Uchwała Nr XXIV/142/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i  art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należne za dany miesiąc, uiszczane będą miesięcznie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – z dołu, w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy opłata, natomiast termin wniesienia opłaty za miesiąc grudzień upływa w ostatnim dniu miesiąca.

2.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3.  Ustala się, iż opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należna od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana będzie jednorazowo z góry, w terminie do dnia 15 maja każdego roku, za który powstaje obowiązek ponoszenia opłaty.

4.  Pierwszy termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, wyznacza się do dnia 15 maja 2017 r.

5.  Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, o których mowa w §1 ust. 1 i ust. 3  uiszczają, bez wezwania, na rachunek bankowy, którego numer podano zgodnie z ust. 2.

2.  Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, na tablicach ogłoszeń.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Traci moc uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dziennik Urzędowy województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2951).

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest konieczne  z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), w tym również, w związku ustaleniem przez Radę Miejską nowej rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 Mając powyższe na uwadze, należy podjąć uchwałę zmieniającą ten zakres regulacji przepisów o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na nieruchomościach.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 i poz. 1250.