Uchwała Nr XXVII/160/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 i poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1000 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1300 zł;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

15

1650

1700

15

i powyżej

1650

1700

Trzy osie

12

25

1720

2150

25

i powyżej

1720

2150

Cztery osie i więcej

12

31

1950

2970

31

i powyżej

1950

3072

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1500 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie,

b) powyżej 36 ton,

- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

31

1500

1600

31

i powyżej

1800

1900

Trzy osie i więcej

12

40

2300

2374

40

i powyżej

2400

3000

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 650 zł;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś

12

25

780

1000

25

i powyżej

800

1040

Dwie osie

12

33

1250

1700

33

38

1570

1850

38

i powyżej

1600

2000

Trzy osie i więcej

12

38

1100

1200

38

i powyżej

1200

1600

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1300 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1100 zł.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.