Uchwała Nr XXIII/134/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) oraz art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Sprawieniem pogrzebu osobom zmarłym na terenie miasta i gminy Skępe, niepochowanym przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – na koszt  Miasta i Gminy Skępe zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem.

2.  Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

3.  Decyzję w przedmiocie sprawienia pogrzebu podejmuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

§ 2.  Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki.

§ 3.  Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, w szczególności:

1)  zapewnienie miejsca pochówku (w tym: wszystkie formalności związane z wykupieniem miejsca na cmentarzu, zapewnieniem opłaty eksploatacyjnej, wypełnieniem deklaracji pogrzebowej);

2)  dokonanie pochówku (w tym: wykopanie grobu ziemnego, wpuszczenie trumny z ciałem do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu, bądź też w przypadku spopielenia zwłok przygotowanie miejsca na cmentarzu na złożenie urny z prochami osoby zmarłej);

3)  odpowiednio do sposobu dokonania pochówku – zapewnienie trumny drewnianej bądź urny na spopielone zwłoki;

4)  przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z umyciem i ubraniem zwłok;

5)  zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku);

6)  przechowywanie ciała w chłodni;

7)  przewóz zwłok;

8)  spopielenie zwłok;

9)  zapewnienie i obsługa żałobników;

10)  zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Skępe nekrologów;

11)  zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnej z wyznaniem zmarłego;

12)  zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego lub innego symbolu religijnego, zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej;

13)  zapewnienie małej wiązanki kwiatowej oraz jednego znicza.

§ 4.  Wyboru cmentarza właściwego do sprawienia pochówku dokonuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

§ 5.  Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem powierza wykonawcy prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, wybranemu w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W myśl art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Na podstawie art. 44 wyżej przywołanej ustawy to gmina ustala sposób sprawiania pogrzebu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwłoki niepochowane przez osoby i podmioty do tego zobowiązane, są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 749.