Uchwała Nr XXV/145/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1]))  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r.

-  Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r,

-  Uchwałą Nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lipca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 lipca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 sierpnia 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 września 2016 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.626.315,34 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 30.502.243,34 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 124.072,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.006.850,77 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 30.876.315,34 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 28.594.792,34 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 2.281.523,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.992.309,52 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3)  § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ".

4)  § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/145/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/145/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/145/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/145/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwescycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/145/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

 Dochody zwiększenie o kwotę 85.356,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1) Zwiększa się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.58.2016/72 w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  § 2030 /+/ 73.675,57 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

 2) Urealnia się plan finansowy dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0970 /+/ 81 zł,

 - dział 756 rozdział 75615 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0690 /+/ 50 zł,

 - dział 756 rozdział 75621 „Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa” § 0020 /+/ 3.000 zł,

 - dział 801 rozdział  80101 „Szkoły podstawowe” § 0920 /+/ 50 zł. i § 0970 /+/ 2.500 zł,

 - dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0830 /+/  5.600 zł § 0970 /+/ 200 zł,

 - dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” § 0690 /+/ 100 zł.

 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów MGOPS w Skępem i MIG Skępe  w związku z otrzymaniem wyjaśnień i interpretacji RIO w Bydgoszczy w sprawie sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów jednostki budżetowej i Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w zakresie należności i dochodów związanych z funduszem i zaliczką alimentacyjną zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

 a) zmniejszenie MGOPS w Skępem (RB-27S):

 - rozdział 85212 § 0980 /-/ 29.644 zł,

 - rozdział 85228 § 0830 /-/ 100 zł

 b) zwiększenie MIG Skępe (RB-27S):

 - rozdział 85212 § 2360 /+/ 29.644 zł,

 - rozdział 85228 § 2360 /+/ 100 zł

 Wydatki zwiększenie o kwotę 85.356,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

 - Miejski Zespół Szkół w Skępem /±/ 9.041 zł,

 - Szkoła Podstawowa w Wólce  /±/  7.544 zł,

 - Szkoła Podstawowa w Czermnie /±/ 4.932 zł,

 - Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg – Zarembiny w Skępem  /±/ 3.500 zł,

 - Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami”  /±/ 8.615 zł,

 2) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach:

 - dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4270 /+/ 10.000,57 zł, § 4300 /+/ 70.000 zł,

 - dział 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” § 4269 /-/ 4.530 zł, § 4309 /-/ 5.672 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4120 /+/ 2.000 zł, § 4210 /+/ 3.000 zł oraz § 4300 /+/ 15.000 zł,

 - dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 3240 /-/ 10.000 zł,

 - dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 4260 /-/ 15.000,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 4010 /+/ 15.000 zł, § 4110 /+/ 4.558 zł oraz  § 4120  /+/ 1.000 zł,

 3) W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w przedsięwzięciu pn. „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”  zgodnie z załącznikiem nr 5 (do niniejszej uchwały) pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.” w poniższych sołectwach:

 a) sołectwo Jarczewo :

 -   dział 921 rozdział 92105  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo” § 4210 /-/ 20,00 zł, § 4190 /+/ 20,00 zł

 b) sołectwo Wioska:

 -   dział  921 rozdział 92105  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo” § 4220 /-/ 200,00 zł, § 4210 /+/ 200,00 zł

 c)  sołectwo Żuchowo:

 -   dział  921 rozdział 92105  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo” § 4190 /+/ 300,00 zł, § 4210 /-/300,00 zł.

 4) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”  poprzez:

 a) zmianę nazw zadań inwestycyjnych:

 -  z „Przebudowa ulicy Prostej w Skępem”  na „Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem”

 -  z „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Skępem” na „Przebudowa ulicy Spółdzielczej  oraz ulicy Przemysłowej w Skępem”,

 b) zmniejszenie planu finansowego zadania pn. „Wymiana instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce – I etap” /-/ 790 zł.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

 - za uchwałą oddano 14 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów oddano 0.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257.