Uchwała Nr XXVII/164/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 i poz.1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

§ 2. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 prowadzone będą z inicjatywy Burmistrza Miasta  i Gminy Skępe.

2. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1, prowadzące na terenie Miasta i Gminy Skępe działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi publikuje się minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skępe;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być także zamieszczone w prasie lokalnej.

5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) formy konsultacji.

6. Ponadto ogłoszenie może także zawierać:

1) formularz konsultacyjny projektu aktu prawa miejscowego lub informacje o miejscu, z którego można pobrać formularz;

2) adres, na który należy dostarczyć wypełniony formularz.

7. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik do uchwały.

8. Konsultacje prowadzone będą w poniższych formach:

1) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

2) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

9. Termin wyrażenia opinii w sprawie konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. Opinia może zawierać propozycje zmian projektowych zapisów uchwał, wnioski w zakresie nowych rozwiązań prawnych.

§ 3. 1. Wnioski i propozycje wyrażone w opiniach mogą być uwzględniane, jeżeli nie naruszają obowiązującego porządku prawnego, proponują rozwiązania możliwe do wykonania ze strony gminy oraz budżet gminy jest wstanie je sfinansować.

2. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczane są:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skępe;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w § 2 ust. 9 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów miasta i gminy.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/164/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2016 r.

Formularz konsultacji społecznych

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Stan zapisu w projekcie uchwały
wraz z nr. paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do ...............................................................:

•adres poczty elektronicznej: sekretariat@skepe.pl .

•numer faksu 54 28777204.

•adres siedziby ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), która nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalania w drodze uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 w/w ustawy, konsultacji w taki sam sposób jak akty prawa miejscowego, podlega również roczny lub wieloletni program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi. Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.