Uchwała Nr XXVIII/166/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579)uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030  zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r.,

- Uchwałą Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXI/113/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r.

- Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwcaa 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r.

- Uchwałą Nr XXIII/124/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXV/146/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2016 r.

- Uchwałą Nr XXVI/149/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/166/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WPF


 

 

Uzasadnienie

W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2016 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie  dochodów i wydatków.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 33.228.634,36 zł i kwotę wydatków budżetu w wysokości 33.757.309,36 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 528.675 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 

 

 

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 0