Uchwała Nr XXIII/129/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uchwala się co następuje:

§ 1.   Z dniem 1 stycznia 2017 r. Miasto i Gmina Skępe postanawia odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

§ 2.   Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Skępe.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) rada gminy, może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Stosownie zaś do art. 6c ust. 3 powołanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

 w gminach uchwała ta może dotyczyć właścicieli określonych nieruchomości.

 W związku z objęciem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe Rada Miejska w Skępem zobowiązana jest do podjęcia uchwał, w tym uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 Włączenie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe przyczyni się do uszczelnienia systemu.

 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).