UCHWAŁA Nr XXXII /  227 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 25 października 2006 roku

 

 

w sprawie : uchwalenia „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
I GMINY SKĘPE”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z  nia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SKĘPE” określone w tekście studium stanowiącym załącznik nr 1 oraz przedstawione na rysunkach mapowych w skali 1:5000 załącznik nr 2 (miasto Skępe) i w skali 1 : 10000 załącznik nr 3 (gmina Skępe) – stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski