PROTOKÓŁ NR XXVIII/VII/2016

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1000 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski              Burmistrz

O       Barbara Leśniewska              Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz              Sekretarz

O       Piotr Rzepka                         – Radca Prawny       

O       Ewa Wojciechowska             Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska        Kierownik ds. Oświaty

O       Agnieszka Skowrońska         – Inspektor              

O       Krystyna Wiśniewska            Przewodnicząca MGKRPAlkoholowych

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Państwa na kolejnej Sesji Rady Miejskiej, witam Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam radnego Pana Mariusza Linkowskiego, witam sołtysów, witam kierowników, witam gospodarzy radnych.

Otwieram XXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad jak niżej;

1.                  Sprawy organizacyjne.

a)                  stwierdzenie prawomocności obrad,

b)                  przyjęcie protokółu XXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2016 r.,

c)                   przyjęcie porządku obrad,

d)                  wybór sekretarza obrad.

2.                  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rokdruk nr 1.

3.                  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030 – druk nr 2.

4.                  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców – druk nr 3.

5.                  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4.

6.                  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

7.                  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023 – druk nr 6.

8.                   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Żuchowo
 na lata 2017-2023 – druk nr 7.

9.                  Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Skępe – druk nr 8.

10.               Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania druk nr 9.

11.               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Gminy Skępe na 2017 rok – druk nr 10.

1)                  wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu;

2)                  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami;

3)                  odczytanie opinii RIO;

4)                  odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;

5)                  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

6)                  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

12.               Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 – druk nr 11.

13.               Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

14.               Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

Stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecny Jan Bogdanowicz i Roman Targański)

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem protokółu XXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia
29 listopada 2016 roku – protokół został przyjęty jednogłośnie (13 radnych głosowała „za”),

kto z Państwa radnych jest „za” przyjęcie porządku obrad (13 radnych głosowała „za”),

Wybór sekretarza obrad – na ochotnika zgłosił się Pan Marcin Mierzejewski.

Szanowni Państwo przed rozpoczęciem omawiania poszczególnych uchwał chcemy podziękować za pracę naszemu koledze Kierownikowi Policji Panu Zbigniewowi Stankiewiczowi, który odchodzi na zasłużoną emeryturę i z tej okazji chcieliśmy serdecznie podziękować. Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk wspólnie z Burmistrzem Panem Piotrem Wojciechowskim podziękowali za długoletnią pracę i dbanie o bezpieczeństwo, oraz złożyli serdeczne życzenia, wręczając bukiet róż, oraz dyplom grawer.

Z sali obrad rozległy się oklaski.

Pan Zbigniew Stankiewicz

Szanowni Państwo powiem krótko już teraz tak po cywilnemu – serdecznie dziękuję za to miłe pożegnanie jestem niezmiernie wzruszony i bardzo dziękuję za dobrą współpracę. Do tej pory była to służba na rzecz społeczności, a zwłaszcza praca wśród znajomych, bliskich. Jeżeli ktoś czuł niedosyt z powodu wykonywania moich obowiązków nie będę przepraszał, bo to była moja służba i nie zawsze wszyscy byli zadowoleni, a nie zawsze nasza praca wygląda w ten sposób, że wszyscy są zadowoleni - po prostu musimy kierować się literą prawa, a nie emocjami, uczuciami, czy znajomościami, czy rodzinnymi koneksjami. To nie jest praca tylko służba i jest to trudna służba i Państwo Radni też pełnicie służbę i sami wiecie, że nie zawsze jest to łatwe i jak byśmy chcieli, ale zawsze się starałem żeby wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Dziękuję bardzo i życzę Państwu Radnym owocnej służby na rzecz społeczeństwa, moim następcą będzie Pan Andrzej Muszyński młody, energiczny, który uważam, że jest godny tego stanowiska i myślę, że funkcję Kierownika Posterunku Policji w Skępem będzie sprawował dobrze i wiem, że Posterunek Policji przechodzi w godne ręce – dziękuję bardzo.

Z sali obrad rozległy się oklaski.

 

Burmistrz Pan Piotra Wojciechowski

Poprosimy Pana Andrzeja Muszyńskiego i od razu chcemy życzyć Panu Andrzejowi – wiele, wiele sukcesów, bo zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwa służba, życzymy owocnej pracy dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Pan Andrzej Muszyński

Bardzo dziękuję i chciałem również podziękować Panu Kierownikowi za bardzo dobrą współpracę i myślę, że nadal będziemy z jego doświadczenia na pewno korzystać pomimo, że będzie na emeryturze. Ze swej strony będę chciał wykazać się jak najlepiej i myślę, że przy dobrej współpracy uda się go zastąpić godnie. Bardzo proszę zgłaszać się do Posterunku Policji jak zaistnieje potrzeba.

Z sali obrad rozległy się oklaski.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

Przechodzimy do dalszych obrad pkt nr 2 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok druk nr 1

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rokdruk nr 1

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo na dzisiejszej ostatniej w tym roku sesji dokonujemy ostatnich zmian w budżecie i zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 130.209,00 zł. Następnie dokładnie przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na rok 2016. Nadmieniła, że zmiany są zmianami kosmetycznymi, które pozwolą wykorzystać maksymalnie przyznane środki. Proszę Państwa myślę, że uchwała jest jak najbardziej zasadna zmiany zawarte pozwolą wywiązać się gminie z założonych zadań (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu przedstawionej uchwały?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo znieść z budżetu 200 tyś. na remont szkół to jest również duże zaniedbanie Przewodniczącego Komisji Finansów, bo w ostatniej chwili zdejmujemy 200 tyś. które były planowane na remont dachu i to tylko potwierdza, że dach był w dobrym stanie i nie ciekł, a było tyle krytycznych słów pod względem byłej Dyrektor Pani Stankiewicz. To potwierdza, że była dobrym gospodarzem dach nie ciekł, bo skoro zdejmujemy proszę Państwa 200 tyś. Ja ubolewam nad tym i mam pismo z listopada co na ulicy Sportowej ludzie proszą o drogę żeby remontować, bo tam się kurzy, tam jest pył i tam nawet okien nie można otworzyć. Panie Przewodniczący Finansów tak na przyszłość jeżeli są pieniądze nie wykorzystane to proszę nas powiadamiać, bo my jako członkowie komisji powinniśmy o tym wiedzieć i Pan powinien śledzić i pilnować, ale może z tego wszystkiego wyniknie, że i z halą wyjdzie dobrze, bo był duży hałas i może ktoś popuka, postuka i z halą też tak będzie – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ja wczoraj odpowiadałem Panu (Suchockiemu), że przecieki dachu zostały zlikwidowane, kiedy była Dyrektorem Pani Ewa Jastrzębska i udało się je zabezpieczyć i pieniądze pozostały. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy pieniądze pozostały i będą potrzebne w dalszym ciągu na remont. Tak samo został dach zabezpieczony nad kotłownią i tu wielki ukłon w stronę rzemieślnika, który wszedł na te dachy i w jakiś sposób udało mu się zlokalizować te przecieki i zabezpieczył tak, że nie ciekną, ale nie jest powiedziane proszę Państwa, że te dachy nie są do remontu. Możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy są w miarę zabezpieczone.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja tylko przypomnę Panu Przewodniczącemu, że te pieniądze już były w 2015 i jak nie zostały wykorzystane tzn. że nie były potrzebne.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Pieniądze były potrzebne, bo dach przeciekał.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący nie jesteśmy w stanie tak jak dzisiaj zatwierdzając budżet 2016, tak jak zatwierdziliśmy budżet 2015 i nie została wykonana inwestycja proszę mi wybaczyć - to były pieniądze zmarnowane, niewykorzystane.

Burmistrz

Budżet rzeczywiście został przyjęty i pieniądze były planowane na remont dachu, ale musicie Państwo wiedzieć i Pan (Suchocki) również, że budżet Miasta i Gminy Skępe jest w taki sposób prowadzony, żeby w sposób rozsądny, przemyślany wydawać pieniądze. Stanęliśmy przed faktem remontu hali sportowej i tak jak powiedziałem hala nie została zamknięta ani z winy mojej, ani z winy Państwa. Dlatego bardzo rozsądnym zachowaniem jest nie wydawanie tych środków, a przeniesienie ich na remont hali i to bardzo rozsądna decyzja. Nie można powiedzieć, że remont dachu nie był wykonany, bo był wykonany jak powiedział Pan Przewodniczący i nie można przekłamywać rzeczywistość, albo społeczeństwu, czy opinii publicznej przedstawiać nieprawdziwe fakty, bo to są nieprawdziwe fakty i pieniądze nie są marnowane i wspólnie dbamy o jak najlepsze wykorzystanie środków i racjonalne rozdysponowanie środków. My zdajemy sobie sprawę, ze to są środki publiczne i bardziej dbamy niż o własne. Proszę Państwa od razu wszystkich dróg nie zrobimy i wiele udało się zrobić, ale wszystkiego od razu nie zrobimy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przypomnę Panu Burmistrzowi, że tych pieniędzy nie możemy przenieść na halę sportową – dziękuję bardzo.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo – ja już wczoraj na ten temat Państwu mówiłam, że nie można tych pieniędzy przenieść do chwili sporządzenia sprawozdań, termin sporządzenia sprawozdań jest do końca miesiąca marca. W miesiącu marcu z wyliczeń sprawozdań finansowych tj. bilansu, budżetu będzie wynikało czy zostały wolne środki. Wówczas wspólnie z Państwem, Panem Burmistrzem możemy je przenieść na remont hali bądź na remont dróg. Decyzja należy do Państwa

