Uchwała Nr XXX/183/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę, na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Skępe, przysługującego PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Skępe, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako obręb nr 3, działki: nr 67/8 o pow. 0,4854 ha, nr 67/4 o pow. 0,8727 ha, obręb nr 4, jako działki nr 791/3 o pow. 0,8270 ha, nr 791/5 o pow. 1,2976 ha dla których jest prowadzona księga wieczysta nr 26514, o uwidocznionych na załączniku graficznym do uchwały, na potrzeby infrastrukturalne gminy w dziedzinie transportu - drogi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXX/183/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

 


 

uzasadnienie

   Nieruchomości położone w mieście Skępe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako obręb nr 3, działki: nr 67/8 o pow. 0,4854 ha, nr 67/4 o pow. 0,8727 ha, obręb nr 4, jako działki nr 791/3 o pow. 0,8270 ha, nr 791/5 o pow. 1,2976 ha dla których jest prowadzona jest księga wieczysta nr 26514 stanowią użytek sklasyfikowany jak „dr” – droga.

   Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe” uchwalonego Uchwałą nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.12.2010 r., przedmiotowe działki znajdują się na terenach kolejowych.

   Wyżej wymienione prawa do nieruchomości pomogą uregulować stan prawny gruntów fizycznie użytkowanych przez mieszkańców jako drogi w mieście  Skępe.

   Nabycie gruntów przez gminę Skępe będzie miało charakter nieodpłatny. Kosztami gminy będą koszty umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej.

   Z chwilą pozyskania nieruchomości gmina wystąpi do wojewody o tzw. komunalizację w celu nabycia własności, by zwolnic gminę z tej opłaty.

   W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.