Uchwała Nr XXIV/143/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 września 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) oraz art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.  Dz. U. z 2015 r., poz. 2126, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Uchyla się w całości uchwałę Nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Po konsultacji z Wydziałem Nadzoru Wojewody podjętą uchwałę przez Radę Miejską w Skępem w dniu 23 sierpnia 2016 r. należy uchylić w całości ze względu na niektóre zapisy niezgodne z wymogami ustawowymi o pomocy społecznej i o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 749 i poz. 1250.