Uchwała Nr XXVII/158/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 i poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z 2016 r. poz.993) uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1 dt na kwotę 40,00 zł za 1 dt, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk