Uchwała Nr XXVIII/172/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 32 ust. 2 i 3 w zw. z art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1.  Stwierdza się, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe, przyjęte Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 roku stało się nieaktualne.

§ 2. 1. Stwierdza się, że następujące plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze miasta i gminy Skępe, pomimo całkowitej dezaktualizacji przepisów prawa, na podstawie których zostały sporządzone zachowują aktualność:

1) Uchwała Nr XVII/103/96 Rada Gminy Skępe z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie: zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi SKĘPE;

2) Uchwała Nr XXI/136/97 Rady Miasta i Gminy Skępe z dnia 18.03.1997r. w sprawie: Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Skępe – Wymyślin w zakresie lokalizacji oczyszczalni oraz przepompowni ścieków;

3) Uchwała Nr XVI/115/2000 Rady Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SKĘPE dotyczących wprowadzenia na terenach rolnych następujących funkcji:

- produkcyjno-usługowej, składów i baz budowalnych (P;PU)

- mieszkalno-usługowej o niskiej intensywności zabudowy (MN)

- mieszkalnictwa rodzinnego o średniej intensywności zabudowy – budownictwa wielorodzinnego (MW)

- wypoczynkowo-rekreacyjnej (UT) i turystyczno-mieszkalnej (UT/MN);

4) Uchwała Nr XIX/126/2000 Rady Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 września 2000 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe dotyczących wprowadzenia we wsi Łąkie na terenach rolnych funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej (UT);

2. Plany wymienione w ust. 1 zachowują aktualność, z uwagi na przyjęte funkcje i zasady zagospodarowania, w oparciu o które możliwa jest realizacja założonych w planach inwestycji.

§ 3. 1. Stwierdza się, że następujące plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze miasta i gminy Skępe, pomimo zmian w przepisach prawa w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych elementów planu miejscowego, określonych ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zachowują aktualność:

1) Uchwała Nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKĘPE dotyczących:

- wprowadzenia dodatkowych zapisów dla terenów o funkcji turystycznej w obszarze gminy i mieście Skępe z wyłączeniem sołectwa Sarnowo i terenu o symbolu planu 17 UT – działka o Nr ewidencyjnym 694/5 położona we wsi Łąkie;

- nowych terenów o funkcji turystycznej w wybranych miejscowościach;

- wprowadzenia zapisów o zasadach zagospodarowania i użytkowania dla terenów byłych zakładowych ośrodków wypoczynkowych;

2) Uchwała Nr XVII/109/2004 rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 października 2004 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PREZSTRZENNEGO GMINY SKĘPE dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec dla inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na cele funkcji urządzeń gospodarki odpadowej – składowisko odpadów stałych;

3) Uchwała Nr XXXII/228/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe
w zakresie dotyczącym wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych
i lasów w mieście Skępe na działkach o nr ewidencyjnych: 793, 794, 795, 796 oraz w wsi Żagno na części działki o nr ewidencyjnym 2132;

4) Uchwała Nr XXXII/229/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe
w zakresie dotyczącym wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych
i lasów we wsi Łąkie na działkach o nr ewidencyjnych: 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 751/10;

5) Uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe;

6) Uchwała Nr XXV/174/2008  Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Łąkie;

7) Uchwała Nr XXXI/225/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe
w obszarze położonym w miejscowości Turka;

8) Uchwała Nr XXXI/227/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe
w obszarze położonym w mieście Skępe;

9) Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Łąkie;

10) Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie;

11) Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie;

12) Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Szczekarzewo;

13) Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Wioska;

14) Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Wólka;

15) Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno;

16) Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno;

17) Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno;

18) Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe;

19) Uchwała Nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w   miejscowości Wólka, w   gminie Skępe;

2. Plany wymienione w ust. 1 zachowują aktualność, z uwagi na przyjęte funkcje i zasady zagospodarowania, w oparciu o które możliwa jest realizacja założonych w planach inwestycji.

§ 4. 1. W wyniku przeprowadzonej analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza się:

1) potrzebę kontynuacji prac nad zmianą planu miejscowego przyjętego Uchwałą
Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno  - podstawę podjęcia działań związanych ze zmianą planu stanowi Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe;

2) potrzebę podjęcia działań związanych z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe;

3) możliwość przystąpienia do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego lub dokonania zmian obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w § 2 i § 3, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

2. Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do niniejszej uchwał.

§ 5.  Rada Miejska w Skępem odrębnymi uchwałami przystąpi odpowiednio do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego określonych w § 2 i § 3.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/172/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.


 

uzasadnienie

Stosownie do wymagań przepisu art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Burmistrz dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Zgodnie z zapisami art. 32 ust 2 w/w ustawy Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz, o których mowa wyżej,  po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne podejmuje działania do ich zmian.

 Mając na uwadze powyższe, przystąpiono do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a następnie wykonano stosowne opracowanie, które uzyskało wymaganą opinię Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż obecnie obowiązujące studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe, przyjęte uchwałą
Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 roku stało się nieaktualne
i wymaga aktualizacji w zakresie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), a także dostosowania do potrzeb rozwojowych gminy.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pomimo uchwalenia w drodze przepisów  nieobowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. lub przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., które uległy od dnia uchwalenia planów wielokrotnym zmianom, zachowują aktualność. Nie stwierdzono konieczności aktualizacji obowiązujących planów miejscowych z uwagi na przyjęte w nich funkcje i zasady zagospodarowania, w oparciu o które możliwa jest realizacja założonych w planach inwestycji. Zaznacza się jednak możliwość powstania konieczności zmiany w/w planów lub sporządzenia nowych w przypadku wpływu wniosków o sporządzenie/zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Analiza wskazuje również na sporządzaną obecnie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Żagno, przyjętego Uchwałą
Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. Podstawę podjęcia działań związanych ze zmianą planu stanowi Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się zasadność podjęcia działań związanych ze zmianą w/w planu, a także potrzebę ukończenia prac planistycznych z uwzględnieniem obowiązujących zapisów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).