Uchwała Nr XXX/190/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/190/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/190/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


 

 

Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie  wydatków.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 31.918.724,40 zł i kwotę wydatków budżetu w wysokości 32.218.724,40 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 300.000,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030" poprzez zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

?        „Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej” /+/ 6.000 zł,

?        „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skępe, ulica Leśna” /+/ 33.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na rok 2018 /-/ 45.000 zł,

?        „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe” /+/ 35.594,40 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM-RR.052.1.160.2016 z dnia 28.09.2016 r. pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 0