Uchwała Nr XXVIII/171/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozoju Miejscowości Żuchowo na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016 r., poz 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Żuchowo na lata 2017 - 2023, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/171/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami aplikowania o środki zewnętrzne pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 każda operacja, która przeznaczona jest do objęcia wsparciem musi wynikać, a zarazem musi być spójna z dokumentem określającym obszary i cele lokalnej polityki rozwoju tzw. plan rozwoju miejscowości. W związku z faktem, iż w miejscowości Żuchowo planowana jest realizacja zadania polegającego na przebudowie i wyposażaniu świetlicy wiejskiej koniecznym stało się opracowanie takiego dokumentu. W tym celu pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skępem wspólnie z przedstawicielami sołectwa Żuchowo opracowali stosowny dokument, który został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego w Żuchowie w dniu 14 grudnia 2016 r. Kolejnym krokiem, który usankcjonuje prawnie Plan Rozwoju Miejscowości Żuchowo na lata 2017-2023 jest uchwała rady Miejskiej w Skępem zatwierdzająca ten dokument.

Biorąc powyższe pod uwagę wywłanie niniejszej uchwały stało się zasadne.