UCHWAŁA Nr XXXII/226/2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 25 października 2006 roku

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Skępe na 2006 rok.

        

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt 9, lit. d (oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165 ust. 2, art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

 

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVI/179/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2006 rok zmienionej:

 -     Zarządzeniem Nr 4/IV/2006 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 marca 2006 r.

 -     Uchwałą Nr XXVIII/189/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006 r.

 -     Zarządzeniem Nr 9/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 -     Uchwałą Nr XXX/203/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 r.

 -     Zarządzeniem Nr 12/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 czerwca 2006 r.

 -     Zarządzeniem Nr 16/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lipca 2006 r.

 -     Uchwałą Nr XXXI/217/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 -     Zarządzeniem Nr 22/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 sierpnia 2006 r.

 -     Zarządzeniem Nr 23/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2006 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.    § 1 otrzymuje brzmienie:

1.    Dochody budżetu miasta i gminy na 2006 rok w wysokości            16.559.516,00 zł

w tym:

a)     dochody związane z realizacją zadań z zakresu

      administracji rządowej i innych zadań zleconych

 ustawami w wysokości                                                               2.897.065,00 zł

b)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

      sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (zał. nr 11)             100.275,00 zł

c)      subwencja ogólna w wysokości                                                  7.231.859,00 zł

z tego:

-  część oświatowa w wysokości                                                4.667.614,00 zł

-  część równoważąca w wysokości                                              245.899,00 zł

-  część wyrównawcza w wysokości                                           2.318.346,00 zł

d)      środki z programów strukturalnych

      i spójności Unii Europejskiej w wysokości                                     187.167,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  § 2 otrzymuje brzmienie:

1.    Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości                                 19.536.077,00 zł

w tym:

a)        wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

             administracji rządowej i innych zadań zleconych

             ustawami w wysokości                                                              2.897.065,00 zł

b)        wydatki na realizację zadań określonych w

             programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

             alkoholowych w wysokości                                                           100.275,00zł

 

2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a)   wydatki bieżące w wysokości                                                   15.920.932,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości                                     5.777.317,00

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości                                 1.204.123,00

- obsługę długu publicznego w wysokości                                            78.570,00 zł

      b) wydatki majątkowe w wysokości                                                      3.615.145,00 zł 
   
w tym wydatki na programy z funduszy

           strukturalnych i spójności UE                                                              101.230,00 zł

3.      Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  1. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 pkt a) i § 2 pkt a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

3.    § 3 otrzymuje brzmienie:

 1.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                       2.976.561,00 zł

2.  Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

    a) pożyczka  z WFOŚIGW                                                            1.112.925,00 zł  

    b) kredyt bankowy                                                                          1.315.000,00 zł

            c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych

         na rachunku bieżącym budżetu gminy                                                  548.636,00 zł

3.    Ustala się:

      - przychody budżetu w wysokości                                                   3.453.499,00 zł

      - rozchody budżetu w wysokości                                                        476.938,00 zł

      Przychody i rozchody sklasyfikowano według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj, rozchody zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

4.  Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 r. oraz wysokość nakładów
i źródła finansowania (w tym udział środków unijnych) określa załącznik nr 5.

5.  Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wysokość nakładów oraz źródła finansowania w tym na programy realizowane ze środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

 

§ 2

 

Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski