczność zabezpieczenia środków na ewentualną wypłatę wynagrodzenia autorowi dokumentacji projektowej w przypadku przejęcia w tym roku terenów kolejowych, w której to sytuacji projektant będzie miał możliwość dokonania stosownych uzgodnień dla ulicy Topolowej. W przeciwnym razie porozumienia zawarte z projektantem wygaśnie i nie będzie potrzeby wypłacania kwoty prawie 6 tys. zł (chyba że strony postanowią inaczej).

 - „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czermnie” /+/ 37.000 zł,

 Zwiększenie związane jest z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na wykonawstwo robót budowlanych, które zostało wycenione na kwotę ok. 65 tys. zł i odpowiada stawkom rynkowym obowiązującym na lokalnym rynku. W koszt inwestycji zostało wkalkulowane również wykonanie projektu budowlanego oraz usługa nadzoru inwestorskiego.

 - „Wymiana instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce – I etap” /+/ 17.000 zł,

 Zwiększenie związane jest z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na wykonawstwo robót instalacyjnych, które zostało wycenione na kwotę ok. 33 tys. zł i odpowiada stawkom rynkowym obowiązującym na lokalnym rynku. W koszt inwestycji zostało wkalkulowane również wykonanie projektu budowlanego oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Konieczność zwiększenia zabezpieczenia wynika z faktu powiększenia zakresu zadania polegającego m.in. na wymianie wszystkich opraw oświetleniowych (60 szt.), gniazd itp., czego wcześniej nie planowano, jednakże biorąc pod uwagę ich stan techniczny oraz fakt, iż zakres remontu powinien być kompleksowy dla tej kondygnacji budynku, zwiększenie zakresu jest jak najbardziej zasadne.

 - „Zakup serwera na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem” /+/ 2.500 zł,

 - „Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem” /-/ 32.000 zł,

 Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane pozwala na uwolnienia części środków
i przekazanie ich na inne istotne z punktu widzenia lokalnego społeczeństwa inwestycje.

 - „Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską” /+/ 1.000 zł.

 b) wprowadzenie  nowego zadania inwestycyjnego pn.:

 - „Przebudowa podjazdu od strony zaplecza do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem” /+/ 8.500 zł.

 Zadanie polega na położeniu kostki brukowej gr 8 cm na działce zaplecza Ochotniczej Straży Pożarnej na pow. 50 m2. Działanie to pozwoli na bezproblemowy dojazd do obiektu z różnego rodzaju dostawami podczas organizacji imprez wszelkiego rodzaju.

 9) Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2016 r.”

 10) W związku ze złożonymi przez sołectwa wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik nr 6 (do niniejszej uchwały) pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.” w poniższych sołectwach:

 a) sołectwo Lubówiec:

 - było: 600 – 60016 § 4300 /-/ 1.000 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”

 - jest: 921 – 92109 § 6050 /+/ 1.000 zł „Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską”,

 b) sołectwo Huta:

 - było: 600 – 60016 § 4300 /-/ 500 zł „Odśnieżanie dróg gminnych” i 754 – 75412 § 4210 /-/ 500 zł „Zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP Huta”

 - jest: 754 – 75412 § 4210 /+/ 1.000 zł „Zakup elementów do uzupełnienia ogrodzenia remizy OSP Huta”,

 c) sołectwo Ławiczek:

 - było: 600 – 60016 § 4300 /-/ 935 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”

 - jest:  921 – 92105 § 4210 /+/ 200 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo” i  600 -  60016 § 4210 /+/ 735 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”

 d) sołectwo Franciszkowo:

 - było: 921 – 92105 § 4210 /-/ 50 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 - jest:  921 – 92105 § 4220 /+/ 50 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 e) sołectwo Wioska:

 - było: 921 – 92105 § 4220 /-/ 100 zł i 921 – 92105 § 4190 /-/ 200 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 - jest:  921 – 92105 § 4210 /+/ 300 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 f) sołectwo Żuchowo:

 - było: 921 – 92105 § 4190 /-/ 400 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 - jest:  921 – 92105 § 4210 /+/ 400 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 g) sołectwo Żagno:

 - było: 921 – 92105 § 4190 /-/ 450 zł „Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Pierwszego Dnia Wiosny”

 - jest:  921 – 92105 § 4210 /+/ 450 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 h) sołectwo Likiec :

 - było: 600 – 60016 § 4300 /-/ 1.000 zł „Odśnieżanie dróg gminnych” i 921 – 92105 § 4210 /-/ 200 zł

 i § 4220/-/ 200 zł  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 - jest:  900 – 90095 § 4210 /+/ 1.400 zł „Zakup bramki do piłki nożnej na boisko sportowe”

 i) sołectwo Jarczewo :

 - było: 600 – 60016 § 4300 /-/ 931 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”

 - jest:  921 – 92105 § 4210 /+/ 631 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo” i  754 – 75412 § 4210 /+/ 300 zł  „Zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP Jarczewo”

 j) sołectwo Czermno :

 - było: 600 – 60016 § 4300 /-/ 524,44 zł „Odśnieżanie dróg gminnych” i 921 – 92105 § 4210 /-/ 500 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”

 - jest: 010 – 01009 § 4300 /+/ 1.024,44 „Melioracje - konserwacje gminnych rowów melioracyjnych’

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 11 radnych:

 - za uchwałą oddano 11 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów oddano 0


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195.