Uchwała Nr XXVIII/173/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), w związku z  art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1943, 1954 i poz. 1985)  uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Tryb udzielania i  podstawa obliczania  dotacji

§ 1. Podstawą obliczania dotacji na ucznia dla:

1) niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niezależnie od dotacji o której mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b,2ca, 2d, 2ea, 2ec ustawy o systemie oświaty, na każde dziecko jest kwota równa kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne  przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego czy szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, na każdego ucznia jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

3) niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym spełniającym warunki określone w art. 90 ust. 1b pkt. 1-6 ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe;

4) niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego spełniającej warunki określone w art. 90 ust.1c pkt. 1-3 ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia jest kwota równa 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli , z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe;

5) niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym niespełniającym warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia jest kwota równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacje o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

6) niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków określonych w art. 90 ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia  jest kwota równa 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

7) niepublicznego przedszkola specjalnego, na każdego ucznia jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole specjalne poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacje o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

8) oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, niebędącej szkołą podstawową specjalną, na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, jeżeli oddział ten spełni warunki określone w art. 90 ust. 1 ba pkt. 1-6 ustawy o systemie oświaty;

9) oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, niebędącej szkołą podstawowa specjalną, który nie spełnia warunków o których mowa w art. 90 ust. 1 ba ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia jest kwota równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

10) niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły podstawowej, która prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, na każdego uczestnika tych zajęć jest kwota w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Skępe, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacje o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą jednostkę w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji pisemnego wniosku z planowaną liczbą uczniów.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w §1 pkt. 1-2, 5-7 i 9-10 powinna zawierać następujące dane:

1) oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsce zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail;

2) miejsce prowadzenia szkoły, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,  przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, z numerem telefonu, adresem e-mail;

3) rodzaj kształcenia, typ i rodzaj szkoły;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

5) nazwę i numer rachunku bankowego dotowanej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub numer rachunku bankowego zespołu, jeżeli jednostka wchodzi w skład zespołu;

6) planowaną liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

7) planowaną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, jeżeli takie zadanie jednostka realizuje;

8) planowaną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli takie zadanie jednostka realizuje.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

§ 3. 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca.

2. Miesięczna informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać następujące dane:

1) nazwę i adres przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego;

2) aktualną liczbę uczniów;

3) liczbę uczniów w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym  z terenu innych gmin;

4) liczbę uczniów niepełnosprawnych,  z podziałem na niepełnosprawności;

5) liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

6) liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

3. Wzór informacji, o której mowa w §3 ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Tryb i termin rozliczania dotacji

§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę,  przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację jest zobowiązana przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe pisemne rozliczenie dotacji:

1) w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału rozliczenie kwartalne, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały,

2) w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, na który udzielono dotacji sprawozdanie roczne, którego wzór określa załącznik nr 4 do uchwały.

2. Rozliczenie dotacji winno zawierać następujące dane:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej;

2) dane z adresem siedziby i numerem telefonu szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

4) kwotę otrzymanej dotacji;

5) kwotę wykorzystanej dotacji;

6) kwotę niewykorzystanej dotacji;

7) informację o wydatkach poniesionych z dotacji.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. Do rozliczenia dotacji, o której mowa w § 1 pkt. 1-10 stosuje się §4, z tym, że rozliczenie należy złożyć oddzielnie na każdy rodzaj dotacji.

§ 6. W przypadku gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, osoba prowadząca przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe rozliczenie udzielonej dotacji, sporządzone zgodnie z §4 ust. 2 w terminie 30 dni od dnia przekazania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji, sporządzone na podstawie wzoru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 stosowanego odpowiednio.

Rozdział 3.
Zakres i tryb kontroli pobrania i wykorzystania dotacji

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Postępowanie kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, zwane dalej „kontrolującymi’ w następującym zakresie:

1) prawidłowości pobrania dotacji w tym w szczególności:

a) zaistnienia przesłanek określonych w art. 252 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości,

b) spełniania przez podmiot dotowany wszystkich wymogów formalnych uprawniających go do pobierania dotacji,

c) zgodności danych o liczbie uczniów, wykazanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów z prowadzoną ewidencją i dokumentacją przebiegu nauczania;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji w tym w szczególności:

a) poniesienia wydatków ze środków pochodzących z dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty,

b) potwierdzenia poniesionych wydatków na podstawie dokumentów finansowych uwzględnionych w ewidencji rachunkowej.

3. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot i osobę prowadzącą szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, zwanego dalej „kontrolowanym” telefonicznie lub pisemnie – nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kontroli.

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

7. Kontrolujący ma prawo do swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.

8. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia osobom kontrolującym warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępniania oddzielnych pomieszczeń.

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontrolerowi warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, kontrolowany dostarcza dokumenty związane z przedmiotem kontroli na adres wskazany przez Burmistrza.

10. Kontrolujący ma prawo pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

11. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji, dotowana jednostka zobowiązana jest zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji z budżetu Miasta i Gminy Skępe, w kwocie ………….zł , słownie ………zł. Dotyczy (nazwa dotowanej jednostki) oraz data i podpis organu prowadzącego /osoby upoważnionej.”

12. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

13. Dotowane niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo - merytorycznych podlegających kontroli przez okres minimum 5 lat, licząc od roku w którym udzielona była dotacja.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

§ 9. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Miasta i Gminy Skępe uwzględni wyjaśnienia,  o których mowa w § 9.

3. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVI/259/2010 Rady Miejskiej w Skępem z  dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/173/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/173/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/173/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/173/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.


 

uzasadnienie

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).


Wprowadzona 23 czerwca zmiana ustawy o systemie oświaty spowodowała konieczność zmiany uchwały regulującej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zasadnicza zmiana wynika z wprowadzenia w ustawie nowego pojęcia jakim jest „podstawowa kwota dotacji”.  W proponowanej uchwale utrzymano dotychczas obowiązujące wskaźniki wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego (75% i 40%).

 

Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w art. 78b ustawy, przez podstawową  kwotę dotacji należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące w ponad 50% pochodzą z Unii Europejskiej, pomniejszone o zaplanowane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za wyżywienie,  kwoty przewidziane w subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, środki EU zaplanowane na prowadzenie przedszkoli, kwoty zaplanowane na wczesne wspomaganie rozwoju, zaplanowane środki zewnętrzne na realizacje programów i podzielone przez statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach.

Podstawowa kwota dotacji będzie aktualizowana 2 razy w roku:

1)     w miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały budżetowej,

2)     w październiku roku budżetowego.

 

Podstawowa kwota dotacji oraz jej aktualizacje i statystyczna liczba uczniów będzie podawana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Uchwała skutkuje ustaleniem w budżecie Miasta i Gminy Skępe kwot dotacji dla  przedszkoli niepublicznych oraz ich przekazywanie zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty oraz regulacjami wynikającymi z przedmiotowej uchwały.