Uchwała Nr XXVIII/167/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Petycję grupy mieszkańców Miasta i Gminy Skępe w sprawie zamieszczania bieżących oraz udostępniania archiwalnych nagrań audio i video z obrad sesji Rady Miejskiej w Skępem w internecie, na stronie BIP lub innej stronie internetowej, uznaje się za bezzasadną.

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania grupy mieszkańców składających petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Skępem Nr XXVIII/167/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

   Dnia 2 czerwca 2016 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem wpłynęła petycja grupy mieszkańców miasta i gminy z żądaniem niezwłocznego przygotowania i poddania pod jawne głosowanie, na najbliższej sesji Rady Miejskiej, projektu uchwały wprowadzającej do Statutu Miasta i Gminy uregulowania obligującego Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do obowiązku zapewnienia zarejestrowania nagrania audio i video każdej sesji Rady Miejskiej oraz niezwłocznego zamieszczania bieżących oraz udostępniania archiwalnych nagrań audio i video z sesji Rady Miejskiej w internecie, na stronie BIP lub innej stronie internetowej.

   Ponieważ dla rozstrzygnięcia przedłożonej petycji podstawą są uregulowania ustrojowe gminy (statutowe), na co także zwracają uwagę wnoszący petycję, uzasadnionym stało się przedłużenie terminu jej rozpatrzenia do czasu zakończenia prac doraźnej Komisji Statutowej (powołanej uchwałą Nr XVIII/103/2016 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2016 r.).

Dlatego też, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195, z późn. zm.), pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. powiadomiono wnoszących petycję o przedłużeniu terminu jej rozpatrzenia.

   W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż do października 2016 r. obrady sesji Rady Miejskiej były nagrywane w formacie video, a następnie emitowane w lokalnej TV kablowej (na podstawie zawartej umowy z kamerzystą).

Natomiast decyzją radnych, podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady w dniu 29 września 2016 r., zobowiązano Burmistrza do zaprzestania rejestrowania nagrań wideo z obrad sesji i rozwiązanie umowy z kamerzystą (zgłoszony wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów, przy 1 głosie przeciwnym), co niewątpliwie miało wpływ na rozstrzygnięcie petycji.

   Opierając się o przepisy obowiązującego prawa w przedmiotowej materii, w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), każdemu obywatelowi przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Obejmuje ono prawo do uzyskania informacji, w tym przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, a także wglądu do dokumentów urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Przy tym należy podnieść, iż  zgodnie z art.  11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, działalność organów gminy jest jawna i obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy, o czym także stanowi art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który przewiduje, że rada gminy ma obowiązek sporządzać i udostępniać protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzi i udostępni materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

   Rada Miejska uchwalając w dniu 29 listopada 2016 r. nowy Statut Miasta i Gminy Skępe (Uchwała Nr XXVII/163/2016), w § 33 ustanowiła, iż z każdej sesji rady gminy sporządza się protokół obrad, w którym odnotowuje się rozstrzygnięcia, a przebieg sesji nagrywa się na nośnik elektroniczny i przechowuje przez co najmniej 3 miesiące od czasu przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji.

   Swoje stanowisko w tej sprawie zajął NSA w Warszawie z 1 października 2010 r. (sygn. akt I OSK 1216/10) orzekając, że podstawowym źródłem informacji o posiedzeniach organów kolegialnych są protokoły, a zapis audiowizualny lub teleinformatyczny jest jedynie zastępcza formą udostępniania informacji. Zatem realizacja celu, jakim jest dostęp do informacji publicznej, następuje przez dostęp do protokołów i organ nie jest zobowiązany do udostępniania dodatkowo tej samej informacji na nośniku audiowizualnym lub teleinformatycznym.

   Reasumując, w ocenie organu stanowiącego gminy, nie ma obowiązku uwzględnienie żądania nagrywania obrad sesji  w formacie video i zamieszczanie nagrań na stronie internetowej BIP lub innej, jako informacji publicznej, gdy sporządzany jest protokół dokumentujący przebieg obrad.

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.