Uchwała Nr XXIII/128/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 Na podstawie art. 6n, w związku z art. 6 m ust. 1 a i ust. 1 b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w terminach określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

3.  Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1)  deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub na skrzynkę e-mail: esp@skepe.pl ;

2)  deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr /293/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 1973), zmieniona uchwałą Nr VII/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 1269).

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/128/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

 Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 W celu wypełnienia tegoż obowiązku, przygotowany został projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 Deklaracja została opracowana w oparciu o szczegółowe zasady funkcjonowania wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Projekt uchwały zawiera również informację o terminie złożenia pierwszej deklaracji oraz o sytuacjach, kiedy należy złożyć kolejne deklaracje.

 Opracowanie wzoru składanej deklaracji jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).