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma – Uchwała Nr XXVIII/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 13 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –12 radnych,

– przeciw było – 1 radny,

– wstrzymało się głosów – 0 radny.

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

– za przyjęciem uchwały głosowało –12 radnych,

– przeciw – 1 radny,

– wstrzymało się głosów – 0 radny.

Pkt. 4

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo muszę udzielić pewnej informacji, a więc przed przedłożeniem tego co w tej chwili powiedział Pan Sekretarz ja w dniu 28.08.2016 roku informowałem Szanowną Radę, że odpisujemy osobie wnoszącej petycję – (odczytał odpowiedź) „W dniu 21 marca 2016 roku Rada Miejska w Skępem uchwałą Nr XVIII/103/2016 powołała doraźną Komisję Statutową, której zadaniem jest analiza obowiązującego statutu. Na chwilę obecną trwają prace nad nowelizacją zapisów statutowych. Ponieważ dla rozstrzygnięcia przedłożonej petycji podstawą są uregulowania ustrojowe gminy (statutowe), na co także zwracają uwagę wnoszący petycję, uzasadnionym jest przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji do czasu – po uchwaleniu zmian lub nowego statutu.” Osoby wnoszące petycję powoływali się na statut, a podpisów pod tą petycją było 515.

Kto z Państwa ma uwagi, pytania w tym temacie?

Radny Pan Mirosław Redecki

Uważam, że kamera powinna wrócić na nasze sesje z tego względu, że ilość tych podpisów jest dość duża – pięćset piętnaście, a było mówione że sto parę.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Było mówione, że kilkadziesiąt podpisów.

Radny Pan Mirosław Redecki

Nie jest to mała ilość podpisów i myślę, że należy się zastanowić i kamera powinna wrócić z tego co wiem to kosztowała nas rocznie ok.4 tyś. nie są to duże pieniądze, wydawaliśmy większe sumy na niepotrzebne rzeczy, ale to już szczegół. Przypuszczam, że kamera nadaje naszej radzie jakiś prestiż, dodaje takiego pozytywnego elementu, który już dawno był wpisany w naszą radę, a 515 podpisów nie jest to mała ilość osób, które podpisały się pod tą petycją za powrotem kamery.

 

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Te 515 podpisów Panie Redecki to nie jest za powrotem kamery i nagrywaniem sesji, tylko zamieszczania nagrań z obrad sesji w internecie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo jak już wspomniał kolega (Redecki) ja tylko dodam nie wiem czego się obawiamy nagrywania sesji, tyle lat była nagrywana, a nawet jak nie mógł kamerzysta nagrywać to były pytania dlaczego nie jest sesja nagrywana. Proszę Państwa protokół sesji jest na bip tylko problem jest, bo do mnie zwracają się nasi mieszkańcy i mówią - my nie mamy internetu, a jeśli chcemy wydrukować protokół to musimy zapłacić, a to jest ok. 100 kartek. Ostatnio poprosiłem protokół z sesji, bo prawdę mówiąc nawet nie wierzyłem, że tyle jest tych kartek. Szanowni Państwo nawet gazetki nie mamy skępskiej odcięliśmy społeczeństwo, mieszkańców całkowicie od jakiejkolwiek wiedzy co się dzieje na obradach sesji – dziękuję bardzo.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Panie Radny Suchocki prośba jest taka, żeby Pan zrozumiał o co w tej petycji chodziło. W tej petycji chodziło o zamieszczanie w internecie nagrań, a Pan mówi, że społeczeństwo nie ma dostępu do internetu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Sekretarzu, bo tak jak Pan zauważył, to pismo wpłynęło dużo, dużo wcześniej i nie wiem dlaczego wcześniej to nie wpłynęło pod obrady sesji, tylko aż tak późno, bo gdyby wcześniej wpłynęło, bo teraz nie mamy już co puszczać, bo nie nagrywamy sesji i ma Pan rację.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

W petycji wyraźnie pisze, że zgodnie ze statutem, który obowiązuje w urzędzie i statut był analizowany i po zatwierdzeniu statutu jest konkretna odpowiedź.

