Uchwała Nr XXIII/126/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1.   Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.   Traci moc Uchwała Nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 1030) zmieniona Uchwałą Nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 1422).

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/126/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.   Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i  porządku terenie Miasta i Gminy Skępe dotyczące:

1)  wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)  prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.4a,

b)  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)  mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)  rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)  liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)  innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023;

5)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7)  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1)  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-17;

2)  papieru i tektury;

3)  metali;

4)  tworzyw sztucznych;

5)  opakowań wielomateriałowych;

6)  szkła;

7)  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

8)  odpadów zielonych;

9)  przeterminowanych leków;

10)  chemikaliów;

11)  zużytych baterii i akumulatorów;

12)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

13)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

14)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

15)  zużytych opon,

16)  tekstyliów i odzieży,

17)  popiołu i żużlu z palenisk domowych.

2.  Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

3.  Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4,  w terminach wyznaczonych harmonogramem udostępnionym właścicielom nieruchomości, oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe.

4.  Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 2- 5 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

5.  Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 7- 8 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady mokre.

6.  Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 17, na terenach czasowo zamieszkałych – czyli terenach na których znajdują się domki letniskowe, bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym działki niezabudowane) wykorzystywane jedynie przez część roku, może być realizowany przy wykorzystaniu ogólnodostępnych kontenerów i pojemników w punktach zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3.  Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po opadach.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości z wyjątkiem miejsc służących do użytku publicznego pod warunkiem:

1)  niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2)  dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji.

2.  Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1)  niezanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

2)  dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów;

3)  zgody właściciela nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1)  pojemniki o pojemności co najmniej 60 litrów;

2)  kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

3)  worki z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 60 litrów;

4)  kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 litrów.

2.  Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)  pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów;

2)  worki z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 60 litrów;

3)  pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów.

§ 6. 1. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik o pojemności co najmniej 110 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2.  Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane worki z tworzywa sztucznego koloru szarego, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności co najmniej 60 litrów, lecz nie większej niż 120 litrów.

3.  Każda nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, powinna być wyposażona, z zastrzeżeniem ust. 4, w pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4.  Dopuszcza się, aby nieruchomość, o której mowa w ust. 3, wyposażona była do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w worki z tworzywa sztucznego koloru szarego, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności co najmniej 60 litrów, lecz nie większej niż 120 litrów.

§ 7. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków z tworzywa sztucznego, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przewidzianych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych:

1)  pojemniki o pojemności co najmniej 60 litrów odpowiednio oznakowane;

2)  worki z tworzywa sztucznego, oznaczone odpowiednim napisem na odpady selektywnie zbierane,  w kolorze:

a)  zielonym o pojemności nie większej niż 60 litrów - do zbiórki szkła,

b)  białym o pojemności co najmniej 60 litrów – do zbiórki  łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, drobnych metali,

c)  brązowym o pojemności od 60 do 120 litrów – do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych,

d)  kontenery o pojemności co najmniej 5000 litrów - do zbiórki popiołu i żużlu.

2.  Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów komunalnych:

1)  pojemniki o pojemności co najmniej 60 litrów odpowiednio oznakowane;

2)  worki z tworzywa sztucznego, oznaczone odpowiednim napisem na odpady selektywnie zbierane,  w kolorze:

a)  zielonym o pojemności nie większej niż 60 litrów - do zbiórki szkła,

b)  białym o pojemności co najmniej 60 litrów – do zbiórki  łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, drobnych metali,

c)  brązowym o pojemności od 60 do 120 litrów – do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych;

3)  pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie „gniazd”, wyposażonych w komplet 2 pojemników na odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, ustawionych w wybranych przez Gminę miejscach ogólnodostępnych o dużej intensywności zabudowy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Wyposażenie nieruchomości w systemie „gniazd” stanowi uzupełnienie podstawowego systemu gromadzenia odpadów, stosowanego na danej nieruchomości.

3.  Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 17 przyjmowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 8.   Przepisy § 5 – 7 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 9.   Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję w miarę potrzeb.

