PROTOKÓŁ NR XXIV/VII/2016

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 13 września 2016 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1430 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                     - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                                             - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O         Piotr Wojciechowski                      Burmistrz

O         Barbara Leśniewska                       Skarbnik

O         Zbigniew Małkiewicz                      Sekretarz

O         Piotr Rzepka                                 Radca Prawny

O         Ewa Wojciechowska                      Kierownik MGOPS

O         Jerzy Kowalski                              Dyrektor MGBP

O         Magdalena Elwertowska                Kierownik ds. Oświaty

O         Krzysztof Małkiewicz                     Inspektor

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Państwa na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem, serdecznie witam Pana Burmistrza z pracownikami Miasta i Gminy Skępe, witam; kierownictwo, witam sołtysów, witam szanownych radnych,  oraz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady  skierował pytanie czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do projektu porządku obrad – nikt nie miał żadnych uwag, ani wniosków.

 

Otwieram XXIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Następnie odczytał projekt porządku obrad jak niżej;

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe druk nr 1.

3.      Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymidruk nr 2.

4.      Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część rokudruk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku druk nr 7.

9.      Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe – druk nr 8.

10.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępedruk nr 9.

11.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

12.   Wolne wnioski i zapytania.

13.   Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny Pan Marcin Mierzejewski i Pan Zbigniew Walewski.

Przyjęcie protokołu Nr XXIII  z dnia 23 sierpnia 2016 roku

 

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych za przyjęciem porządku obrad?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych „za”)

Wybór sekretarza obrad

Przewodniczący Rady – na sekretarza obrad proponuję Pana Mirosława Redeckiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przystępujemy do pkt. 2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Pkt. Pkt 2 - 7

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Skępe
druk nr 1.

Pan Krzysztof Małkiewicz Inspektor ds gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Szanowni Państwo – przyczyną tego całego zamieszania dot. uchwał z poprzedniej sesji z dnia 23 sierpnia br. jestem ja.  Musimy wnieść niewielkie poprawki do kilku uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Jeszcze raz przepraszam Pan Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, a szczególnie Pan Radcę, oraz wszystkich Państwa Radnych jak również Państwa, którzy tu jesteście ponieważ po raz drugi omawiamy te same uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Panie Krzysztofie (Małkiewicz) może ja zaproponuję Państwu ponieważ przed chwilą na Wspólnej Komisji omawialiśmy wszystkie poprawki, które należy nanieść do uchwał i uważam, że jeżeli Państwo Radni wyrażą zgodę byśmy mogli po kolei odczytywać projekty uchwał i będziemy głosować – czy Państwo Radni wyrażają na to zgodę?

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na taką propozycję Pana Przewodniczącego Rady.

Uchwała Nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych „za”)

Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych „za”)

Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  została przyjęta jednogłośnie   (głosowało 13 radnych „za”)

Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy została przyjęta jednogłośnie   (głosowało 13 radnych „za”)

 

Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych „za”)

Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku została przyjęta jednogłośnie   (głosowało 13 radnych „za”)

Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku została przyjęta jednogłośnie   (głosowało 13 radnych „za”)

Wszystkie uchwały dot. gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przegłosowane i jednogłośnie przyjęte.

Pkt 9

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe – druk 8

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe – druk 8 też na komisji była omawiana. Czy ktoś ma pytania dot. projektu uchwały? Jeżeli nie ma przechodzę do odczytania projektu uchwały.

Uchwała Nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku uchylający uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe  została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych „za”).

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępedruk nr 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe została przyjęta jednogłośnie   (głosowało 13 radnych „za”).

Wyczerpaliśmy porządek dot. uchwał przechodzimy do pkt.11 tj. przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady – Panie Burmistrzu oddaję Panu głos.

Pkt. 11

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan  Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracach w okresie między sesjami od dnia 24 sierpnia 2016 roku do 13 września 2016 roku   (w załączeniu do protokołu).

O       Realizacji Uchwał XXIII Sesji Rady Miejskiej  z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

O       Informacja za okres od dnia 23.08.2016 do dnia 13.09.2016 roku  w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 20.08.2016 do 9.09.2016 roku.

