Uchwała Nr XXX/177/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930, poz. 1583 i poz. 2174) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej „zasiłkiem” może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

§ 2. O przyznanie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać się osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Wysokość zasiłku ustala się w kwocie 10.000,00 zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

§ 4. Zasiłek jest jednorazową formą pomocy i nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała wsparcie finansowe w tej formie lub gdy uzyskała na ten cel środki finansowe z innego źródła.

§ 5. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 6. Zasiłek podlega zwrotowi w przypadku ustalenia, że przyznana pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem bądź w przypadku zaniechań zmierzających do usamodzielnienia.

§ 7. 1.  Zwrot udzielonej pomocy w sytuacji, o której mowa w § 6 następuje na zasadach określonych w ustawie jak nienależnie pobrane świadczenie, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Zwrot udzielonej pomocy następuje w całości w 18 równych, miesięcznych ratach, a spłata rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od daty jego przyznania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Podjęcie powyższej uchwały wynika również z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Przygotowany projekt uchwały dostosowany został do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Określono w nim między innymi wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dotąd w powyżej sprawie nie została podjęta uchwała, zasadnym jest jej podjęcie.