PROTOKÓŁ NR XXIII/VII/2016

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 23 sierpnia 2016 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1330 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Ryszard  Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem   - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                       - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski                  - Burmistrz

O       Barbara Leśniewska                   - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                  - Sekretarz

O       Jerzy Kowalski                          - Dyrektor MGBP

O       Ewa Wojciechowska                  - Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska             Kierownik ds. Oświaty

O       Lucjan Stroiński                         - Inspektor

O       Agnieszka Skowrońska              - Inspektor

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Państwa na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem, witam Pana Burmistrza z pracownikami Miasta i Gminy Skępe, witam; kierowników jednostek, a w szczególności witam odchodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Jadwigę Ziętek (w tym momencie z sali obrad oklaski)  witam sołtysów, Państwa radnych,  oraz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Następnie Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk wspólnie z Burmistrzem Panem Piotrem Wojciechowskim podziękowali za 43 lata  pracy Pani Dyrektor oraz złożyli serdeczne życzenia i wręczyli bukiet róż Pani dyrektor.           

Otwieram XXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 11 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XXII  z dnia 27 czerwca 2016 roku

 

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 11 radnych).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma uwagi do projektu porządku obrad?

Burmistrz

Do przedstawionego porządku obrad chciałbym wnieść dodatkowy projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i proponowałbym żeby wprowadzić do porządku dzisiejszego posiedzenia w pkt. 14. i pozostałe pkt. bez zmian tj.

pkt. 15 Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

pkt. 16 Wolne wnioski i zapytania.

pkt. 17 Zakończenie.

Taka jest moja prośba i propozycja.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych jest „za” wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad    wniosek został jednogłośnie przyjęty  (głosowało 11 radnych  „za”).

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad;

 

Projekt porządku obrad;

 

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2016 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok - druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – druk nr 7.

9.      Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 8.

10.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – druk nr 9.

11.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe– druk nr 10.

12.   Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – druk nr 11.

13.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe – druk nr 12.

14.   Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty druk nr 13.

15.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

16.   Wolne wnioski i zapytania.

17.   Zakończenie.

Przyjęcie porządku obrad :

Porządek obrad został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 11  radnych  „za”).

Wybór sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Romana Targańskiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przystępujemy do pkt. 2 obrad dzisiejszej sesji Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok druk nr 1.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok

Uzasadnienie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu przedstawionej uchwały?

Burmistrz

Ja dodam kilka zdań co powiedziała Pani Skarbnik rzeczywiście zwiększamy środki na inwestycje, które dla społeczeństwa są widoczne i bardzo potrzebne. Zmiany, które dokonujemy to samo życie weryfikuje. Jeżeli wykonujemy jakąś inwestycję to przy każdej inwestycji nasuwają się rozwiązania, które chcemy od razu pouzupełniać, żeby do tego nie wracać, żeby zakończyć inwestycje z przekonaniem, że przez dłuższy okres czasu nie będziemy do tego przedsięwzięcia wracać. Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy to samo się nasuwa zrobienie przy OSP Skępe i tak jest podobnie w innych inwestycjach. Podobnie Pani Skarbnik poinformowała nt. funduszy sołeckich, który jest urealniany i zmieniany zgodnie z życzeniami i potrzebami naszych mieszkańców, bo mieszkańcy danego sołectwa najlepiej wiedzą na co te środki społeczeństwu w danej sytuacji przeznaczyć. Zmiany po prostu wynikają z samego życia i przebiegu danych inwestycji dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu tej uchwały?

Jeżeli nie ma przechodzę do odczytania projektu Uchwały Nr XXIII/123/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie   głosowało 11 radnych „za”.

Przechodzimy do pkt. 3 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030, którą przedstawi Pani Skarbnik.

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XXIII/124/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Pkt. 4

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na komisji Szanowni Państwo dyskutowaliśmy na temat przedstawionej uchwały i tam gdzie są zabytki to może nie raz być problem np. z remontem czy rozbudową tego przedszkola czy obiektu.  Nie zawsze jest to dobre, że jak dają to trzeba brać i ja jestem zwolennikiem, że lepiej jest budować nowe, a nie rozbudowywać.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska

Ja chciałam się odnieść do wypowiedzi Pana Suchockiego – zabytkiem jest tylko jedna część obiektu po starej oficynie pozostałe jako strefa historyczna, oczywiście cała modernizacja tego budynku będzie konsultowana z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jesteśmy na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo tak jak powiedziała koleżanka (Agnieszka Skowrońska) musimy wykorzystać istniejący obiekt z jednego powodu. Przy realizacji zadania zamierzamy skorzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a zgodnie z jego zasadami nie jest możliwe budowa nowych obiektów, a jedynie rozbudowa, modernizacja i adaptacja istniejących obiektów.

Burmistrz

Pan Krzysztof (Jaworski) wyjaśnił pewne kwestie i nie muszę się do tego odnosić, oczywiście analizujemy pewne rzeczy tak samo o sprzedanym kinie to błąd kardynalny i totalny – kto wyzbywa się majątku. Majątek się bierze i powiększa, a nie wyzbywa. Co to byłby za gospodarz, który ma możliwość pozyskania obiektu, czy ma możliwość pozyskania atrakcyjnych gruntów, wspaniałego miejsca i  by nie zabiegał o to i by odmówił, przecież to jest nie do pomyślenia sytuacja, a że jest to w zabytkach to chwała za to. Przecież będziemy wszystko uzgadniać i będziemy pielęgnować to miejsce. Na terenie Miasta i Gminy Skępe tak piękne obiekty lepiej żeby niszczały, czy szpeciły jak szkoły, które zostały sprzedane i uważam, ze to nie podlega najmniejszej dyskusji.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja się tylko wyraziłem, ze trzeba być ostrożnym w przejmowaniu zabytków, bo wiecie Państwo podejmowaliśmy uchwałę o witaczach i te witacze są i wiecie czym się skończyły  - leżą w magazynie.

