Uchwała Nr XXIII/135/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2a pkt 1 i ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1.   W uchwale Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 399) wprowadza się następujące zmiany:

1)  po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

§ 2a. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

1)  o pojemności 60 litrów – w wysokości 6 zł;

2)  o pojemności 110/120 litrów – w wysokości 12 zł;

3)  o pojemności 240 litrów – w wysokości 20 zł;

4)  o pojemności 1100 litrów – w wysokości 60 zł;

5)  o pojemności 7000 litrów – w wysokości 360 zł.

2.  W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane  w sposób selektywny, stawki opłaty o której mowa w ust. 1, wynoszą:

1)  o pojemności 60 litrów – w wysokości 12 zł;

2)  o pojemności 110/120 litrów – w wysokości 17 zł;

3)  o pojemności 240 litrów – w wysokości 27 zł;

4)  o pojemności 1100 litrów – w wysokości 98 zł;

5)  o pojemności 7000 litrów – w wysokości 400 zł.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z 17 stycznia 2015 r. poz. 87), koniecznym stało się zgodnie z art.6j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Ma to związek z wprowadzeniem opłaty za odbiór odpadów z domków letniskowych oraz dokonanymi zmianami w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe - zmiana pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest ustalana bowiem, jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj., stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 Mając powyższe na uwadze, koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).