Uchwała Nr XXX/181/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 2457) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 wykraczające poza wymiar zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.