Burmistrz

Witacze będą tak jak wcześniej powiedziałem.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale na razie nie ma, ja jestem jak najbardziej „za” pozyskiwaniem i powiększaniem majątku gminy i poszerzaniu kultu tylko nie zawsze nam się wszystko opłaca.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Panie Suchocki trzeba dać czas i każda inwestycja wymaga określonego czasu i uzgodnień i żeby ustawić „Witacze” tam gdzie my chcemy to czekaliśmy na decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i muszę Panu powiedzieć, że taką decyzję mamy i „Witacze” w niedługim czasie będą stały.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Chwała za to, ze mamy, ale ja bym zaczynał od załatwienia decyzji, bo gdybyśmy nie otrzymali … (gwar na sali posiedzeń).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam bardzo proszę po kolei zabierać głos.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja bym zaczął od decyzji papierkowej i po uzyskaniu zgody dopiero bym zaczął podejmować uchwałę, żeby takie witacze uzgodnić – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Proszę bardzo kto ma jeszcze pytania,  jeżeli nie ma – Uchwała Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości, która w wyniku głosowania została przyjęta;

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 11 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –10 radnych,

– przeciw było – 0 radnych,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Pkt. Pkt. 5 – 12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Proszę Państwa omawialiśmy wszystkie projekty uchwał na wspólnej komisji i uważam, że każdy zapoznał się. Pan Krzysztof (Małkiewicz pracownik MiG), nie uczestniczy w dzisiejszej sesji, ponieważ jest na pogrzebie, a przygotowywał projekty uchwał dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe. Wszystkie wnioski i uwagi zostały wprowadzone do poszczególnych projektów uchwał.

Radni zdecydowali, żeby Pan Przewodniczący Rady odczytywał po kolei poszczególne projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie.

Przechodzimy do odczytywania projektu uchwał;

Uchwała Nr XXIII/126/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Uchwała Nr XXIII/127/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiuchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Uchwała Nr XXIII/128/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Uchwała Nr XXIII/129/2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Uchwała Nr XXIII/130/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Uchwała Nr XXIII/131/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Uchwała Nr XXIII/132/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

Uchwała Nr XXIII/133/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała została przyjęta jednogłośnie    głosowało 11 radnych „za”.

 

Pkt. 13

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe przedstawiła Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu Uchwały Nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe (w załączeniu) która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie  (głosowało 11 radnych).

Pkt. 14

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał projekt Uchwały Nr XXIII/135/2016  Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (w załączeniu) która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie  (głosowało 11 radnych).

Pkt. 15

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami

Przedstawił informację o pracach w okresie między sesjami – z dnia  27 czerwca  2016 roku (w załączeniu do protokołu).

O       Realizacji Uchwał XXII Sesji Rady Miejskiej  z dnia 27 czerwca 2016 roku.

O       Informacja za okres od dnia 27.06.2016 do dnia 23.08.2016 roku  w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Informacja z wykonani a robót z zakresu rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gmin y Skępe w okresie od 27.06.2016 r. do 22.08.2016

O       Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 23.08.2016 r., dotycząca dofinansowania ze środków UE, a także inwestycji.

O       Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem (23.08.2016 r.) – programy, projekty, działania inwestycyjne z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skępe realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem.

O       Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 27.06.2016 do 22.08.2016 roku.

Podam jeszcze kilka informacji;

w dniu 21 lipca br. odbyło się w Ośrodku Jawor ognisko integracyjne dla Koła Emerytów i Rencistów, uczestniczyli również członkowie z Koła Związku Niewidomych ze Skępego jest to już tradycyjnie co roczne takie spotkanie, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dziękuję za przychylność i pomoc jest to cykliczna impreza i na pewno będzie kontynuowana,

w dniu 7 sierpnia 2016 roku nastąpiło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej Kś. Józefowi Pilaszawskiemu inicjatorowi założenia jednostki ogniowej w Skępem w roku 1908 roku. W setną rocznicę śmierci druhowie z Ochotniczej Straży w Skępem ufundowali tablicę. Bardzo piękna uroczystość pokazująca pewne wartości jednocześnie przekazywane młodemu pokoleniu, pamięć o miejscu o dniach o osobach które miały bezpośredni wpływ na powstanie jednostki OSP w Skępem i bardzo dobrze, że to jest kultywowane i przekazywane młodemu pokoleniu. Tablica została umieszczona na budynku OSP i ufundowana przez OSP Skępe. Składam podziękowania dla wszystkich druhów, a szczególne podziękowanie dla druhów - Grzegorza Czarneckiego, Józefa Mielnika, Grzegorza Miśkiewicza.

Zostało przygotowane boisko dla dzieci przy ulicy Sportowej z tego co jest mi wiadome to bardzo dużo dzieci gra tam  piłkę co też cieszy, że mają gdzie spędzać wolny czas i mają możliwość regenerować siły, żeby później dobrze umysłowo funkcjonować w szkole.

Chciałbym podziękować pracownikom gospodarczym Panu Sekretarzowi Zbyszkowi Małkiewiczowi, który zaangażował się w wyposażenie boiska między innym zostały zamontowane bramki, które są z atestem itd.

Ostatnia już informacja to w sobotę 20 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne w Wiosce wspaniała dobrze przygotowana impreza wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lipnie. Chciałbym pewnym osobom podziękować na święto plonów, które jest dla mieszkańców istotne i ważne, bo to jest podsumowanie tej ciężkiej pracy. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przygotowywały wieńce dożynkowe bo wieńce to pewien symbol. Wszystkie wieńce były piękne i chciałbym podziękować kołom i osobom, które przyczyniły się do zrobienia bo to jest dużo pracy to nie jest jeden dzień, bo to jest żmudna, ciężka praca.

