Uchwała Nr XXX/189/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017, poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.918.724,40 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31.542.796,40 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 375.928,00 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.326.350,00 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 32.218.724,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.407.724,40 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.811.000,00 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.326.350,00 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3) § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/189/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/189/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

 

1) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach
   i rozdziałach:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /-/ 50.000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 6.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /-/ 33.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /-/ 40.594,40 zł,

2)  Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z podpisaną umową o dzieło w dniu 10 czerwca 2016 r.  pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a osobą fizyczną na wykonanie „Programu opieki nad  zabytkami”
w dziale 921 rozdział  92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” /+/ 5.000,00 zł. Ze względów osobistych (zdrowotnych) Wykonawca nie wykonał zadania w wyznaczonym terminie i zobowiązał się wywiązać z umowy do końca stycznia 2017 r.Jednocześnie ze względu na zaistniałą sytuację i zgodnie z § 6 zawartej umowy, Wykonawca zobowiązał się do zapłacenia  na rzecz Miasta i Gminy Skępe kary umownej za zwłokę w wykonaniu dzieła w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

3) Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków zgodnie z podpisaną umową nr UM-RR.052.1.160.2016 z dnia 28.09.2016 r. pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie przedsięwzięcia „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe”  w dziale 900 rozdział 90095 /+/ 35.594,40 zł.

4)  Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” w następujący sposób:

a) zwiększenie planu finansowego na  zadanie pn.:

?        „Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej” /+/ 6.000,00 zł,

b) wprowadzenie  nowego zadania inwestycyjnego pn.:

?        „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skępe, ulica Leśna” /+/ 33.000,00 zł,

?        „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie” /+/ 50.000 zł,

?        Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń wodno-ściekowych" /+/ 8.000,00 zł. Wymiana dotychczasowego oprogramowania podyktowana jest zmianami prawnymi związanymi z centralizacją podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 0