Uchwała Nr XXX/182/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

uchylająca uchwałę w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXIV/272/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

 

   W związku z prośbą PKP Nieruchomości oddział w Gdańsku w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych wymienionych w uchylanej uchwale zaistniała potrzeba podzielenia sporządzenia aktów notarialnych na nieruchomości położone w mieście Skępe oraz w gminie Skępe. Ze względów formalnych, jakimi zobligowane jest PKP Nieruchomości należy podjąć dwie odrębne uchwały na przejęcie nieruchomości w mieście Skępe oraz gminie Skępe, co skutkuje uchyleniem przedmiotowej uchwały.

   W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.