 

Poniżej podam koła, sołectwa, które przygotowały tak piękne wieńce;

v       Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Skępego,

v       Koło Gospodyń Wiejskich  „Łęczanki”,

v       Koło Aktywnych Kobiet Wioska

v       Sołectwa: Boguchwała, Ławiczek, Moczadła,

v      Rada Sołecka Wólka,

v      Sołectwo Żuchowo,

v      Sołectwo Jarczewo,

v      I dodatkowe wieńce za które chciałbym bardzo serdecznie podziękować z całego powiatu.

v      Dziękuję bardzo również sołtysom za udział i pomoc w przygotowaniu wieńcy i dożynek, a szczególnie Pani Wandzie Lisieckiej, Pani Jadwidze Orszak, Pani Malwinie Cywińskiej, Panu Sławomirowi Cackowskiemu, Panu Adamowi Topolewskiemu, Panu Wiesławowi Witkowskiemu. Myślę, że pozostali sołtysi również pomagali w przygotowaniu tych wieńców. Wyrazy wielkiego podziękowania kieruję w stronę sołtysa z Wioski, bo to na jego terenie odbywały się uroczystości dożynkowe - Panu Mariuszowi Bujanowskiemu, który wykazał się naprawdę w każdej chwili i w każdej sytuacji, pracowitością, zaradnością, gotowością do pomocy.

v      Dziękuję Paniom z Koła Aktywnych Kobiet w Wiosce; Pani Aldonie Grzędzickiej,  Pani Czesławie Zielińskiej. Pomagały również Pani Anna Górska i Edyta Morawska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Łęczanki” z Panią Iwoną Bogdanowicz na czele. Jak również  „Jarczewianki” z Panią Marią Kuczmarską i Panią Małgorzatą Podlas na czele, oraz Panią Gospodyń z Józefkowa z Panią Barbarą Wierkus na czele. Dziękuję za przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości i wspaniałych wypieków dla przybyłych na dożynki.

v      Dziękuję Ojcu Gwardianowi Dobromiłowi Godzikowi i Proboszczowi Romanowi Murawskiemu za odprawioną Mszę Świętą i wygłoszone kazanie,

v      Dziękuję Dyrekcji, oraz pracownikom Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem za okazaną pomoc. Paniom pracującym w kuchni za przygotowanie grochówki.

v      Dziękuję Pani Jadzi Orszak (sołtys z Ławiczka) za wypożyczenie bali ze słomy oraz Panu Michałowi Wierzbowskiemu za kostki słomy na wykonanie „Witaczy” dożynkowych – stały koguty piękne „Witacze”. Tylko najsmutniejsze jest jedna rzecz, że ktoś te „Witacze” podpalił. „Witacze” tj. to jest pewien symbol to raz, a po drugie nieuszanowanie ciężkiej pracy tj. dla mnie wandalizm, tak jak połamanie drzewek na ulicy Dworcowej. Tak jak powiedziałem tegoroczne dożynki zorganizowaliśmy przy współpracy, że Starostwem Powiatowym w Lipnie i tutaj bardzo serdecznie dziękuję za współpracę, bo co do współpracy nie mamy żadnych zastrzeżeń, ani uwag. Miasto i Gmina Skępe była odpowiedzialna za przygotowanie placu dożynkowego, który był Agencji Nieruchomości Rolnych, wynajęcie sceny nagłośnienia, zabezpieczenie zaplecza sanitarnego, zaplecza pożarowego i zaplecza medycznego. Firma Pana Krzysztofa Świedziaka wygrała zapytanie ofertowe i została wynajęta do zabezpieczenia sceny i nagłośnienia z czego wywiązała się profesjonalnie adekwatnie do powierzchni placu dożynkowego – była piękna duża scena. Osoby, które były na dożynkach mogą potwierdzić. Naszym zadaniem dobrze było zabezpieczone zaplecze handlowo-gastronomiczne.

v      Składam serdeczne podziękowania przedsiębiorcom w osobach;

Panu Romanowi Matera składam podziękowania, właścicielowi firmy Rol-Mięs Panu Piotrowi Wysokińskiemu Prezesowi Firmy Agro-Mlecz, Panu Ryszardowi Skibickiemu Prezesowi firmy „Skibicki” i Pani Grażynie Boińskiej, Panu właścicielowi firmy  „Polo-Mark”, Panu Marcinowi Kawczyńskiemu Prezesowi firmy usług komunalnych w Lipnie.

v      Dziękuję Pani doktor Jolancie Wiśniewskiej i całemu zespołowi za bezpłatne zabezpieczenie zaplecza medycznego całej imprezy. I muszę powiedzieć, ze nie ma jakiejkolwiek imprezy, żeby Pani Jolanta powiedziała – nie, przyjeżdża i mówi „do swojego Skępego przyjeżdżam”.

v      Dziękuję Kapelmistrzowi i całej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem za uświetnienie dożynek. Dziękuję strażakom z OSP w Wiosce i OSP ze Skępego za zabezpieczenie zaplecza p.pożarowego.

v      Dziękuję Policji za zabezpieczenia bezpieczeństwa na dożynkach.

v      Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu MiG Skępe między innymi pracownikom  gospodarczym  - Robertowi Błaszczykowi, Lucjanowi Stroińskiemu, Mirosławowi Dudzińskiemu, Jerzemu Szymańskiemu, Adamowi Małkiewiczowi, Łukaszowi Małkiewiczowi, Andrzejowi Sarnowskiemu, Markowi Małkiewiczowi, Jackowi Michalskiemu, Markowi Grudzińskiemu, Zdzisławowi Kaliszewskiemu, Januszowi Pawłowskiemu, Jadwidze Kwaśniewskiej, Mariuszowi Dzwonkowskiemu, Lechowi Trojanowskiemu, Mirosławowi Kaczorowskiemu, Wojciechowi Bobrowiczowi, Wojciechowi Małkiewiczowi, Andrzejowi Zielińskiemu, Piotrowi Grudzińskiemu, Recie Tucholskiej i Tadeuszowi Podolskiemu.

v      Na zakończenie dziękuję całemu sztabowi organizacyjnemu – pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skępe z Panią Magdą Elwertowską na czele, Magdzie Krzewdzińskiej, Aldonie Grzędzickiej, Małgorzacie Matuszczak, Luizie Stankiewicz, Małgorzacie Podlas, Barbarze Kąkolewskiej, Bożenie Kawczyńskiej, Rafałowi Gołębiewskiemu, Damianowi Jasińskiemu oraz pracownikom Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem – Piotrowi Wiśniewskiemu. Dziękuję ponadto Krzysztofowi Wiśniewskiemu i Karolowi Markowskiemu za pomoc w organizacji dożynek.

