Uchwała Nr XXX/186/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 4491) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

- uchyla się pkt 3 i pkt 6,

- dotychczasowy pkt 4, pkt 5, pkt 7 i pkt 8 stają się kolejno pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt 6;

2) w § 17:

- uchyla się ust. 1,

- dotychczasowy ust. 2 i ust. 3 stają się kolejno ust. 1 i ust. 2;

3) w § 23 skreśla się wyrażenie „w szczególności”;

4) w § 29 w ust. 1skreśla się wyrażenie „w szczególności”;

5) w § 41:

- uchyla się ust. 3,

- dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3;

6) w § 60 w ust. 1 wyrażenie „obowiązany jest zapewnić”, zastępuje się wyrazem „zapewnia”;

7) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu, kierownik kontrolowanego podmiotu składa, w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

   Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

   Mając na uwadze zgłoszone przez Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody pewne uwagi do przyjętego w dniu 29.11.2016 r. Statutu Miasta i Gminy Skępe (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4491), stwierdza się zasadność podjęcia uchwały.