§ 10. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2.  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

§ 11.   Pojemniki do zbierania odpadów powstałych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinny być trwale oznaczone w sposób pozwalający na odróżnienie ich od pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Dopuszcza się oznakowanie pojemników za pomocą elementów dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne lub w inny sposób zaproponowany bądź zaakceptowany przez podmiot odbierający odpady komunalne.

§ 12.    Kosze uliczne winny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w ilości dostosowanej do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 13.   Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1)  z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, a w części wiejskiej gminy 1 raz w miesiącu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w części wiejskiej gminy 1 raz w miesiącu,

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e)  popiół lub żużel zebrane w sposób selektywny odbierane będą z następującą częstotliwością:

-  od 1 maja do 30 września roku kalendarzowego - 1 raz na 2 miesiące,

-  od 1 października roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku - 1 raz na  miesiąc;

2)  z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu,

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale:

-  w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnie roku kalendarzowego - nie rzadziej niż 4 razy w miesiącu,

-  w okresie od 1 września roku kalendarzowego do 31 maja następnego roku - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e)  popiół lub żużel zebrane w sposób selektywny odbierane będą z następującą częstotliwością:

-  od 1 maja do 30 września roku kalendarzowego - 1 raz na 3 miesiące,

-  od 1 października roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku - 1 raz na  miesiąc;

3)  z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co trzy tygodnie,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

4)  od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień, w pozostałych miesiącach – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 maja do 30 września – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

-  w okresie od 1 października do 30 kwietnia – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 14.   Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1)  kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać:

a)  w okresie od 1 kwietnia do 30 września – na bieżąco, jednak nie mniej niż 1 raz w tygodniu,

b)  w okresie od 1 października do 31 marca – co 2 tygodnie, a w razie zwiększonej ilości odpadów - z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia;

2)  kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach - według potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;

3)  z cmentarzy - według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące;

4)  w przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami - co najmniej codziennie;

5)  w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe – codziennie.

§ 15.   Określa się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1)  chemikalia i zużyte opony – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

2)  przeterminowane leki – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do aptek – w godzinach ich pracy;

3)  baterie i akumulatory – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

4)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

5)  meble i odpady wielkogabarytowe – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

6)  tekstylia i odzież – należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy;

7)  odpady zielone - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy;

8)  odpady budowlane i rozbiórkowe:

a)  wytworzone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy,

b)  wytworzone przez osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą należy przekazywać podmiotom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej winni wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych. Wymagania techniczne oraz warunki budowy i eksploatacji tych urządzeń określają aktualnie obowiązujące przepisy budowlane i sanitarne.

2.  Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do:

1)  zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

2)  utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń, o których mowa w ust. 1;

3)  zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia, z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17.   Właściciele nieruchomości winni  zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podejmować działania mające na celu ułatwianie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 18.   Zaleca się aby odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości były zagospodarowywane we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

§ 19.   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane z terenu Miasta i Gminy Skępe należy przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

1)  w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a)  stały i skuteczny nad nimi dozór,

b)  natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

2)  w odniesieniu do psów:

a)  wyposażenie psa w obrożę i w kaganiec,

b)  prowadzenie psa na smyczy i w nałożonym kagańcu, poza psami ras miniaturowych i mieszańców nie większych niż 30 cm w kłębie,

c)  zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21.   Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 22. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w § 21 powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2.  Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

§ 23. 1. Wprowadza się obowiązek deratyzacji na obszarach zabudowy wielorodzinnej i przemysłowej.

2.  Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i jesiennym.


Uzasadnienie

 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą być zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Regulamin jest pierwszym i zasadniczym aktem prawa miejscowego.

 W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), która wprowadziła zmiany w treści merytorycznej regulaminu, choć są to zmiany niewielkie. Nadal podstawową kwestią jest określenie zakresu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Ponadto uwzględniono zmiany związane z włączeniem do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Nowością dotyczącą przedmiotowej uchwały jest konieczność uregulowania w niej trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

 Niniejsza uchwała spełnia wymagania ustawodawcy. Zawiera wszystkie elementy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).