Ja sobie wynotowałem te osoby, które nie pierwszy raz pomagały w organizowaniu imprez i nie tylko dożynki - nie mam do tych osób żadnych zastrzeżeń, czy uwag. Mało tego po każdej imprezie jest zawsze posprzątane i rano wygląda tak teren jakby imprezy żadnej nie było jest po prostu czysto.

v      Na zakończenie swojego wystąpienia chciałem podziękować koleżance Aleksandrze Ruszkowskiej, bo tak naprawdę jak byście się Państwu przyjrzeli godłu i herbowi to na pewno odzyskał blask i ma zupełnie inny wygląd i za ten piękny blask i wygląd bardzo serdecznie dziękuję.

v      Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo - przechodzimy do dyskusji nad tematem, który został poruszony przez Pana Burmistrza.

Panie Burmistrzu wiadomo, że wiele inwestycji zostało rozpoczętych i mam takie pytanie czy mamy na tyle mocy przerobowej, żeby ułożyć ten pol-bruk na „Osiedlu za Torami”, następnie przełożyć chodnik na ulicy Kościelnej, bo to we własnym zakresie będziemy robić, ale czy mamy moc przerobową?

Zapewne padnie takie pytanie - czy została przeprowadzona kontrola gwarancyjna wykonanej drogi ulicy Kujawskiej? Wiadomo, że mamy gwarancje na to i były już pytania na poprzednich sesjach radni się pytali i może Pan Burmistrz by  nas poinformował.

Burmistrz

Analizując przetargi na pewno ja tak zaproponuję i będziemy chcieli we własnym zakresie położyć wymaga to jednak racjonalnego podejścia i tak będziemy chcieli zrobić jak ulicę Lipową.

Zbliża się nowy rok szkolny i w tej chwili priorytetem dla mnie jest przygotowanie szkół do rozpoczęcia i nasi pracownicy pracują w szkołach. Po inauguracji roku szkolnego będziemy starać się przygotować grupę osób, która będzie tą kostkę układała we własnym zakresie. Wiadomo, ze wszystkiego od razu nie zrobimy, ale stopniowo będziemy starać się - taka jest moja odpowiedź.

Wracając do ulicy Kujawskiej powiem szczerze, że ja na to pytanie nie odpowiem jest Pan Krzysztof Jaworski (pracownik UMiG) to sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi na ten temat. Póki co każda inwestycja, która jest wykonywana mamy gwarancję i tak np. na parking przy Urzędzie MiG mamy gwarancję na 7 lat czyli przez okres 7 lat możemy żądać od wykonawcy naprawy. Na każdą inwestycję mamy projekt i inspektora nadzoru, podobnie jest z ulica Kościelną. Będziemy starać się robić chodniki we własnym zakresie tak jak było na ulicy Sierpeckiej.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Bo te chodniki zostały naruszone.

Burmistrz

Niech te ulice zostaną zalane asfaltem i sukcesywnie te sprawy będziemy robić – oczywiście będzie to uzależnione od środków finansowych, ale będziemy się starać.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania?

Radny Pan Janusz Kozłowski

Wracając do ulic chciałbym zapytać i prosić, bo to logika na to wskazuje, żeby dokończyć ulicę Kasztanową i Jarzębinową

Burmistrz

Odpowiadając ja jestem do tego przekonany, bo na to wskazuje tak jak powiedział kolego radny logika.

Radny Pan Mieczysław Weber

Podobnie i ulica Modrzewiowa.

Burmistrz

Modrzewiowa również.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Chwała Panu Sekretarzowi i Burmistrzowi,  że jest już boisko przy ulicy Sportowej, które od lat już powinno funkcjonować, a tym się nikt nie interesował. Rzeczywiście tam jest nie raz graczy nawet ponad 40-tu i dzieciaki cieszą się nie raz nawet do 22-ej, a może i dłużej, bo często rodzice mają problem ściągnąć dzieciaka do domu (wakacje).

Panie Burmistrzu, ale jeszcze jakby powstał mały plac zabaw to jeszcze bardziej dzieciaki i rodzice by się cieszyli, którzy prosili żeby przekazać słowa podziękowania. Również chwała za to, że tych koszy jest coraz więcej i przy każdej ulicy są kosze – chylę czoła, może nie każdy to widzi, ale ja widzę, że koszy przybywa.

Chylę czoła, bo wizerunek miasta  to jest gmina i kościół i widać tą gospodarność i tak jak mieszkaniec ma wizerunek własnego ogrodu tak i jeżeli spojrzy się na ogród to już mamy wizerunek. Chwała za to, bo wizytówką jest kościół i ludzie przyjeżdżają na święta, na pogrzeb i praktycznie najwięcej ludzi przewija się. Również przyjeżdżają  ludzie do urzędu i wojewoda i marszałek i inne osobistości i to jest właśnie ta wizytówka - chylę czoła, bo faktycznie zasługuje na pochwałę – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych jeszcze ma pytania odnośnie wypowiedzi Pana Burmistrza? Jeżeli nie ma przechodzimy do wolne wnioski i zapytania.

 

Pkt. 16

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma zapytania? nie widzę, kto z Państwa gości ma pytania?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Muszę się zapytać niech się Pani Dyrektor Ewa Jastrzębska wypowie co do hali na komisji dyskutowaliśmy i stanął problem zamknięcia hali. Ja mam pytanie czy faktycznie zagraża bezpieczeństwu ta hala?

