Uchwała Nr XXIV/137/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020 i poz. 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w każdej ilości;

2)  zebrane w sposób selektywny -  w każdej ilości:

a)  papier i tektura,

b)  metale,

c)  tworzywa sztuczne,

d)  opakowania wielomateriałowe,

e)  szkło,

f)  odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g)  odpady zielone,

h)  przeterminowane leki,

i)  chemikalia,

j)  zużyte baterie i akumulatory,

k)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m)  odpady budowlane i rozbiórkowe,

n)  zużyte opony,

o)  tekstylia i odzież,

p)  popiół.

2.  Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży się nieruchomości, na których znajdują się:

1)  budynki jednorodzinne, w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 60 litrów,

2)  budynki wielorodzinne, w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 1000 litrów,

3)  domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 60 litrów.

§ 3.  Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1)  z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, a w części wiejskiej gminy 1 raz w miesiącu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż 1raz na 2 tygodnie, a w części wiejskiej gminy 1 raz w miesiącu,

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e)  popiół zebrany w sposób selektywny odbierany będzie z następującą częstotliwością:

-  w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz na 2 miesiące,

-  w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz na miesiąc;

2)  z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu,

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale:

-  w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 4 razy w miesiącu,

-  w okresie od 1 września do 31 maja – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e)  popiół zebrany w sposób selektywny odbierany będzie z następującą częstotliwością:

-  w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz na 3 miesiące,

-  w okresie od 1 października do 30 kwietnia –  1 raz na miesiąc;

3)  z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co trzy tygodnie,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e)  popiół zebrany w sposób selektywny odbierany będzie z następującą częstotliwością:

-  w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz na 3 miesiące,

-  w okresie od 1 października do 30 kwietnia –  1 raz na 2 miesiące;

4)  z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

-  w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

-  w okresie od 1 września do 31 maja –  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

b)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

-  w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

-  w okresie od 1 września do 31 maja –  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

d)  szkło – nie rzadziej niż 1 raz na 2  miesiące.

§ 4.   Określa się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1)  chemikalia i zużyte opony – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

2)  przeterminowane leki – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do wyznaczonych przez gminę aptek – w godzinach ich pracy;

3)  zużyte baterie i akumulatory – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

4)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

5)  meble i inne odpady wielkogabarytowe – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

6)  tekstylia i odzież – należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy;

7)  odpady zielone - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy;

8)  odpady budowlane i rozbiórkowe - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 3, zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Miasta i Gminy Skępe realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.

2.  Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości samodzielnie, w każdych ilościach, do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez Gminę.

3.  Punkt selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowany w miejscowości Skępe, przy ul. Sportowej 27, świadczyć będzie usługi w każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700 i każdą sobotę w godzinach od 900 do 1300, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, na stronie internetowej www.skepe.pl oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, reklamacja winna być złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem:

1)  w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:

a)  do 2 dni roboczych – dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów terminie,

b)  do 5 dni roboczych – dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,

c)  do 2 dni roboczych – dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2)  w jednej z poniższych form:

a)  telefonicznie: na numer telefonu 54 287 85 20 lub 54 287 57,

b)  pocztą elektroniczną: na adres: sekretariat@skepe.pl,

c)  pisemnie na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,

d)  osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16.

2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

3.  Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4.  Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została złożona chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1 pkt. 2.

§ 7.   Traci moc uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2946) oraz uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2948).

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z wyjątkiem:

1)  §2 ust. 2 pkt. 3 oraz

2)  §3 pkt. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Konsekwencją zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe jest konieczność zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Podjęcie zmiany uchwały wynika z konieczności doprecyzowania jej zapisów do zmienionego regulaminu utrzymania czystości i porządku, jest zatem konieczne.

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie

 Niniejsza uchwała spełnia wymagania ustawodawcy. Zawiera wszystkie elementy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).