Uchwała Nr XXVII/156/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1]))  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r,

- Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r.,

- Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r.

- Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r,

- Uchwałą Nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lipca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 lipca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 sierpnia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 września 2016 r.

- Uchwałą Nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2016 r. 

                                                       wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 32.317.175,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 32.180.603,14 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 136.572,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.777.376,78 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 32.845.850,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.800.374,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.045.476,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.762.834,79 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3) § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Uzasadnienie

Dochody zmniejszenie o kwotę 770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)Zmniejsza się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 8 listopada 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”  § 2010  /-/ 770 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br.

Wydatki zmniejszenie o kwotę 770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Zmniejsza się plan finansowy wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”   /-/ 770 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br.

2)  Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skępem w następujący sposób:

-rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”  /-/  2.000 zł,

-rozdział 85295 „Pozostała działalność” /+/ 2.000 zł.

3 ) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej  podanych jednostkach organizacyjnych:

a) Miejski Zespół Szkół w Skępem /+/ 25.433 zł w tym:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 44.779 zł,

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /-/ 6.250 zł,

- rozdział 80110 „Gimnazja” /-/ 1.791 zł,

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” /+/ 1.374 zł,

- rozdział 80148  „Stołówki szkolne i przedszkolne” /-/ 6.700 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  /-/ 80 zł,

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /-/ 4.524 zł,

- rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” /-/ 1.375 zł,

b)  Szkoła Podstawowa w Wólce  /-/  23.549 zł w tym:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/23.549 zł,

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /±/  165 zł,

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” /±/  250 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  /±/  321 zł,

c)  Szkoła Podstawowa w Czermnie  /±/  500 zł w tym:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/  250 zł,

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /±/  250 zł,

d) Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg – Zarembiny w Skępem rozdział 80104 „Przedszkola” /±/ 3.031 zł oraz rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”  /±/ 476 zł,

e) Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 16.000 zł  oraz rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”  /±/ 1.385 zł,

4) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach
i rozdziałach:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody”  /+/ 25.000 zł,

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”  /+/ 6.000 zł,

- dział 630 rozdział  63095 „Pozostała działalność”  /+/ 2.000 zł,

- dział 710 rozdział 75035 „Cmentarze”  /-/ 1.500 zł,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”  /+/ 45.000 zł,

-  dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 6.000 zł,

- dział 801 rozdział  80104 „Przedszkola”  /+/ 4.000 zł,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”  /+/ 10.000 zł,

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”  /+/ 60.000 zł,

- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”  /+/ 5.000 zł,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność”  /+/ 47.000 zł,

5) Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” w następujący sposób:

a) zwiększenie planu finansowego na  zadanie pn.:

-  „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem” /+/ 10.000 zł,

b) wprowadzenie  nowego zadania inwestycyjnego pn.:

-„Wykonanie odwodnienia na ulicy Świerkowej” /+/ 15.000 zł

c) zmniejszenie planu finansowego w zadaniach pn.:

-„Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” /-/ 130.000 zł,

-„Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce” /-/ 21.296 zł,

-„Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” /-/ 100.000 zł,

-„Zakup zmywarki” /-/ 88 zł.,

W/w zmian w zadaniach pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”
i „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz
w miejscowości Józefkowo” dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych z roku 2016  na rok 2017.

Konieczność przesunięć terminów, a tym samym płatności wynika z następujących przesłanek:

- przedłużające się terminy uzgodnień z firmami tj. PKP, Lasy Państwowe, Gmina Mochowo itp.

- brak wymaganej zgody  niektórych właścicieli lub współwłaścicieli działek,

-  zwiększenie zakresu prac projektowych.

6) Zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 poz. 1454.