Burmistrz

Tak jak powiedziałem na komisji – i tak naprawdę to nie są wirtualne opowiadania o hali jest decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tak jak powiedziałem jest to problem dla mnie i dla rodziców dzieci, które będą rozpoczynały rok szkolny. Podejrzewam że inspektor, który nakazał Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wyłączenie z użytkowania budynku hali widowiskowo-sportowej z faktami się nie dyskutuje. To są opinie fachowców dla mnie jest to przykre i smutne, ale taka opinia z czegoś się wzięła i nie ma skutku bez przyczyny i w tej chwili jest taka, a nie inna sytuacja. Rzeczywiście szkoda tego wszystkiego, ale z dokumentacji z którą się zapoznałem, które mi przedstawiła Pani Dyrektor to pewne rzeczy się w głowie nie mieszczą, żeby na tak wybudowaną halę nie było gwarancji to jest nieprawdopodobne.

Urząd, stanowisko wszystko przemija, urząd jako gmina pozostaje i spuścizna też jakaś pozostaje dlatego 7 lat gwarancji na parking, czy na ulicę Kościelną, czy inne budowle i to jest wystarczające zabezpieczenie, ale jeżeli nie ma żadnego zabezpieczenia na taką halę widowiskowo-sportową np. obiekt  jedenastego jest z całą lista usterek, a dwunastego już się oddaje, to kiedy zostało zrobiono i kiedy usterki usunięto - proszę Państwa takie są fakty i analizując pewne rzeczy i fakty to się nie mieści w głowie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po prostu kazał dokonać analizy statyczno-wytrzymałościowej całego obiektu i wtedy nastąpi stwierdzenie czy obiekt kwalifikuje się do remontu i w jakim zakresie i czy zagraża, czy nie zagraża bezpieczeństwu. Ja naprawdę po tym co już powiedziałem nie chciałbym się do tego momentu wypowiadać, bo jeżeli ta analiza okaże, ze trzeba poczynić pewne działania finansowe bo bez tego to się nie obejdzie to nie będziemy dyskutować. Musimy wtedy po prostu przeprowadzić remont zresztą na hali  uczestniczyliście Państwo nie raz w zimę zimno niedogrzane, a latem to tak jakby się było w klimacie tropikalnym, takie są fakty przecież to od wielu lat potwierdzamy. Ja przychodziłem na sesję od 2002 roku bo byłem radnym powiatowym i uczestniczyłem w sesjach systematycznie przez wiele lat tu na tej sali. Najsmutniejsze jest to, że niektórzy radni zgłaszali tu i mówili wprost, że hala się sypie, że hala zagraża bezpieczeństwu to lekceważono pewne sprawy. Ja nie będę lekceważył bo ja sobie zdaję z wagi i ciężaru i odpowiedzialności jaka w tej chwili tu będzie spadała na ten urząd i na radnych. Oczywiście powinno to być zupełnie inaczej rozwiązane. Pani Dyrektor zna sprawę dogłębnie więc proszę, żeby ewentualnie Pani Dyrektor moją wypowiedź uzupełniła.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Pani Ewa Jastrzębska

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Zaproszeni Goście -odpowiadając Panu (Suchockiemu) na pytanie to przyczyn tego stanu rzeczy jest bardzo wiele. Przede wszystkim dlatego, iż hala jest miejscem naprawdę niezbędnym nie tylko szkole, ale społeczeństwu również. Zajęcia na hali odbywają się od godz. 8-ej. nawet do 22-ej. korzystają mieszkańcy naszej gminy, korzystają grupy zorganizowane. Ja tak naprawdę podczas tej rocznej działalności w szkole jako dyrektor nikomu nie odmówiłam korzystania z tego obiektu. Dlatego, ze on ma służyć społeczeństwu, a hala dopiero jest oddana 14 lat temu. Wiem, że 30 sierpnia br. Komisja Oświaty będzie we wszystkich placówkach oświatowych więc ja zapraszam do obejrzenia starego budynku, który był budowany w latach pięćdziesiątych tam  nie pęka proszę Państwa żadna ściana, owszem obiekt wymaga naprawy takie konserwatorskie, ale żadna ściana nie pęka. Jeżeli chodzi o halę i wyłączenie jej z użytkowania to tak naprawdę nie ja tylko nadzór budowlany tak jak powiedział Pan Burmistrz. Ja tylko mogę powiedzieć, że dyrektor jako zarządca obiektu  ma obowiązek dokonywać przeglądów i takie przeglądy są dokonywane dwa razy do roku tj. w listopadzie i marcu. W listopadzie podczas przeglądu jedynym mankamentem był przeciekający dach i Państwo doskonale wiecie, ze ja wystąpiłam za pośrednictwem Pana Burmistrza do Rady z prośbą o zabezpieczenie funduszy na halę tego cieknącego dachu dodatkowo jeszcze naprawa dachu na kotłowni i te pieniążki zabezpieczyliście Państwo Radni za co ja bardzo dziękuję i te pieniążki są na inwestycjach. W maju otrzymałam następną informację z nadzoru i już poważniejsze usterki i proszę Państwa przesunięcie konstrukcji stalowej nie powstało w ciągu pięciu miesięcy ja myślę, ze o było dużo wcześniej. Moim obowiązkiem jako dyrektora jest zapewnienie dzieciom przede wszystkim bezpiecznych warunków i bardzo mi zależy, żeby ten obiekt spełniał wszelkie wymogi.

W dokumentacji nie ma żadnych informacji w sprawie jakichkolwiek napraw gwarancyjnych - wykonywały halę różne firmy.

Ja powiem w ten sposób jeżeli mnie na coś nie stać to ja po prostu tego nie robię i nie może być tłumaczeniem,  że samorząd w takich czasach budował i chwała mu za to, że postawił tą halę.

Hala powinna być budowana zgodnie, że sztuką budowlaną i nie można powiedzieć, ze należy się cieszyć, że w ogóle została hala wybudowana.

Ten budynek na takich zasadach budowlanych jak był budowany w tym miejscu nie powinien stać i w tej chwili widać jak unosi się podłoga na tej hali. Jeżeli chodzi o naprawę to tylko i wyłącznie teraz musimy czekać. Nadzór budowlany podejmie decyzję o remoncie bądź o rozbiórce. Ja nie mam takiego zwyczaju, żeby wypowiadać się na temat o których nie mam pojęcia ja nt. prawa budowlanego się nie wypowiadam bo się nie znam. Ja w tej chwili wykonuję polecenia osób, które są kompetentne, które mają wiedzę i które nakazały mi, żebym ten obiekt wyłączyła ja myślę, że doprowadzimy ten obiekt do stanu  prawidłowego tylko koszty na pewno będą duże.

Nie wiem czy ja Pana radnego (Suchockiego) usatysfakcjonowałam swoją odpowiedzią czy jeszcze chciałby Pan się czegoś dowiedzieć?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jeszcze mam dalsze pytania.

Szanowni Państwo hala sportowa jak wiecie Państwo Aneta Włodarczyk złota medalistka trenuje, ćwiczy na sprzęcie z 1944 roku i jest szczęśliwą (gwar na sali)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Proszę o konkretne pytanie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dla mnie Pani Dyrektor nie była nigdy wiarygodną osobą i mam nadzieję, że to się zmieni Pani Dyrektor i ja liczę na to, bo wie Pani jak to było dwie sesje poprzednie jak Pani mnie zapewniała jak ja mówiłem, że może są godziny ukryte w arkuszu może wystarczy tych godzin dla tych dyrektorów (Pani Marii Stankiewicz i Pana Wojciecha Budzyńskiego) może za pochopnie  Pani to robi zwalniając ich i tłumaczyłem Pani. Nagle wczoraj znalazły się godziny, chce Pani anulować wypowiedzenie dyrektorom, chce Pani żeby wrócili do pracy i nagle od wczoraj wszystko się zmieniło – trzeba było tak długo czekać? Wiecie czego ja się obawiam, żeby nie była taka rozgrywka jak pamiętacie Państwo z basenem w Lipnie. Za byłego burmistrza basen był całkowicie niedobry, rozpisały się gazety, że dzieci naraża się na niebezpieczeństwo i fakt, że po Burmistrzu Białucha został basen zamknięty i to trwało około 3 lat. Nagle zmieniły się władze i ten sam basen jest dobry i po władzy „platformy” i „pisu” cały czas funkcjonuje ten sam basen. Ja się obawiam jednego Szanowni Państwo czy nie będzie tak, że hala będzie zamknięta, a za 2 czy 3 miesiące ktoś będzie miał wizje i powie nie – jednak tą halę przywróćmy do użytku i tego się obawiam Szanowni Państwo.

Różnie Państwo mówiliście nt. godzin dla Pani Stankiewicz i Pana Budzyńskiego pytałem Przewodniczącego Komisji Oświaty i mówiliście, że żadnych godzin nie ma i trzeba ich zwolnić, a wczoraj jak się dowiedziałem, że chcecie przywrócić ich do pracy i anulować zwolnienie to jestem pod wrażeniem – dziękuję.

Burmistrz

Ja odpowiem Panie Krzysztofie (Suchocki) i pozostali Państwo ja nie przyszedłem uprawiać tu polityki o tym jak Pan mówi, że jedni otwierali basen drudzy zamykali. Polityka mnie nie interesowała i nie interesuje. Ja przyszedłem tu pracować i jestem związany z samorządem od początku i tak do pracy podchodzę czy będąc radym, czy będąc jak w tej chwili Burmistrzem Miasta i Gminy. Ja operuję faktami, które zostały przedstawione to są fakty może nie satysfakcjonujące kogoś, ale to jest rzeczywistość bo na hali przebywa 300-500 naszych dzieci z Miasta i Gmin y Skępe. Jeżeli następuje przesuwanie konstrukcji to zagraża bezpieczeństwu, a mnie to nie interesuje czy to się będzie komuś podobać, czy nie będzie podobać. Mi też się wiele spraw nie podoba bo potrafiono na mój temat pisać, czy też wypowiadać się w sposób dla mnie nieprzychylny i czasami nieprawdziwy ja też w jakiś sposób musiałem przyjąć i się z tym pogodzić. Tu są fakty, które dla mnie i dla nas wszystkich nie są czymś przyjemnym, ale są realną rzeczywistością. Jak się dowiedzieliśmy o tej sytuacji z Panem Przewodniczącym to tak jakby na radę na nas spadł ciężar. Radni łącznie ze mną nie są przyczyną tego, a skutki musimy ponieść bo jest ciągłość władzy i nie ma o czym dyskutować.

Wracając do godzin o których  Pan (Suchocki) powiedział - Pan wprowadza w tej chwili tutaj w błąd bo ja byłem wiele lat nauczycielem i otrzymywałem tak jak Pan Budzyński ograniczenie godzin  bo do końca maja tak może być – prawda Państwo Dyrektorzy?

Odpowiedź padła od dyrektorów  -  tak.

