Uchwała Nr XXVIII/165/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r,

- Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r.,

- Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r.

- Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r,

- Uchwałą Nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lipca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 lipca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 sierpnia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 września 2016 r.

- Uchwałą Nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2016 r,

- Uchwałą Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 listopada 2016 r,

- Zarządzeniem Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 6 grudnia 2016 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości33.228.634,36 zł,z tego:

1) dochody bieżące w wysokości33.092.152,36 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości136.482,00 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości9.831.233 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości33.757.309,36 zł,z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości31.935.003,36 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości1.822.306,00 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości9.816.691,01 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

3) § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ".

4) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5'' do niniejszej uchwały.

5) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/165/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/165/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/165/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/165/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jedn. pomocniczych


 

Uzasadnienie

Dochody zmniejszenie o kwotę 130.209,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Urealnienie planu finansowego dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej    podanych działach i rozdziałach:

- dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /+/ 263,00 zł,

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /-/ 49.100 zł,

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 574 zł,

- dział 630 rozdział 63095 „Drogi publiczne gminne” /-/ 670,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 3.790,00 zł,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /-/ 600,00 zł,

- dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” /+/ 800,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” /-/ 186.500,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych” /+/ 137.100,00 zł,

- dział 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu   terytorialnego na podstawie ustaw” /+/ 2.500,00 zł,

- dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” /-/ 6.000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 240,00 zł,

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 3.005,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” /+/ 60,00 zł,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 200,00 zł,

- dział 852 rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” /+/ 3,00 zł,

- dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” /+/ 26,00 zł,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /-/ 47.700,00 zł,

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /+/ 1.800,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 10.000,00 zł,

Wydatki zmniejszenie o kwotę 130.209,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach
i rozdziałach:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 25.000,00 zł,

- dział 600 rozdział 60016 „Dostarczanie wody” /+/ 10.000,00 zł,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /+/ 830,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /±/ 2.000,00 zł,

- dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” /-/ 20.000,00 zł,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 18.978,00 zł,

- dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” /+/ 2.000,00 zł,

- dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” /-/ 5.000,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 12.200,00 zł,

- dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 1.500,00 zł,

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 1.000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 22.000,00 zł,

   - dział 852 rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”   /+/ 3,00 zł,

- dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” /-/ 25.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 10.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /+/ 1.800,00 zł,

- dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” /+/ 744,00 zł,

- dział 900 rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” /+/ 7.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 27.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 53.982,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /±/  942,00 zł

- dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /+/  3.000,00 zł.

Urealnienie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby jednostki oraz korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2016.

2) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej
w  Skępem w następujący sposób:

?        rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” /-/  2.357,00 zł,

?        rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” /±/ 2.809,00 zł,

?        rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”  /-/ 36.921,00 zł,

?        rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”  /-/ 4.798,00 zł,

?        rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”  /±/ 1.499,00 zł,

?        rozdział 85295  „Pozostała działalność”  /-/ 10.000,00 zł,

3) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej  podanych jednostkach organizacyjnych:

a) Miejski Zespół Szkół w Skępem /+/ 4.878,00 zł w tym:

-   rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 4.787,00 zł,

-rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /±/ 1.325,00 zł,

-   rozdział 80110 „Gimnazja” /+/ 3.000,00 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  /±/ 1.666,00 zł,

-   rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /-/ 3.000,00 zł,

b)  Szkoła Podstawowa w Wólce  /±/ 2.592,00 zł w tym:

-   rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/ 1.678,00 zł,

-   rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /±/  663,00 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  /±/  251,00 zł,

c)  Szkoła Podstawowa w Czermnie /±/  1.870,00 zł w tym:

-   rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/  1.699,00 zł,

-   rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /±/  144,00 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  /±/  27,00 zł,

d) Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg – Zarembiny w Skępem rozdział 80104 „Przedszkola”
/-/ 58,00 zł oraz rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  /+/ 58,00 zł,

e) Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” rozdział 80104 „Przedszkola”
/-/  4.787,00 zł.

4)  Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w załączniku nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne w 2016r.”        w następujących zadaniach pn.:

       - „Przebudowa ulicy Kościelnej w Skępem” /-/ 23.170,00 zł,

- „Wymiana dachu na budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wraz ze zmianą jegokonstrukcji”
   /-/ 180.000,00 zł,

- „Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem"
    /-/ 20.000,00 zł,

Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem" /-/ 15.000,00 zł.

Natomiast dokonuje się zwiększenia planu finansowego na zadanie pn.Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce" /+/ 15.000,00 zł.

5) Urealnia się załącznik nr 3 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.”

6) Urealnia się załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta
i Gminy Skępe w 2016 r.”

7)  Urealnia się załącznik nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanychw ramach funduszusołeckiego w 2016 r.

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1os,

- wstrzymujących się głosów oddano 0