Uchwała Nr XXX/188/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1920) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust.1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.             

§ 2. 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Wprowadza się zróżnicowanie opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

1)  za 1 (pierwszą) osobę -  12,00  od osoby;

2)  za 2, 3 i 4 osobę - po 7,00  od osoby;

3)  za 5 i każdą następną osobę - po 4,00  od osoby.      

3.  Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz.  399).

§ 5.  Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Miejska w Skępem w dniu
30 stycznia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr V/24/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wypełniając tym samym ustawowy obowiązek.

Z uwagi na wynik przeprowadzonego kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, konieczna jest zmiana stawek  tej opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości poprzez ich podwyższenie.

Jednocześnie, rada korzystając delegacji ustawowej wprowadza zróżnicowanie opłat  w zależności od ilości zamieszkujących daną nieruchomość mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za uzasadnione.