Ja z tego nie robiłem larum, bo taka była, a nie inna sytuacja i po dwudziestu latach pracy otrzymałem ograniczenie ilości godzin i we wstępnym arkuszu organizacyjnym nie miałem godzin i takie były fakty i taka była rzeczywistość. Trzeba myśleć o wszystkich nauczycielach globalnie w całej gminie i nie można mówić, ze się nagle znalazły godziny bo to jest zakłamywanie  rzeczywistości – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Wracając do tej wypowiedzi nt. hali sportowej dyskutowaliśmy na ten temat na wspólnej komisji gdzie w jakiś sposób chciałem mojemu koledze radnemu (Suchockiemu) wytłumaczyć jak to stopniowo narastało i wreszcie urosło do tej sytuacji. Ja osobiście nie będę dyskutował z człowiekiem, czy z grupą ludzi, która dokonała tego co jest. Czytając dokumentację ekspertyzy, że zostało zrobione profesjonalnie. Dokonano nawet odwiertów chciano zobaczyć czy, ten budynek został posadowiony zgodnie z dokumentacją. Nie możemy dyskutować czy można zamknąć halę, czy nie można - jest wyraźnie nakaz inspektora i trzeba to zrobić. Na pewno my wszyscy radni byśmy byli zadowoleni, żeby te pieniądze, które będziemy musieli „utopić” przykładowo w tą halę wydać na drogę, czy na bieżnie przy szkole, na skocznie itp. ale niestety z tym musimy się pogodzić. Jeżeli będzie decyzja inna to chwała, ale z tego co wynika to trzeba będzie przeprowadzić kapitalny remont, a nie mówiąc już o rozbiórce. To nie jest tak, że ktoś ma jaką satysfakcje, my wszyscy ubolewamy na tym, bo na nas spływa ten ciężar. Pracownik BHP zarzucił dyrekcji, że musi doprowadzić halę do takiego stopnia, żeby temperatura była odpowiednia zimą i latem. Ja uważam, ze temat hali na tej sesji zostawmy ludziom, którzy faktycznie się tym zajmują.

A przyczyną zamknięcia basenu to było wiele, wiele usterek i na pewno doprowadzono do użytkowania, a z basenami jest różnie nieraz niecka przecieka i jeżeli ktoś się boryka w budownictwie i ma troszeczkę wiedzy to wie, co to znaczy. Uważam, że lepiej na zimne dmuchać, żeby nie stało się nieszczęście. Mamy jeszcze chwilę czasu i zobaczymy co dalej i uważam, ze temat hali na dzisiejszej sesji nie powinien być więcej poruszany – dziękuję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo ja nie powiedziałem, że jeśli zagraża niebezpieczeństwu żeby halę nie zamykać to trzeba zamknąć. Natomiast Pan Burmistrz mi zarzucił, ze wprowadzam społeczeństwo w błąd (gwar na sali).

Dyrektor od 25 maja dostał zwolnienie lekarskie to jak ma myśleć, że pracę dostanie jak miał wypowiedzenie pracy to jest całkowicie co innego ograniczenie godzin (wypowiedź przerywa mieszkaniec gminy)

Mieszkaniec Gminy Pan Krzysztof Barczewski

To są dwie różne materie.

Przewodniczący Rady prosi o spokój

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę Państwa jest zasadnicza różnica jeżeli kogoś się zwalnia z pracy, a jest różnicą jeżeli się komuś ogranicza godziny, a 25 maja Pani Stankiewicz otrzymała wypowiedzenie z pracy. Jeżeli ktoś zwalnia to co mam czekać, że pracodawca powie, a może za pół roku przyjmę do pracy.

A co do hali wróćmy – ta hala była budowana w 1998 roku to już 14 lat i wymaga jak najbardziej remontu. Na komisji mówiłem bardzo długo, że obowiązkowo trzy razy do roku musi być przeprowadzona kontrola, bo hala ma powyżej 1000m.

Na koniec Panie Burmistrzu jest pytanie do Pana czy w 2015 roku od Pani Stankiewicz otrzymał Pan raport kontrolny?

Odp.Burmistrz

Nie przypominam sobie, żebym otrzymywał  od Pani Dyrektor Stankiewicz raport.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Z tego co ja uzyskałem wiadomość to w 2015 roku było do 30 maja 2016 roku podpisane, ze wszystko jest w porządku; stan dachu dobry, stan ścian  dobry itd. itd. Natomiast w 2015 roku było zastrzeżenie i Pani Stankiewicz przeprowadziła dodatkową kontrolę i to Panu przekazała, a jeśli się mylę to pretensja do Pani Stankiewicz. A tak jak powiedziałem najlepiej zaprosić Pana Burmistrza Gatyńskiego, Panią Marię Stankiewicz, którym byśmy zadali pytanie dlaczego tak postępowali, dlaczego nie ma dokumentów itd.itd. bo dyskutując nie wiadomo z kim (gwar na sali)

Pani Beata Tężycka – Wicedyrektor MZS

Właściwie Pan Burmistrz, Pani Dyrektor i Pan Przewodniczący powiedzieli co miałam powiedzieć – Panie Suchocki z Pana strony to jest takie niepotrzebne przepychanie się słowami. Ja proponuję Panu Suchockiemu zapoznać się z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie(przerywa wypowiedź Pan Suchocki)

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Wystąpię z wnioskiem.

Pani Beata Tężycka – Wicedyrektor MZS

Odczytała decyzję i nadmieniła, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i my ją musimy wykonać. To nie jest żadne nasze widzimisię Panie Suchocki, a jeżeli ma Pan uwagi dot. decyzji to ja mam propozycję, żeby Pan się zwróci do Inspektora Nadzoru i skieruje pytania dlaczego wydał taką decyzję, bo ja nie potrafię Panu odpowiedzieć. Myślę, że może lepiej zastanowić się co dalej, bo dla nas dyrektorów to jest ogromny problem, bo ja muszę przygotować organizację, organizować zajęcia z wychowania fizycznego itd. – dziękuję.

