Uchwała Nr XXIII/127/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.  Przedsiębiorca, który na zlecenie Miasta i Gminy Skępe realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a)  zmieszane (nieselektywnie zbierane),

b)  selektywnie zbierane:

-  papier i tekturę,

-  metale,

-  tworzywa sztuczne,

-  opakowania wielomateriałowe,

-  szkło,

-  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

-  odpady zielone,

-  zimne popioły i żużle z palenisk domowych.

3.  W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a)  zużytych baterii i akumulatorów,

b)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek,

c)  przeterminowanych lekarstw,

d)  mebli i odpadów wielkogabarytowych,

e)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,

f)  odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

g)  tekstyliów i odzieży,

h)  popiołów i żużli.

4.  Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe, zwanym dalej „Regulaminem”.

§ 2.  Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, które zgodnie z § 1 ust. 2 odbierane są z terenu nieruchomości:

1)  z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, a w części wiejskiej gminy 1 raz w miesiącu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 kwietnia do 31października – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a w części wiejskiej gminy 1 raz w miesiącu,

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e)  popiół lub żużel zebrane w sposób selektywny odbierane będą z następującą częstotliwością:

-  od 1 maja do 30 września roku kalendarzowego - 1 raz na 2 miesiące,

-  od 1 października roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku - 1 raz na  miesiąc;

2)  z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 kwietnia do 31października – jeden raz w tygodniu,

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale:

-  w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnie roku kalendarzowego - nie rzadziej niż 4 razy w miesiącu,

-  w okresie od 1 września roku kalendarzowego do 31 maja następnego roku - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e)  popiół lub żużel zebrane w sposób selektywny odbierane będą z następującą częstotliwością:

-  od 1 maja do 30 września roku kalendarzowego - 1 raz na 3 miesiące,

-  od 1 października roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku - 1 raz na  miesiąc.

§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w § 1 ust. 3, zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Miasta i Gminy Skępe realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.

2.  Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpłatnie w każdych ilościach, do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez Gminę.

3.  Punkt selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowany w miejscowości Skępe, przy ul. Sportowej 27, świadczyć będzie usługi w dniach i godzinach jego funkcjonowania. Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, na stronie internetowej www.skepe.pl oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje:

a)  odpadów płynnych i sypkich w nieszczelnych opakowaniach,

b)  odpadów, których ilość lub rodzaj wskazuje na pochodzenie ze źródła innego, niż gospodarstwo domowe, w szczególności na pochodzenie z działalności gospodarczej,

c)  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 4.   Opłata uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w § 3.

§ 5.   W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości:

1)  w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2)  w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie „gniazd”, wyposażonych w komplet 2 pojemników na odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz szkła, ustawionych w wybranych przez Gminę miejscach ogólnodostępnych, na obszarach zabudowy wielorodzinnej, oraz na terenie nieruchomości o dużej intensywności zabudowy. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki w systemie „gniazd”  stanowi uzupełnienie podstawowego systemu gromadzenia odpadów, stosowanego na danej nieruchomości.

§ 6. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług, zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, reklamacja winna być złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem:

1)  w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:

a)  do 2 dni roboczych - dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów w terminie,

b)  do 5 dni roboczych - dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,

c)  do 2 dni roboczych - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2)  w jednej z poniższych form:

a)  telefonicznie: na numer telefonu 54 287 85 20 lub 54 287 57,

b)  pocztą elektroniczną: na adres: sekretariat@skepe.pl,

c)  pisemnie na adres pocztowy; ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,

d)  osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16.

2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

3.  Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4.  Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, a w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

5.  Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została złożona chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.

§ 7.   Traci moc Uchwała Nr XX/184/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 1031) oraz Uchwała Nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz., 1423).

§ 8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 9.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Konsekwencją zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe jest konieczność zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Podjęcie zmiany uchwały wynika z konieczności doprecyzowania jej zapisów do zmienionego regulaminu utrzymania czystości i porządku, jest zatem konieczne.

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

 Niniejsza uchwała spełnia wymagania ustawodawcy. Zawiera wszystkie elementy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).