UCHWAŁA NR XXVI/ 177 / 2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Skępem.

 

 

                Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441)

 

 Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się lokalizację targowiska miejskiego w Skępem, obejmującą teren działek o nr 294/10
i 294/16 obręb ewidencyjny Skępe 1 przy ul. Kolejowej nr 45.

 

§ 2

 

Ustala się regulamin targowiska miejskiego w Skępem przy ul.Kolejowej w brzmieniu jak
w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 3

Traci moc:

-          uchwała Nr VII/38/95 Rady Gminy Skępe z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie
ustalenia wykazu targowisk i miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu   odręcznego, obwoźnego i obnośnego oraz ustalenia ich regulaminu.

-          uchwała Nr XXV/162/2005  Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Skępem.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Andrzej Gatyński