Uchwała Nr XXIV/141/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, płatną jednorazowo z góry.

2.  Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Miasta i Gminy Skępe, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.

3.  Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 2, ustala się na 9 pojemników o pojemności 120 litrów.

§ 2. 1. Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120 l wynosi:

1)  12,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2)  17,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 za pojemnik o pojemności 120 l, w wysokości 108,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3.  Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 za pojemnik o pojemności 120 l, w wysokości 153,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4.  W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, opłatę stanowi iloczyn ilości domków letniskowych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionej w ust. 1 lub 2.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.   sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2949).

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 roku.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Uzasadnienie

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 28 listopada 2014 r. (ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 87), wskazała, że zgodnie z art. 6j ust. 3b – w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada miejska uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie definiuje pojęcia domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z powyższym pojęciom tym należy nadać znaczenie przyjęte w języku potocznym.

 Domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Istotne jest tu zatem nie przeznaczenie nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania. Zasadniczo nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z rekreacją i wypoczynkiem.

 W przypadku objęcia przez gminę zorganizowanym przez nią systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości z domkami letniskowymi i innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, na gminie ciąży obowiązek podjęcia uchwały określającej ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawierają następujące wytyczne do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty:

 1) jest uchwalana za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

 2) jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj., stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 Przy ustalaniu opłaty przyjęto 9-krotny odbiór odpadów komunalnych wytworzonych na tych nieruchomościach z pojemników o pojemności 120 litrów, lub  zamiennie określić w tym zakresie18-krotny odbiór odpadów w workach z tworzywa sztucznego o pojemności 60 litrów.

 Wprowadzenie tego przepisu ma ułatwić ustalanie opłaty – ma ono mieć charakter ryczałtowy  bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów komunalnych charakter ryczałtowy opłaty określanej bez ustalania okresu przebywania osób na danej nieruchomości, czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości śmieci. Opłata będzie uiszczana jednorazowo za rok kalendarzowy za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 i poz. 1250.