Uchwała Nr XXIV/138/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 września 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 6m i art. 6 m ust. 1 a i ust. 1 b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Uchyla się w całości uchwałę Nr XXIII/128/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Podjętą uchwałę przez Radę Miejską w Skępem w dniu 23 sierpnia 2016 r. należy uchylić ze względu na błąd techniczny związany z numerem uchwały, co uniemożliwiło jej publikację w Dzienniku Urzędowym.

 W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r.,poz. 1020 oraz poz. 1250.