Uchwała Nr XXV/146/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030  zmienionej:

-  Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 21/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XXI/113/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r.

-  Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwcaa 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 42/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2016 r.

-  Uchwałą Nr XXIII/124/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)  Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

WFP


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/146/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2016 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie  dochodów i wydatków.

 1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 30.626.315,34 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 30.876.315,34 zł. Włączono do budżetu roku 2017 kwotę dotacji przyznanej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik” na kwotę 494.233 zł wynikającą z zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROW - 2014-2020. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 250.000 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2016-2030" poprzez:

 a) zwiększenie środków na zadania pn "Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne" w następujący sposób:

 -  rok 2016 -  70.000,00 zł

 -  rok 2017 - 550.000,00 zł

 -  rok 2018 - 500.000,00 zł

 -  rok 2019 - 500.000,00 zł

 -  rok 2020 - 585.166,57 zł

 Zmiana wynika z faktu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, gdyż jest to jeden
z warunków przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 b) zmniejszenie środków na zadanie pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza" /-/ 5.790 zł,

 c) zmniejszenie środków na zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" /-/ 4.668 zł.

 Zmniejszenie środków wynika z rozliczenia kosztów energii elektrycznej oraz kosztów podłogi technicznej w okresie trwałości projektu.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

 - za uchwałą oddano 14 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów oddano 0.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.