Uchwała Nr XXVIII/175/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984), wzwiązku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)[1])oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2022,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte
w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Traci moc Uchwala Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r.,

- Uchwałą Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe 31 marca 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXI/113/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe 30 czerwca 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/124/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XXV/146/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 r.

- Zarządzeniem Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe  30 września 2016 r.

- Uchwałą Nr XXVI/149/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r.

- Uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r.

- Uchwałą Nr XXVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/175/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/175/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


 

Uzasadnienie

 

Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2017-2030 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie,  ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni lat 2017-2030, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Miasta i Gminy Skępe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2012-2022. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego

i budżetu majątkowego. Jest to kluczowa zasada stosowana od  dnia 1 stycznia 2011 r., zapisana w  ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia  prognoza finansowa Miasta i Gminy Skępe została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów oraz wydatków w latach 2017-2030.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z poźn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Dochody prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

  1. Dochody bieżące,
  2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

 

Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, z których wyeliminowano wpływy
o charakterze incydentalnym, a następnie za podstawę prognozy na lata następne wzięto pod uwagę prognozowane kwoty z roku 2016. Planując budżet na 2017 rok wzięto pod uwagę uchwały okołobudżetoweokreślające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego ustalono na kwotę 2,20 zł + VAT, opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na kwota 4,00 zł+ VAT, opłatę za odprowadzenie ścieków dowożonych do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków ustalono na kwotę 5,10 zł/m3 + VAT. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok dokonano wzrostu podatku od nieruchomości gruntowych średnio o 1,66 % w stosunku do roku 2016, wzrostu podatku od budynków mieszkalnych i pozostałych budynków średnio o 1,37 %, wzrostu podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o ok. 8,82% za wyjątkiem podatku od nieruchomości od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, gdzie nastąpiło zmniejszenie stawki o 0,43 % w stosunku do 2016 roku. Stawki podatku od środków transportowych uległy zmniejszeniu średnio o 0,55 % w stosunku do 2016 roku. Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w wysokości 191,01 zł. za 1 m3 ceny drewna, która stanowi podstawę do obliczenia podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W 2017 roku planowane dochody bieżące zostały obniżone w stosunku do roku 2016.  Przyczyną obniżenia są m.in. zaplanowane mniejsze środki wynikające z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zaplanowano również wyższe dochody majątkowe w stosunku do roku 2016. Wynika to z faktu uruchomienia nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 -2020, która pozwoliła na włączenie do budżetu na 2017 r. środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie majątkowe Przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik w kwocie 344.928,00 zł. jak również środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie bieżące polegające na Opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępew kwocie 80.087,40 zł.

Prognozując dochody ze sprzedaży majątku wzięto pod uwagę tylko sprzedaż składników majątkowych, na które zgłoszono rzeczywiste zapotrzebowanie i w związku z tym dokonano wyceny niezbędnej do wszczęcia procedury sprzedaży nieruchomości

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 i poz. 1579), któraokreśla zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

  1. Wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- związane z funkcjonowaniem organów JST,

  1. Wydatki majątkowe.

Poziom wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu przedsięwzięć na lata 2017 - 2022 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Realistyczne podejście do planowania wydatków majątkowych (1.714.000,00 zł) wynika
przede wszystkim z oczekiwań lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji, takich jak budowa sieci wodociągowych, budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo, przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1.050 km, przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik, przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220 czy przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie jak również innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej gminy.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2016 r. zobowiązania jak i te planowane w latach kolejnych. Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynikają z podpisanych umów kredytowych. Zostały one ujęte w rozchodach budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Skępena koniec 2017 roku wyniesie 6.877.201,00 zł. Jest większe o kwotę 300.00,00 zł w stosunku do roku 2016.

W roku 2017 prognoza spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik z art. 243 ufp zostaje również spełniony w latach następnych. Stan i obsługa zadłużenia będą zmniejszać się z roku na rok co wskazuje załączona prognoza kwoty długu i spłat na rok 2017 i lata następne (zał. Nr 1).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje równowagę budżetową wynikającą z relacji Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe tworząc projekt budżetu na rok 2017 i wieloletnią prognozę finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2017 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Analizując wykonanie budżetu 2016 przewiduje się wypracować wolne środki, które również zasilą budżet 2017 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

Przesłanką wpływającą również na poprawę kondycji finansowej gminy jest możliwość ubiegania się o umorzenie 20 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W latach 2019-2020 gmina uzyska umorzenie w wysokości 263.849 zł.

O kondycji finansowej gminy świadczy również nadwyżka operacyjna, która w chwili obecnej zaplanowana jest na kwotę 1.038.072 zł jednakże jak pokazują dane historyczne powinna się ona zwiększyć o kwotę co najmniej 1.000.000 zł z tytułu wypracowania wolnych środków, co jest wartością zadowalającą i zabezpieczającą prawidłową realizację budżetu roku 2017.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w WPF zostały przygotowane w oparciu środki własne, jednakże z założeniem ich dofinansowania w przyszłych latach. Wraz z sukcesywnym zawieraniem umów o dofinansowanie będą wycofywane środki własnea w to miejsce wprowadzane środki zewnętrzne. Doprowadzi to do normalizacji wybranych wskaźników w latach 2017-2022.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta
i Gminy Skępe na lata 2017-2022, który obejmuje:

a)         programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – występują onew podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

?           wydatki bieżące zostały określone na kwotę 61.982,60 zł i dotyczą projektów:

?      Infostrada Kujaw i Pomorza

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast Miasto i Gmina Skępe jest partnerem
i odbiorcą usług, będących jego rezultatem. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego
i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”. W ramach projektu wdrażane będą takie usługi jak: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, moduły tematyczne (np.e-edukacja, e-zdrowie), system informacji przestrzennej. Do korzystania z tych usług Miasto
i Gmina Skępe otrzymała serwer i szafę serwerową. Wdrażanie projektu zostało zakończone
w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku
z tym przedsięwzięciem w latach 2017-2020 szacowane są na kwotę 27.200,00 zł.

 

?     Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, realizowane jest wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Celem przedsięwzięcia, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu wsparciem objęte są klasy IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2017-2020 szacowane są na kwotę 5.562,00 zł.

 

?      Opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe

Zadanie polega na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miastai Gminy Skępe, który będzie podstawą realizacji działań rewitalizacyjnych podejmowanych na terenie Miasta
i Gminy Skępe w latach kolejnych na opracowanie dokumentu przeznaczono łączną kwotę 88.986,00 zł, z czego na rok 2017 kwotę 53.391,60 zł.

 

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego – Miasto i Gmina Skępe nie realizuje w/w programów,

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1i 1.2. – występują one w podziale na wydatki majątkowe, które stanowią kwotę522.000,00 zł i obejmują następujące zadania:

?     Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej,  Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo

 

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 12 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostanie nie skanalizowane tereny gminy objęte aglomeracją wodno - ściekową. Na przyszły rok została zaplanowana kwota 140.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, z kolei w latach kolejnych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

?     Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec – Lubówiec – Jarczewo

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 170319C Makówiec – Lubówiec –Jarczewo na odcinku 1.660 mb. Droga gruntowa utwardzona gruzem zyska dzięki tym działaniom nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci odwodnienia i ciągów pieszych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2015-2020,
a w chwili obecnej zabezpieczono środkiw wysokości 83.000,00 zł.

 

?     Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 40 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostanie nie zwodociągowane tereny Gminy, które charakteryzują się znacznym rozproszeniem zabudowy zagrodowej. Na przyszły rok została zaplanowana kwota 152.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, z kolei w latach kolejnych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

?     Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Wólka – działki

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych zlokalizowanych miejscowości Wólka. Konieczność realizacji inwestycji wynika z faktu, iż teren ten jest gęsto zabudowany domami rekreacyjnymi co uzasadnia budowę sieci rozdzielczej. Na 2017 rok przewidziano do wydatkowania kwotę rzędu 2.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja inwestycji w zakresie robót budowlanych rozpocznie się
w 2018 roku. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

?     Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

Inwestycja polega na budowie nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody, który zastąpi obecnie funkcjonujący. Obecna SUW została wybudowana jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku
i zastosowana w niej technologia nie pozwala na osiągnięcie coraz bardziej restrykcyjnych norm związanych z parametrami uzdatnionej wody. Jest to

o tyle ważne, iż obiekt ten zapewnia bieżącą wodę ponad połowie wszystkich mieszkańców Gminy. Szacowany koszt inwestycji to 1.638,000,00 zł. W 2016 roku została wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie polityki regionalnej. Zadanie to zostało zapisane w strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. ORSG PL wraz z takimi strukturami innych powiatów, poziomem subregionalnym (M.in. Włocławek i jego obszar funkcjonalny) oraz ZIT-em Bydgosko – Toruńskim składają się na politykę regionalną prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach środków przyznanych na daną strukturę w opracowanych strategiach zostały zawarte inwestycje planowanedo realizacji przez poszczególne samorządy. Będzie dla nich ogłaszane konkursy naboru wniosków z tzw. „kodem dostępu”, co oznacza, że środki finansowe skierowane w ramach RPO W-KP są wyłącznie do tych beneficjentów, których przedsięwzięcia zostały wpisane do ww. strategii. Powyższe przedsięwzięcie zostało wpisane strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.

 

 

 

 

 

?     Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

Inwestycja polega na przejęciu od Agencji Nieruchomości Rolnych budynku wykorzystywanego
w chwili obecnej na cele przedszkolne wraz z przyległymi budynkami: biurowym oraz zabytkowej oficyny i na ich bazie poprzez prace modernizacyjne, remontowe i adaptacyjne utworzyć obiekt przedszkolny, który będzie mógł pomieścić 100 dzieci. W 2016 roku rozpoczęto prace związane
z przygotowaniem dokumentacji, a na rok 2017 zaplanowano jej ukończenie oraz przygotowanie aplikacji projektowej i ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

?      Modernizacja remizy OSP we Wiosce

Inwestycja przewidziana do realizacji na 2017 - 2019 będzie polegała przede wszystkim na wymianie dachu i wykonaniu elewacji. Szacunkowa wartość inwestycji to koszt 50.000 zł.

 

?      Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej

Zadanie zostało zapoczątkowane w 2016 roku i polega na remoncie dachu oraz cokołu budynku hali sportowej w Skępem, której użytkowanie w obecnej chwili nie jest możliwe ze względy na zagrożenie wynikające z jej złego stanu technicznego. Na 2017 rok zaplanowano kwotę
w wysokości 31.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu przygotowania na podstawie wcześniej wykonanej ekspertyzy technicznej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą wykonania prac remontowych. Realizatorem zadania jest Miejski Zespół Szkół w Skępem.

 

?     Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody
w Wólce. Działania obejmować będą rozbudowę budynku, modernizację części urządzeń technologicznych oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych. Działania te mają przede wszystkim na celu zwiększenie wydajności stacji tak aby zapewnić odpowiednią ilość wody
w sieci wodociągowej, której w okresie letnim często brakuje, a także umożliwić budowę kolejnych odcinków wodociągu. Szacowany koszt inwestycji to 525.000,00 zł. W 2016 roku została wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

?      Przebudowa ulicy Sportowej

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Sportowej na całej jej wysokości i szerokości 4 - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanegoo grubości 15 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wrazz okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacjiw roku 2022 to kwota 250.000,00 zł.

 

?     Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej,  Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe

Przedsięwzięcia polega na budowie na osiedlu „Nowe” dróg lokalnych służących jego mieszkańcom. Wszystkie drogi na tym terenie mają charakter gruntowy, co stwarza problemy w ich użytkowaniu, szczególnie w okresach intensywnych opadów oraz wiosennych roztopów, co niejednokrotnie doprowadza te drogi do stanu nieprzejezdności. W latach 2014-2016 opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokonano przebudowy ulicy Lipowej, Kasztanowej
i Jarzębinowej (odwodnienie, okrawężnikowanie, ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Szacowany koszt to 1.631.000,00 zł, a inwestycja będzie realizowana do 2022 roku.

 

?     Przebudowa drogi Kierz –Narutowo

Inwestycja polega na przebudowie drogi Kierz-Narutowo na odcinku ok. 2 km. Technologia wykonania obejmuje korytowanie, wykonanie 23 cm podbudowyz kruszywa łamanego, oraz podwójne tryśnięcie emulsją asfaltową. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2018 – 2020 to kwota 75.000,00 zł.

 

?      Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej

Inwestycja polega na przebudowie ulic Brzozowej, Jodłowej na całej ich długościi szerokości  - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wrazz okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2021-2022 to kwota 550.000,00 zł.

 

?     Rekultywacja Skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)

Przedsięwzięcie zakłada oczyszczenie kompleksu jezior skępskich poprzez zastosowanie metod mechanicznych (np. bagrowanie) jak i fizykochemicznych. Szczegółowy zakres oraz metody zostaną opracowane po przeprowadzeniu badań. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej na rok 2022 to kwota 50.000,00 zł.

 

?     Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską

W ramach przedsięwzięcia w 2016 roku został zakupiony sklep po byłym sklepie spożywczym,
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską służącą miejscowej społeczności, jako miejsce spotkań, zebrań i ogólnie rozumianej integracji społecznej. Miejscowość ta jest dotychczas pozbawiona tego typu miejsca. W dalszej kolejności na podstawie przygotowanej koncepcji technicznej rozpoczął się proces przygotowania i odnawiania pomieszczeń oraz elementów zewnętrznych budynku, tak aby cały obiekt doprowadzić do stanu użyteczności. Całość zadania oszacowano na kwotę 97.500,00 zł, z czego na 2017 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

 

?      Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,050 km

Zadanie to zostało zapoczątkowane w 2016 roku i polega na wykonaniu podbudowy
z gruzu i kamienia łamanego na odcinku 1050 m drogi gminnej, która wykorzystywana jest przez mieszkańców gminy oraz stanowi trasę autobusu szkolnego. Po wykonaniu podbudowy Nadleśnictwo Skrwilno na podstawie zawartego porozumienia wykonana asfaltową nawierzchnię. Wartość całego zadania oszacowano na kwotę 180.000,00 zł, z czego na rok 2017 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

 

?      Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem

Inwestycja zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy prostej oraz częściowo na ulicy Kolejowej wraz odwodnieniem tego ternu i odprowadzenie wody do kanału burzowego znajdującego się na ulicy Kolejowej. Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018, gdzie
w roku 2016 wykonana zostanie dokumentacja projektowa,a prace budowlane realizowane będą w latach kolejnych. W budżecie na ten cel zarezerwowano kwotę 100.000,00 zł.

 

?      Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem

Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy Spółdzielczej orazPrzemysłowej na łącznej długości. Sposób wykonania tj. nawierzchnia asfaltowa lubz kostki brukowej zostanie określony na podstawie opracowanego w 2016 roku programu funkcjonalno-użytkowego. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016-2019, a na cel ten przeznaczono w budżecie Miasta i Gminy Skępe kwotę 150.000,00 zł.

 

?     Wymiana dachu na budynku Miejskiego Zespoły Szkół w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji

Zadanie polega na wymianie dachu w Miejskim Zespole Szkół nad jego częścią gimnazjalną. Jego konstrukcja nie zapewnia odpowiedniego odprowadzania wody opadowej oraz pochodzącej
z wiosennych roztopów, w związku z czym występują zaciekania do pomieszczeń znajdujących się poniżej. Nowy dach nie tylko będzie posiadał nową nawierzchnię, ale również zmienioną konstrukcję, która zapewni prawidłowe odprowadzanie wody. Zadanie obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 180.000,00 zł, a będzie ono realizowane w latach 2017-2019.

 

 

?     Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem

Przedsięwzięcie polega na wymianie dachu nad kotłownią budynku Miejskiego Zespołu Szkół
w Skępem. Jego stan techniczny sprawa, iż bardzo często powstają przecieki do pomieszczeń znajdujących się poniżej, szczególnie do pomieszczenia kotłowni, w której znajduje się piec wraz
z oprzyrządowaniem i sterownikami podłączony do sieci elektrycznej, co może powodować niebezpieczeństwo jego użytkowania. Zadanie obejmuje zarówno wykonanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie prac budowlanych za kwotę 20.000,00 zł, przy czym zadanie realizowane będzie w roku 2018.

 

?      Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skępe, ulica Leśna

Zadanie polega na budowie w 2018 roku linii oświetleniowej na ulicy Leśnej w Skępe. łącznie zamontowanych zostanie 7 opraw, co bezpośrednio przełoży sięna zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na tym obszarze miasta. Łączna wartość zadania to 70.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł wydatkowano w 2016 r.z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Reszta wydatków poniesiona zostanie w 2018 t.

 

?      Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

Inwestycja polega na przebudowie, a następnie wyposażeniu świetlicy wiejskiejw Żuchowie. Jest stan techniczny nie zezwala na jej normalne użytkowanie,a jednocześnie lokalnej społeczności niezbędny jest obiekt, w którym mogłyby się odbywać spotkania, zebrania, zajęcia różnorakich kół zainteresowań i warsztaty. Zadanie obejmować będzie wykonania nowego dachu, elewacji zewnętrznychi wewnętrznych, podłóg, instalacji wod-kan., c.o. oraz elektrycznej. Wyposażenie obejmować będzie umeblowanie, naczynia, sprzęt AGD i RTV. W 2016 roku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji, oraz przygotowanie aplikacji projektowej i ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie przewidziane jest na rok 2019 r.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowa wieloletnia prognoza finansowa daje realistyczny obraz sytuacji finansowej naszej gminy na lata 2017-2030. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone:  Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz. U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz. U. z 2014 r., poz. 1457