Skępe, dnia 24.01.2017r.

UMIG.6733.12.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 778)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

 

że na wniosek  Miasta i Gminy Skępe wydano decyzję  z  dnia 24.01.2017r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- wykonaniu schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych,

- częściowe podpiwniczenie budynku,

- zmiana konstrukcji dachu wraz z podwyższeniem wysokości do

- docieplenie budynku, przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 193, 197/2, 196, 195 położonych w miejscowości Żuchowo, gmina Skępe

 

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski