Uchwała Nr XXX/184/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę, na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Skępe, przysługującego PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w  gminie Skępe, obręb Czermno jako działka nr 571/3 o pow. 0,5420 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta nr 26514, uwidoczniona na załączniku graficznym do uchwały, na potrzeby infrastrukturalne gminy w dziedzinie transportu - drogi

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXX/184/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.

 


 

uzasadnienie

Nieruchomość położona w gminie Skępe oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 571/3 o pow. 0,5420 ha, obręb Czermno, gmina Skępe dla której jest prowadzona księga wieczysta nr 26514 stanowi użytek sklasyfikowany jak „dr” – droga.

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuję miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe” uchwalonego Uchwałą nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.12.2010 r. przedmiotowe działki znajdują się na terenach kolejowych.

Wyżej wymienione prawa do nieruchomości pomogą uregulować stan prawny gruntów fizycznie użytkowanych przez mieszkańców jako droga w gminie Skępe.

Nabycie gruntów przez gminę Skępe będzie miało charakter nieodpłatny. Kosztami gminy będą koszty umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej.

Z chwilą pozyskania nieruchomości gmina wystąpi do wojewody o tzw. komunalizację w celu nabycia własności, by zwolnic gminę z tej opłaty.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.