O       Informacja na sesję w dniu 13.09.2016  w załączeniu terminarz zebrań sołeckich w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Podam jeszcze kilka informacji nt. uroczystości, które miały miejsce na naszym terenie

v       3 września 2016 roku w całej Polsce odbyło się - Piąte Narodowe Czytanie „Quo Vadis” pod patronatem Pary Prezydenckiej do mnie wpłynęło zaproszenie skierowane od Prezydenta odpowiedzieliśmy na to pozytywnie już w ubiegłym roku się przymierzaliśmy tylko termin był takowy, a nie inny, bo akurat trafiało 7-8 września wiadomo, że jest to święto dla Miasta i Gminy Skępe. Organizatorem czytania była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem i Urząd Miasta i Gminy Skępe. Impreza miała miejsce na Miejskim Rynku - serdecznie dziękujemy osobom, które włączyły się w realizację tegorocznego czytania. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę osób zaangażowanych bezpośrednio w czytanie. Dziękuję serdecznie pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem na czele z Panem Jerzym Kowalskim, Panią Urszulą Małkiewicz, Panią Jadwigą Gabryszewską oraz dziękuję pracownikom gospodarczym z Panem Lucjanem Stroińskim, którzy przygotowywali i pomagali w przygotowaniu tego Narodowego Czytania. Oczywiście, że w przyszłości będziemy brać udział w czytaniu. Jest to popularyzacja i w tym roku czytano „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza i w kolejnych latach będziemy starać się w dalszym ciągu.

v      12 września czyli wczoraj w Miejskim Zespole Szkół  w Skępem odbyła się miejscowa czyli nasza promocja tomiku wierszy pt. „Zapisałam  siebie” Anety Targańskiej. Przed wakacjami odbyła się promocja w Toruniu zorganizowana przez wydawnictwo Adama Marszałka. Wczoraj dzieci i młodzież wraz z nauczycielami przygotowali piękną uroczystość i  w imieniu władz Miasta i Gminy Skępe pragnę wyrazić najserdeczniejsze gratulacje oraz złożyć wyrazy uznania za pasję poetycką Pani Anecie Targańskiej. Jednocześnie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację promocji tomiku poezji. Dziękuję Dyrekcji Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, dziękuję nauczycielom, uczniom oraz rodzicom Anety Targańskiej. Zarówno w Toruniu jak i wczoraj uczestniczyło bardzo dużo mieszkańców jest to promocja tomiku, ale również promocja naszej mieszkanki, która napotykając różne problemy swoje życiowe jednak jest jakimś przykładem dla nas wszystkich. Jej wiersze pokazują pewne wartości, pewną hierarchię  w życiu jakie mamy na co dzień jest coś pięknego dlatego bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie.

v      Chciałbym również bardzo serdecznie podziękowania złożyć dla Pana Marka Kowalskiego za ufundowanie karmy dla psów i ocieplonej budy. Mamy jednego pieska, bo sukcesywnie mieszkańcy adoptują pieski za co mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe dziękuję bardzo.

v       Z dniem 1-go września br. objęła obowiązki Dyrektora Przedszkola w Wiosce po konkursie, który się odbył objęła obowiązki Pani Małgorzata Wioleta Grzywińska. Jest na dzisiejszym posiedzeniu Pani Małgosia (z sali oklaski). Pan Burmistrz życzył wiele sukcesów i kontynuacji dorobku poprzedniczek – wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo Burmistrzowi za złożoną informację – kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie informacji Pana Burmistrza?

Radny Pan Roman Targański

Chciałbym się przyłączyć do podziękowania – dla Pani Kierownik, dla Dyrekcji Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem za pomoc i możliwość zorganizowania prezentacji tomiku poezji, która przyniosła nutkę zastanowienia i to, że marzenia się spełniają i nie poddawać się tylko cały czas walczyć – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa ma pytania. Jeżeli nie ma przechodzimy do pkt 12

 

Pkt 12

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma jakieś zapytania? Jeżeli nie mają Radni pytań to kto z Państwa ma pytania? Nie ma pytań. zamykam XXIV Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

 

Pkt 13

Zakończenie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

ZAMYKAM XXIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk