Uchwała Nr XXIV/144/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) oraz art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.  Dz. U. z 2015 r., poz. 2126, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Sprawieniem pogrzebu osobom zmarłym na terenie miasta i gminy Skępe, niepochowanym przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych –na koszt  Miasta i Gminy Skępe zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem.

§ 2.  Sprawienie pogrzebu obejmuje następujące  czynności:

1)  zapewnienie miejsca pochówku (w tym: wszystkie formalności związane z wykupieniem miejsca na cmentarzu, zapewnieniem opłaty eksploatacyjnej, wypełnieniem deklaracji pogrzebowej);

2)  dokonanie pochówku (w tym: wykopanie grobu ziemnego, wpuszczenie trumny z ciałem do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu, bądź też w przypadku spopielenia zwłok przygotowanie miejsca na cmentarzu na złożenie urny z prochami osoby zmarłej);

3)  odpowiednio do sposobu dokonania pochówku – zapewnienie trumny drewnianej bądź urny na spopielone zwłoki;

4)  przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z umyciem i ubraniem zwłok;

5)  zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku);

6)  przechowywanie ciała w chłodni;

7)  przewóz zwłok;

8)  spopielenie zwłok;

9)  zapewnienie i obsługa żałobników;

10)  zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Skępe nekrologów;

11)  zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnej z wyznaniem zmarłego;

12)  zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego lub innego symbolu religijnego, zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej.

§ 3.  Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem powierza wykonawcy prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, wybranemu w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W myśl art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Na podstawie art. 44 wyżej przywołanej ustawy to gmina ustala sposób sprawiania pogrzebu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwłoki niepochowane przez osoby i podmioty do tego zobowiązane, są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 749 i poz. 1250.