Uchwała Nr XXIII/132/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

 Na podstawie art. 6n, w związku z art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną, w terminach określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

3.  Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1)  deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub na skrzynkę e-mail: esp@skepe.pl ;

2)  deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/132/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

 W związku z objęciem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 Rada Miejska w Skępem uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 W celu prawidłowego naliczenia opłaty ryczałtowej, rada zobowiązana jest również do podjęcia uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla tych nieruchomości.

 Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. Wypełniając deklarację właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne, deklaruje wysokość opłaty zgodnie z zasadami opisanymi w deklaracji.

 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).