Uchwała Nr XXVIII/174/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258,  art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984)   uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości31.918.724,40 , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości31.542.796,40 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości375.928,00 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości9.326.350,00 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości32.218.724,40 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości30.504.724,40 ,

2) wydatki majątkowe w wysokości1.714.000,00 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości9.326.350,00 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości –66.113,00 ,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości –90.413,00 ,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości300.000,00zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości1.176.102,00 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości876.102,00 , zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie300.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie876.102,00 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę754.938,00 dochodów  i754.938,00 wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie95.550,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie91.350,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie4.200,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –197.900,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –263.000,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2017 rok:

1) wpływy w wysokości12.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości12.000,00 zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę263.858,00 do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr  8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie1.000.000,00 ,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie300.000,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie876.102,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.             

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15. , Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody Gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki Gminy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Ochrona środowiska


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jedn. pomocniczych


 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe opracowując budżet na 2017 r. korzystał z następujących przepisów prawnych:

  1. ustawa o samorządzie gminnym,
  2. ustawa o finansach publicznych,
  3. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  4. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  5. ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
  6. ustawa o systemie oświaty,
  7. Karta Nauczyciela,
  8. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
  9. inne

Sporządzając budżet uwzględniono również Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017. Wzięto również pod uwagę projekty uchwałokołobudżetowych określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. I tak opłatęza zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego ustalono w wysokości2,20 zł + VAT, tj. wyższą o 0,10 zł w stosunku do roku 2016. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2017 rok w wysokości 4,00 zł + VAT czyli porównując z rokiem 2016 nastąpił wzrost o 0,20 zł. Natomiast opłatę za odprowadzenie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ustalono na poziomie 5,10 zł/m3 + VATtj. wyższą o 0,20 zł w stosunku do 2016 roku.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok określono
w wysokości 40,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok dokonano wzrostu podatku od nieruchomości gruntowych średnio o 1,66 % w stosunku do roku 2016, wzrostu podatku od budynków mieszkalnych i pozostałych budynków średnioo 1,37 %, wzrostu podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o ok. 8,82 % za wyjątkiem podatku od nieruchomości od budynków związanychz udzielaniem świadczeń zdrowotnych, gdzie nastąpiło zmniejszenie stawki o 0,43 %w stosunku do 2016 roku.

Stawki podatku od środków transportowych na samochody ciężarowe oraz ciągniki siodłowe
i balastowe uległy zmniejszeniu średnio o 0,55 % w stosunku do 2016 roku. Pozostałe stawki podatku nie ulegają zmianie i pozostają na poziomie roku 2016.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,01 zł za 1 m3 ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Porównując prognozowaną kwotę subwencji ogólnej z rokiem 2016 nastąpiło zmniejszenie części oświatowej o kwotę 47.701,00 zł., części wyrównawczej o kwotę 350.498,00 zł, oraz części równoważącej o kwotę 7.243,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2017 rok brał pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji, takich jak budowa sieci wodociągowych, budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo, przebudowa drogi gminnej Józefkowo-Huta na odcinku 1,050 km, przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik, przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220 czy przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie jak również innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej gminy.

Uruchomiona nowa perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 pozwoliła na włączenie do budżetu na 2017 środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie majątkowe Przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik w kwocie 344.928,00 zł jak również środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie bieżące polegające na Opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe w kwocie 80.087,40 zł.

Projekt budżetu na wydatki inwestycyjne zakłada kwotę 1.714.000,00 zł tj. 5,32 % wszystkich wydatków, natomiast na wydatki bieżące kwotę 30.504.724,40 zł tj. 94,68 % wszystkich wydatków.

Zapewniono również wzrost płac o 3 % dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz dla pracowników MGOPS, Urzędu Miasta i Gminy i M-GBP natomiast dla nauczycielizaplanowano wzrost płac od stycznia 2017 roku o 1,3 % (kwota bazowa z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – 2.752,92 zł). Planując budżet uwzględniono również wszystkie zobowiązania wobec pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i odpisy dla emerytów i rencistów.

Konstruując budżet uwzględniono dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w kwocie 197.900,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 263.000,00 zł. Wyodrębniono kwoty dochodów i wydatków w wysokości 754.938,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. Ustalono kwotę dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Określono również wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r. 12.000,00 zł. Opracowując projekt budżetu na 2017 rok Burmistrz Miasta i Gminy zastosował również ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Pozytywnie rozpatrzył złożone w terminie wnioski w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę wielkości budżetu Burmistrz określił po stronie dochodów  na kwotę 31.918.724,40 zł a po stronie wydatków w wysokości 32.218.724,40 zł. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 300.000,00 zł.Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w kwocie 300.000,00 zł. W roku 2017 dokona się spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 876.102,00 zł

Budżet został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także możliwości finansowe Gminy Skępe Burmistrz przedstawia projekt budżetu na 2017 rok wraz z częścią opisową zgodnie z następującymi załącznikami:

?        Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2017 rok” w tym:

?      „Dochody Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2017 rok”,

?      „Dochody Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem na 2017 rok”,

?      „Dochody Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny” na 2017 rok”,

?      „Dochody Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2017 rok”

?      „Dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2017 rok”

?        Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2017 rok” w tym”:

?      „Wydatki Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2017 rok”,

?      „Wydatki Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem na 2017 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Wólce na 2017 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Czermnie na 2017 rok”,

?      „Wydatki Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny na 2017 rok”,

?      „Wydatki Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2017 rok”

?      „Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2017 rok”

?        Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku”,

?        Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”,

?        Załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2017 r.”,

?        Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta
i Gminy Skępe w 2017 r.”,

?        Załącznik Nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.”,

?       Załącznik Nr 8 „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku”.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.