Mieszkaniec Gminy Pan Krzysztof Barczewski

Może wścibsko się zachowuję, ale ja tę szkołę podstawową znam –wcześniej było poddasze i trzy pomieszczenia, było pobudowane w latach pięćdziesiątych i świadczy to o tym jak solidne były fundamenty i struktura budynku bowiem dobudowanie pełnego drugiego piętra w latach siedemdziesiątych utrzymuje stan tego obiektu bez zastrzeżeń to szacunek dla tych budowlanych i tych moich kierowników nie dyrektorów, a kierowników tj; Konrada Zabłotnego, Franciszka Kurowskiego, zawsze ich pamiętam pod krawatem. Natomiast co jest groźne choć szanuję Pana Suchockiego, bo dopełnia pan istniejące od stu lat heglowskie prawo, prawo jedności i walki przeciwieństw ono przynosi jakieś tam sukcesje, ale Pan w tej chwili w jakiś sposób nielogicznie za alternatywę przyjął albo, albo… to jest demagogia my słyniemy już w wielu dyskusjach i one nic nie wnoszą. Demagogiczne porównanie obiektu konkretnie niedopilnowanego to ja powiem tak – ja za dużo przez te parę sesji słyszę tych, którzy schowali głowę w piasek to ich trzeba bezpośrednio pytać, drugi obiekt podobnie oddany. W naszym  przypadku dopuszczenie do narażenia życia i zdrowia edukowanych dzieci naraża Panią Dyrektor Jastrzębską do natychmiastowego zajęcia się przez prokuraturę. Wówczas Pan Suchocki nie uchroniłby tej Pani przed trudnymi pytaniami prokuratora, a przykładem mocnym jest Hala Chorzowska (styczeń 2006 r), niezakończone procesy trwają do dziś, choć są już pierwsze skazania.

Nadzór budowlany to jest policjant, który mówi wejść, albo nie wejść ja uczestniczyłem w szkoleniu bardziej odpowiedzialnym szkoliłem przyszłych oficerów techników na poligonach i nie ważne było, że szykujemy do natarcia w szyku bojowym. Kierownik ćwiczeń mógł być Kapitan lub Pułkownik i jeżeli w sposób mało odpowiedzialny kierował szkolonych żołnierzy przygotowywanych do jakiejś tam walki i wpuścił ich na rejon zagrożenia ich życia lub zdrowia, a żołnierza spotkało nieszczęście wówczas prokurator zajmował się tym że kierownikiem ćwiczeń, który dopuścił do takiego stanu.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Chciałbym Panu Suchockiemu zwrócić uwagę, że przekroczył granicę śmieszności mówiąc, ze hala po 14 latach wymaga remontu to ja bym rozumiał, że jest potrzeba ściany pomalować to proszę bardzo. Drodzy Państwo z tej ekspertyzy wynika, ze trzeba rozebrać ścianę boczną i pobudować od nowa, że trzeba zerwać posadzkę i zrobić od nowa, trzeba zdemontować ściany boczne i założyć z nowych materiałów i wreszcie trzeba ławy fundamentowe pomurować od nowa, żeby po 14 latach takie remonty przeprowadzać to są chyba kpiny i niech się Pan zastanowi co Pan mówi – dziękuję.

 

Dyrektor Pani Ewa Jastrzębska

Chciałam wrócić do wypowiedzi Pana Suchockiego jest mi bardzo przykro, że nie wzbudzam w Panu zaufania, ale dla mnie bardzo ważne jest to, że 30 lat pracuję i jest cała rzesza życzliwych mi ludzi, których dzieci uczyłam i to jest dla mnie najważniejsze, że ja wzbudziłam swoją postawą zaufanie wśród tych ludzi. Ja bym się może starała przekonać Pana do swoich racji, ale jeżeli mi się nie uda to proszę mi wierzyć - no trudno nic na siłę.

Ja mam do Pana pytanie – czy Pan ma upoważnienie, żeby w spraw pracowniczych reprezentować osobę, którą Pan wymienił?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak

Dyrektor Pani Ewa Jastrzębska

Ja bardzo proszę, żeby Pan pokazał mi to upoważnienie jako Dyrektorowi Szkoły.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jedynie Pani Stankiewiczowa może - to może zaprosimy Panią Stankiewicz i Pana Budzyńskiego.

Dyrektor Pani Ewa Jastrzębska

Pan powiedział,  że ja nie wzbudzam w Panu zaufania  ponieważ ja kłamię i zarzucił mi kłamstwo w przydziale godzin ja zapewniam Pana, że ja nie kłamię, a mówiąc delikatnie Pan przekracza pewną granicę. Niech się najpierw Pan zastanowi co Pan mówi, bo Pan nie ma zielonego pojęcia jeżeli chodzi o przydział godzin, który jest w maju i jak wygląda ruch kadrowy, jak wygląda prawo oświatowe itp. Pan nie wie jak to się dzieje i na jakiej zasadzie przydzielamy godziny. Niech mi Pan nie mówi czegoś co w ogóle nie miało miejsca – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Odnośnie przesłuchiwania nt.  hali – my nie jesteśmy komisją śledczą i takich uprawnień nie mamy i na pewno nie będziemy przesłuchiwać tych osób. Ja uważam, że ten temat zostawmy do całkowitego wyjaśnienia i poczekajmy, a pieniądze lepiej przeznaczyć na co inne.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja chciałem odpowiedzieć Pani Dyrektor Tężyckiej, że nadal opieram się tylko na domysłach, bo tylko ta decyzja była odczytana przez Pana Burmistrza i nadal jestem tylko na domysłach więc wystąpię z wnioskiem i będę wiedział.

Pani Beata Tężycka – Wicedyrektor MZS

Trzeba na faktach, a nie na domysłach.

(gwar)

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja bym mógł siedzieć sobie na posiedzeniu  i w ogóle się nie odzywać i poszedłbym spokojnie sobie do domu, tylko mieszkańcy zarzucą mi, że się zwrócili z prośbą do mnie, a ja im nic nie załatwiłem sprawy.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Kolego Radny Suchocki – czy Pan uważa, ze cytowanie tego co odczytał Pan Burmistrz, i Pani Dyrektor Tężycka w sprawie zamknięcia hali jest kłamstwem – nie, więc jest to prawdą. Kto z Państwa ma jeszcze pytania? nikt więcej pytań nie miał.

Pkt. 17

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk - Szanowni Państwo miło się zaczęło i uważam, że należy miło zakończyć - Pani Dyrektor Jadzia Ziętek odchodzi na zasłużoną emeryturę i zaprasza na spotkanie towarzyskie przy kawie.

Na tym obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk