Uchwała Nr XXX/176/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930, poz. 1583 i poz. 2174) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

 

uzasadnienie

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 17 ust. 1 pkt  1ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, który wskazuje, że jednym z zadań gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026” stanowi kompleksowy dokument wskazujący priorytety, cele oraz kierunki niezbędnych działań, jakie powinny zostać podjęte przez władze lokalne oraz instytucje i organizacje działające w obszarze pomocy i integracji społecznej dla niwelowania, występowania problemów społecznych, a tym samym zapobiegania występowania zjawiska jakim jest wykluczenie społeczne.