Radny Pan Mirosław Redecki

Żeby umieszczać nagrania w internecie muszą być nagrywane Panie Przewodniczący chociaż na naszej tej stronie gminnej i powinny być nagrania.

Burmistrz

Ja mam jedno pytanie, bo padło pewne określenie przez radnego Redeckiego, że kamera kosztowała tyle i tyle, a wydajemy na niepotrzebne rzeczy i ja mam pytanie żeby sprecyzować jakie to są bezzasadnie wydane pieniądze, bo pieniądze które wydajemy, wydajemy wspólnie, bo tak zabrzmiało jakbyśmy wydawali te pieniądze w nieprzemyślany

 

 

Radny Pan Mirosław Redecki

Panie Burmistrzu nie do końca wydajemy wspólnie, bo czasem są głosy przeciwne i mogę przypomnieć Panu np. sprawy sądowe na które bardzo dużo wydaliśmy pieniędzy niepotrzebnie i nie będę wyliczał, bo nie jest pora, ani czas na to – dziękuję.

Burmistrz

Ja mówiąc o wspólnie wydawanych pieniądzach – ja wiele lat byłem radnym powiatu i decyzje zapadały najróżniejszymi ilościami głosów, ale zawsze było jedno stanowisko rady niezależnie od ilości głosów – zawsze było jedno stanowisko rady. Sprawy sądowe niektóre się wygrywa, a niektóre się przegrywa i tylko jedno mogę powiedzieć to, że zaufałem pewnym osobom i nie podjąłem radykalnych decyzji, czyli mówiąc krótko miałem za miękkie serce i ty dobrze Panie Mirosławie (Redecki) wiesz i dlatego tak, a nie inaczej jest.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli nie ma więcej pytań Uchwała Nr XXVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców

– za przyjęciem uchwały głosowało –11 radnych,

– przeciw – 2 radny,

– wstrzymało się głosów – 0 radny.

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) odczytała Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Pani Aleksandra Ruszkowska.

Radni nie wnieśli uwag do odczytanego uzasadnienia projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli nie ma pytań Uchwała Nr XXVIII/168/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) odczytała Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Krystyna Wiśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do odczytanego uzasadnienia projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli nie ma pytań Uchwała Nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

 

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023 – druk nr 6.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo wczoraj na posiedzeniu Wspólnej Komisji Pan Krzysztof Jaworski szczegółowo przekazał nam informację na temat planu rozwoju miejscowości Wólka i jeżeli Szanowni Radni uważają, że mają wystarczającą informację na ten temat to możemy przystąpić do przegłosowania ww projektu uchwały, a jeżeli nie to Pan Sekretarz przedstawi ww projekt uchwały.

Radny Pan Mieczysław Weber

Na wczorajszym posiedzeniu komisji bardzo dokładnie był omówiony plan rozwoju Wólka i Żuchowo i nie ma sensu, żeby jeszcze raz przekazywać informację.

Radni jednogłośnie zdecydowali, żeby przystąpić do głosowania nad projektem Uchwała Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023, która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

 

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Żuchowo na lata 2017-2023 – druk nr 7.

Również ten sam temat tylko dot. miejscowości Żuchowo i wczoraj Pan Krzysztof Jaworski przedstawił wyczerpująco informację nt. planu rozwoju miejscowości Żuchowo.

Przystąpiono do przegłosowania ww projektu uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Uchwała Nr XXVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Żuchowo na lata 2017-2023, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

Pkt. 9

Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Skępe – druk nr 8

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do pkt 9 Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Skępe Pani Agnieszka Skowrońska też przedstawiała projekt uchwały, ale jeżeli są pytania w tym temacie bardzo proszę.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Skępe, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania druk nr 9.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, również dyrektorzy szkół i przedszkoli nie mieli pytań, ani uwag Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”.

 

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok – druk nr 10:

1)                  wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu;

Burmistrz

Postaram się przedstawić najistotniejsze elementy przedstawić i tak jak powiedział Pan Przewodniczący Rady wczoraj poszczególne komisje na wspólnym posiedzeniu przygotowały opinie o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski nadmienił, że opracowując budżet na 2017 rok korzystał z następujących przepisów prawnych:

O                   ustawa o samorządzie gminnym,

O                   ustawa o finansach publicznych,

O                   ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

O                   ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

O                   ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

O                   ustawa o systemie oświaty,

O                   Karta Nauczyciela

O                   Rozporządzenie ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów

i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

O                   inne

Biorąc powyższe pod uwagę, a także możliwości finansowe Gminy Skępe Burmistrz przedstawił projekt budżetu na 2017 rok wraz z częścią opisową. Dokładnie przedstawił zamierzenia inwestycyjne na rok 2017. W końcowej części wypowiedzi Pan Burmistrz nadmienił, że budżet Miasta i Gminy Skępe jest budżetem realistycznym, który na chwilę obecną jest możliwy do realizacji, budżet ten zapewnia pewne zadania, pewne przedsięwzięcia, które mają służyć mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe, mają służyć rozwojowi tej miejscowości dlatego w takim, a nie innym kształcie jest zaproponowany. Inwestycje, które są proponowane to inwestycje, które są rozpoczęte i dalej realizowane. Trzeba uczciwie powiedzieć, że budżet jest skonstruowany pod perspektywę finansową i pod środki finansowe, które możemy uzyskać. Budżet w takim, a nie innym kształcie powinien zostać przyjęty, oczywiście budżet to szkielet finansowy Miasta i Gminy Skępe, który jest organem żywym i w miarę potrzeb systematycznie zmieniany przez Radę – dziękuję bardzo.

 

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

 2)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami;

Projekt Uchwały Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok

3)odczytanie opinii RIO;

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mariusz Elwertowskiego

Odczytał Uchwałę Nr 12/P/20216 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję Panu Burmistrzowi i proszę Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mariusz Elwertowskiego o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok.

4)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Poproszę Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o zapoznanie z opiniami o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok.

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Skępem przedstawili w kolejności.;

v                  Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Pan Mieczysław Weber,

v                  Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pan Grzegorz Sekulski,

v                  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pan Zbigniew Walewski,

v                  Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

Poszczególne komisje przyjęły jednogłośnie i pozytywnie komisje zaopiniowały projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Podziękował Przewodniczącym Komisji za odczytanie opinii, a następnie odczytał swoją opinię (Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem), która również jest pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok (w załączeniu) i zaproponował dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

 

5)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

Do projektu uchwały budżetowej odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo – do końca wahałem się czy ten temat poruszać, ale zdecydowałem się – w projekcie budżetu jest 86.500,00 złotych na „Dni Skępego” i „Dożynki” uważam, że to jest stanowczo za dużo, a na halę jest przeznaczone 31 tyś. Stawiam wniosek formalny pod głosowanie Szanowni Państwo i te 50 tyś. przenieść na drogi wiejskie, gdzie naprawdę przejechałem się przed przyjęciem budżetu i te drogi wyglądają nie ciekawie – proponuję przesunięcie 50 tysięcy z działu 921 na dział 600

Wniosek – przenieść z działu 921 strona 19 z 21 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” rozdział 92113 „Centra Kultury i Sztuki” zdjąć z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” strona 20 z 21 50 tyś. i przenieść na dział 600 „Transport i łączność” strona 2 z 21 rozdział 60016 „Drogi publiczne” dołożyć 50 tyś. do paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” strona 2 z 21.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam, ale ja czegoś nie rozumnie przed chwilą były odczytane opinie w sprawie uchwalenia budżetu i wszystkie opinie były pozytywne. Wczoraj na wspólnym posiedzeniu poszczególne komisje wypracowały i przegłosowały opinie o projekcie uchwały budżetowej i jednogłośnie zaopiniowały projekt budżetu. Nie ukrywam proszę Państwa wczoraj zapytałem Pani księgowej i tak jak w 2016 roku budżet był zmieniany kilkadziesiąt razy. Jeżeli Pan Radny Suchocki i pozostali Radni, że trzeba będzie zrobić jakieś przesunięcia to będzie można zrobić w trakcie realizacji tego budżetu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący póki budżet nie zostanie przegłosowany i przyjęty to mam prawo zmienić zdanie – dziękuję ja stawiam wniosek pod głosowanie.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Mamy opracowany i przyjęty nowy Statut Miasta i Gminy Skępe, który obowiązuje i jest taki zapis, „Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku”, a jeżeli wniosek nie zostanie przegłosowany zwykłą większością głosów wówczas głosujemy nad treścią pierwotną w tym przypadku nad treścią projektu przyjęcia budżetu.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo - ogłaszam 5 minut przerwy.

 

 

Burmistrz

Ja przed przerwą powiem jedną rzecz – na drogi są zabezpieczone pieniądze, ale jeżeli mówimy o pieniądzach to są organizowane uroczystości między innymi „Dożynki”, „Dni Skępego” i chciałem zwrócić uwagę, że muszą być zabezpieczone pieniądze na „Obchody XX Lecie Odzyskania Praw Miejskich w Skępem” dlatego też są środki finansowe na tę uroczystość.

Została ogłoszona 5 minutowa przerwa w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Radni kto jeszcze chce zabrać głos w sprawie projektu budżetu?

Radny Pan Mieczysław Weber

Szanowni Państwo ja myślę, że nie ma potrzeby żeby dziś w projekcie budżetu robić poprawki, bo jak sami doskonale wiemy jak często są robione zmiany do budżetu w ciągu roku i jak występuje jakaś większa potrzeba wówczas dokonuje się przesunięć w budżecie. Jest przygotowany projekt i nie ma co mieszać, bo to jest pod czyjeś dyktando i dobrze, że nie ma kamery dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Tak jak powiedziałem na początku opinie poszczególnych komisji wszystkie były pozytywne, ale padł wniosek więc należy przegłosować.

Kto z Państwa Radnych ma jeszcze pytania w sprawie projektu budżetu?

Jeżeli nie ma pytań – proszę o przegłosowanie wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Mariusz Elwertowski

Szanowni Państwo w trakcie przerwy wyjaśniliśmy sobie z Radnym Panem Krzysztofem Suchockim kwestie zapisu tego wniosku i odczytuję Państwu wniosek.

Wniosek – przenieść z działu 921 (strona 19 z 21) „ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” rozdział 92113 „Centra Kultury i Sztuki” zdjąć z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (strona 20 z 21) 50 tyś. i przenieść na dział 600 „Transport i łączność” (strona 2 z 21) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” dołożyć 50 tyś. do paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (strona 2 z 21).

– za przyjęciem wniosku głosowało – 2 radnych,

– przeciw – 11 radnych,

– wstrzymało się głosów – 0 radnych.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Wniosek nie został przyjęty.

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do głosowanie nad projektem budżetu - Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok

– za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,

– przeciw – 0 radny,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Następnie Pan Przewodniczący nadmienił - przypominam jeszcze raz, wiadomo ile razy budżet w tym roku był zmieniany i gdzie pieniądze były potrzebne Radni nad tym dyskutowali i wspólnie robiliśmy przesunięcia w budżecie z jednego paragrafu na drugi z jednego punktu na drugi i ja uważam, że mamy jasny przykład, że trzeba też rozpatrzeć to co niektórzy Radni uważają za skuteczne.

Burmistrz

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie budżetu - Radnym, Pani Skarbnik łącznie ze wszystkimi pracownikami, którzy się konstrukcją tego budżetu zajmowali. Bardzo serdecznie dziękuję Dyrektorom i Kierownikom jednostek Miasta i Gminy Skępe, dziękuję Paniom i Panom Sołtysom, bo to też jest Wasz budżet, bo wspólnie zostały przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na zakup koparko-ładowarki. Dziękuję wszystkim osobom za konstrukcję, za przyjęcie tego budżetu, dziękuję wszystkim osobom, które pracowały nad tym budżetem jak również przez nas wszystkich ten budżet będzie realizowany. Wielkim wyzwaniem tego budżetu będzie remont hali sportowej w Miejskim Zespole Szkół w tej chwili robimy dokumentację, a życie samo zweryfikuje co dalej – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do pkt 12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030 – Pani Skarbnik.

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030 – druk nr 11.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

 

 

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski.

Odczytał Uchwałę Nr 14/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2030 (w załączeniu).

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję za odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały i kto z Państwa ma pytania?

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030

– za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,

– przeciw – 0 radny,

– wstrzymało się głosów – 1 radny.

Pkt. 13

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracach w okresie między sesjami – od 29 listopada 2016 roku do 29 grudnia 2016 roku (w załączeniu do protokołu).

O       Realizacja Uchwał XXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2016 roku.

O       Informacja za okres od dnia 29.11.2016 do dnia 29.12.2016 roku w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 28.11.2016 r., dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

O       Informacja na Sesję Rady Miejskiej w Skępem dnia 29 grudnia 2016 roku - realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku z podziałem na sołectwa Gminy Skępe.

O       Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 28.11.2016 do 22.12.2016 roku.

O       Informacja dot. wyprawki szkolne.

O       Informacja dot. pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe.

O       Inwestycje 2016 rok

Na koniec ww informacji Pan Burmistrz nadmienił – wysokość poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku wynosi 1.840.311,45 zł. plus do tego środki zewnętrzne w wysokości 399.034,83 złotych co daje ogólną kwotę 2.239.346,28 zł. Chciałbym jeszcze dodać, że spłaciliśmy kredyt i pożyczki w wysokości 776.102,00 zł. ja przytaczam te liczby tylko po to żeby nie było mówione, że nic się nie robimy dla Miasta i Gminy Skępe. To ta Rada wspólnie zemną z pracownikami dokonała tych inwestycji, które poprawiają jakość życia i czynią, że mieszkańcom Miasta i Gminy żyje się lepiej. Podobnie i budżet skonstruowany on ma na celu nie stagnację, a na pewno rozwój i będzie na pewno sukcesywnie dostosowywany i zmieniany do potrzeb i za wszystkie zadania bardzo serdecznie Radzie dziękuję – jeżeli mają Państwo pytania bardzo proszę.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo – kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie przedstawionej in formacji przez Pana Burmistrza?, a może ktoś z sołtysów, kierowników jednostek, mieszkańców ma pytania?

Dyrektor Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny Pani Iwona Małkiewicz

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni – korzystając z okazji, że rok 2016 się kończy ja w imieniu swoim i koleżanki chciałam serdecznie podziękować wszystkim Państwu, szczególnie Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, naszej kochanej Pani Kierownik (Magdalenie Elwertowskiej) za tak przychylne podejście ds. przedszkoli i zrozumienie naszych problemów i potrzeb, bo chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że naprawdę jest to najważniejszy etap w życiu waszych wnuków, waszych dzieci, a naszych wychowanków – dziękujemy bardzo i myślę, że przedszkola nasze mogą być wizytówką naszej Gminy w przedszkolach naszych robiona jest bardzo dobra praca, ale jest to możliwe tylko dzięki temu, że jest między nami zgoda, współpraca i przychylne nastawienie naszych władz do naszych przedszkoli – jeszcze raz dziękuję.

Dyrektor Przedszkola w Wiosce ”Pod Lipami Pani Małgorzata Wioletta Grzywińska

Ja z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować i zauważyć, że przez dwadzieścia pięć lat niemożliwe było przejęcia przedszkola w Wiosce. Ja jak mi moja poprzednicy, wcześniej Pani Dyrektor Jadzia Ziętek pracowałyśmy z niepokojem co będzie z naszym przedszkolem, bo co roku były różne pomysły dot. naszego przedszkola i taka atmosfera nie sprzyja dobremu rozwojowi. Dzięki Panu Burmistrzowi, pracownikom i całej Radzie teraz możemy spokojnie pracować i spokojnie spać – dziękujemy bardzo.

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

Chciałam serdecznie podziękować wszystkim Radnym, Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, Pani Kierownik za przychylność, którą doświadczam. Każdy etap czy to drugi, trzeci i kolejny każdy etap w rozwoju dziecka jest bardzo ważny. Nie spotkałam się z brakiem zrozumienia z Państwa strony co jest dla nas bardzo ważne, że współpraca układa się bardzo dobrze. Wiele rzeczy tak jak stwierdziła koleżanka z Przedszkola Wioska nie można było zrobić przez wiele, wiele lat tak i w naszej szkole wiele rzeczy dzieje się dobrych co nie można było zrobić przez wiele lat. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu jeszcze raz i życzyłabym sobie takiej dobrej współpracy w przyszłym roku - dziękuję.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce

Podobnie jak moje poprzedniczki chciałam podziękować Państwu za ten rok i podzielam zdanie moich koleżanek, że to co wcześniej nie było możliwe do zrobienia między innym w mojej szkole wymiana instalacji elektrycznej to dzięki Państwa przychylności zostało zrobione. Chciałam podziękować za wszystkie dowody wsparcia, które w ciągu roku mogłam od Państwa uzyskać, dziękuję Państwu i całej Radzie – dziękuję bardzo.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Wojciechowska

Ja również chciałam podziękować tak jak Panie Dyrektorki za współpracę, za zrozumienie tak trudnych programów jaką para się pomoc społeczna, bo tak jak Państwo wiedzą jakim budżetem gospodarujemy i jak trudne są nasze zadania. Nawet dziś ta uchwała za którą również dziękuję to oznacza, że rozumiecie Państwo jak trudna to działka i z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Ja jak również moi pracownicy - dziękujemy Państwu za zrozumienie tego tematu i proszę o więcej. Dziękuję bardzo Burmistrzowi, Pani Skarbnik bo z tym się wiążą finanse, dziękuję Panu Przewodniczącemu i całej Radzie - dziękuję serdecznie.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję i myślę, że już przeszliśmy do wolnych wniosków i zapytań.

Pkt. 14

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Proszę bardzo kto z Państwa ma jakieś pytania? jeżeli nie ma – spotykamy się na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w roku 2016. Różnie to bywało, ale zawsze dochodziliśmy do jakiegoś konsensusu i dotrwaliśmy do końca tego roku za co ja jako Przewodniczący Rady dziękuję.

Drodzy mieszkańcy, Szanowni Państwo – życzę Wam by to co było ważne, a oddalone było przy Was blisko, to co niosło troskę odmieniło się w radość, co niepewne w pewność, aby słowa ciepłe serdeczne budowały spokój i harmonię życia. Na ten nadchodzący rok 2017 życzę Państwu wszystkiego najlepszego, oby nie był gorszy jak ten, a lepszy – wszystkiego najlepszego.

Burmistrz

Ja dołączam się do życzeń Pana Przewodniczącego w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współpracę, bo zarówno ja jak i Radni tak jak powiedziały Panie Dyrektorki, Kierownicy jesteśmy po to, żeby Państwu tutaj służyć i staramy się jak są problemy w jak najlepszy sposób pomóc rozwiązywać. Oczywiście oświata i szkoły to jest nasza przyszłość, bo tam są dzieci którym musimy stworzyć jak najlepsze warunki do nauki, do rozwijania swoich zdolności i talentów. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorom, kierownikom za dbałość i troskę o swoje jednostki, bo to widać i ja wszędzie to podkreślam i bardzo serdecznie za to dziękuję. Wracając do Wioski chciałbym powiedzieć pewną jedną bardzo ważną kwestię – swego czasu moja córka uczęszczała do Przedszkola w Wiosce i był taki okres kiedy te przedszkole planowano zlikwidować wtedy Dyrektor tego Przedszkola Pani Jadzia Ziętek poprosiła mnie i świętej pamięci Pana Wiesia Wiśniewskiego, żeby przyjść i ją wesprzeć w tym, żeby to przedszkole nie zostało zlikwidowane i rzeczywiście z Panią Dyrektor o te przedszkole walczyli i upłynął jakiś okres czasu i koło historii zatoczyło i akurat w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Skępe było mi dane podpisać akt notarialny przejęcia tego obiektu i czasami takimi kołami historia się kieruje czy toczy. Ja chciałbym bardzo serdecznie dalszej wspaniałej współpracy tak jak powiedział Pan Przewodniczący – życzyć przede wszystkim zdrowia, realizacji wszelkich celów, zamierzeń i oby nadchodzący Rok 2017 nie był gorszym rokiem od Roku 2016. Oczywiście te życzenia składam również dla. Państwa rodzin i zapraszamy z Panem Przewodniczącym na poczęstunek. W dniu 31 grudnia zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Skępe tradycyjnie na skwerek „Na NOC SYLWESTROWĄ”, ale również zapraszamy na uroczyste obchody XX-Lecie Odzyskania Praw Miejskich, które odbędzie się 4 stycznia 2017 roku – macie Państwo zaproszenia.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Po zamknięciu sesji prosiłbym o 10 minut przerwy i pozostania wszystkich, żeby sobie porozmawiać już nie o sesji, nie o uchwałach tylko jak przebiegał ten rok w naszej kadencji.

 

 

Pkt 15

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

ZAMYKAM XXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk