Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

Numer sprawy: UMiG.271.2.12.2016.

 

Ogłoszenie przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 14.10.2016 r. pod nr referencyjnym 2016-131994

 

 

Informacja o zamieszczeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W dniu 19.10.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  2016/S 202-365930 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) od dnia publikacji ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Załącznik nr 3: wzór umowy

 

§5 ust. 2 pkt. 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

“Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 400 tys. PLN przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej, opłaconej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktur lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 14.11.2016 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2016 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe została złożona 1 oferta:

I.        Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.

ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipnie.

1.       Cena oferty: 1.897.966,08 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r. – zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3.       Okres gwarancji: nie dotyczy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.900.000,00 zł brutto.

Skępe, 25.11.2016 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2016 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,

ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60 pkt.

Liczba punktów w kryterium Zatrudnienie na pełny etat przez cały okres trwania umowy 1  osoby z terenu Miasta i Gminy Skępe posiadającej status osoby bezrobotnej  (Z)

10 pkt.

Liczba punktów w kryterium Liczba pojazdów wskazanych w §6 pkt. 3.1.3  realizujących przedmiot zamówienia spełniających wymóg emisji spalin co najmniej normy EURO 4 przez pojazdy (E)

10 pkt.

Liczba punktów w kryterium Termin płatności faktury (F)

10 pkt.

Liczba punktów w kryterium Przeprowadzenie akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Skępe (4 placówki) dotyczącej tematyki selektywnej zbiórki odpadów (A)

10 pkt.

Razem

100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu odrzucono żadnej oferty.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust, 2 pkt. 1 lit. a ustawy.

 

Skępe, 08.12.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2016 na na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 21.12.2016 r.

 

Skępe, 21.12.2016 r.

Z up. Burmsitrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe