Uchwała  Nr XXXII / 228  /2006

Rady Miejskiej w Skępem

z  dnia  25 października 2006 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w zakresie dotyczącym wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych  i lasów w mieście Skępe na działkach o nr ewidencyjnych: 793, 794, 795, 796 oraz w wsi Żagno na części działki o nr ewidencyjnym 2132

 

           Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003  roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41 i nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. nr  142, poz. 1591  ze zmianami), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe”,

                  

Rada Miejska

uchwala co następuje:

 

 

Dział  I

Przepisy ogólne.

 

Rozdział 1.

            Obszar, granice opracowania planu, przedmiot i cel planu  oraz definicje pojęć      użytych w planie.

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Skępe, zwany dalej planem, w zakresie dotyczącym wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów w mieście Skępe na działkach o nr ewidencyjnych: 793, 794, 795, 796 oraz w wsi Żagno na części działki o nr ewidencyjnym 2132

§ 2. Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Skępe- Uchwała Nr XIX/131/2004 Rady  z dnia 29 grudnia 2004 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego częściowo w mieście Skępe i sołectwie Żagno, gminy Skępe”

 

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4.1. Integralną częścią uchwały o której mowa w § 1  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający  graficznie ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem
w skali 1 : 1000, zwanej dalej rysunkiem planu.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      granice obszarów objętych planem,

2)      przeznaczenie terenów, oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym,

3)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, ściśle określone,

4)      linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach zagospodarowania,  ściśle określone,

5)      linie zabudowy nieprzekraczalne,

6)      obiekty istniejące adaptowane, obiekty do likwidacji (rozbiórki)

 

§ 5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)      ustalenie przeznaczenia terenów,

2)      określenie zasad zagospodarowania poszczególnych terenów tak, aby umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych występujących w granicach planu;

3)      ochrona lokalnych i ponadlokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie
i podporządkowanie działań inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego oraz ukształtowanie prawidłowego układu komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań;

4)      ustanowienie powszechnie obowiązującego w granicach planu prawa gminnego, stanowiącego między innymi podstawę do uproszczenia procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę.

 

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu , o których mowa w § 1

2)      uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta i Gminy Skępe

3)      rysunku planu -  należy przez to rozumieć rysunek planu, na mapie w skali 1:1000

4)      terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, oraz ewentualnie przeznaczenia uzupełniającego i dopuszczalnego, posiadającą symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

5)      przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które jako główne powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi. Nie wyklucza ono możliwości lokalizacji w obrębie terenu przeznaczenia uzupełniającego,
a nawet dopuszczalnego;

6)      przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

7)      dopuszcza się - należy przez to rozumieć możliwość działań lub lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń określonych w ustaleniach planu;

8)      linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, ściśle określonej  - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

9)      linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach zagospodarowania ściśle określonej - należy przez to rozumieć linię podziału obszaru objętego planem w obrębie jednego terenu, wyznaczoną istniejącymi podziałami geodezyjnymi;

10)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i obiektów, w tym  odsunięcie linii zabudowy od drogi,  na odległość określoną w uchwale; (określona odległość nie dotyczy takich detali architektonicznych budynku jak gzyms, okap, zadaszenia nad wejściami, schody zewnętrzne itp. ...);

11)  wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu projektowanego do najwyższego punktu gzymsu nad ostatnią, pełną kondygnacją przy budynkach z dachami o spadkach do 20 % lub kalenicy dachu przy budynkach z dachami o spadkach powyżej 20 %. Do wysokości zabudowy nie wlicza się instalacji i urządzeń technicznych budynku np. kominów, instalacji odgromowych, anten itp. ...;

12)  modernizacji - należy przez to rozumieć działania prowadzące do podniesienia standardu
i funkcjonalności istniejących obiektów;

13)  drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o dostępności ograniczonej - udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych przez właściciela lub współwłaścicieli warunkach;

14)  symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie
z oznaczeniami na rysunku planu;

15)  zaleca się - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących,  wprowadzonych  ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp. ... .

16)  Obszar chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć Obszar chronionego krajobrazu „Jeziora Skępskie” utworzony uchwałą Nr XX/92/83
z dnia 15.06.1983 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku (Dz. Urz. WRN Nr 3 z dnia 25.07. 1983 r. poz.22), potwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 46/99 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 19 z 1999 r. poz. 117).

17)  przepisach szczególnych i odrębnych -  należy przez to rozumieć przepisy z ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania terenem, wynikające
z prawomocnych decyzji administracyjnych:

18)  urządzeniach turystycznych należy przez to rozumieć pola biwakowe, kładki, szlaki turystyczne (szlaki dydaktyczne), zgodnie z art. 4 ust. 21 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
 o ochronie gruntów rolnych i leśnych- Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi. zmianami.

2.      Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia  niniejszej uchwały.

 

 

 

Dział II

Ustalenia ogólne

 

Rozdział  1

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 7. 1. Obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny bezpośrednio przylegające do dróg wewnętrznych w przypadku możliwości zlokalizowania tych sieci
w liniach rozgraniczających dróg;

3.   Obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych

 

Rozdział  2

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 8.    Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego chyba, że ustalenia szczegółowe dla terenów stanowią inaczej:

1)      ustala się obowiązek ochrony walorów krajobrazowych

2)      ustala się obowiązek zachowania co najmniej 70% powierzchni działki rekreacyjnej jako powierzchni biologicznie czynnej;

3)      ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem budowy i modernizacji dróg i infrastruktury technicznej;

4)      ustala się obowiązek ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem;

Rozdział  3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. Ustala się obowiązek niezwłocznego wstrzymania prac ziemnych i powiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta gminy w przypadku odkrycia
w trakcie prac budowlanych, nieujawnionych reliktów kultury materialnej tj. wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, w stosunku do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem.

Rozdział  4

Ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

§ 10. W zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej ustala się;

1)    parametry dróg wewnętrznych zgodne z wymaganiami obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej.

2)   zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych z hydrantów naziemnych istniejących
i projektowanych.

 

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 11. 1. W obrębie terenów ogólnodostępnych, ustala się:

1)      zakaz zabudowy i wprowadzania ogrodzeń;

2)      dopuszcza się możliwość realizacji obiektów i urządzeń małej architektury, przy zachowaniu przepisów odrębnych.

 

2. W obrębie terenów komunikacji publicznej, ustala się zasadę wykorzystywania systemu dróg w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

 

 

Rozdział  6

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

oraz zagospodarowania terenu.

§ 12. Ustala się obowiązek uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek budowlanych, następujących parametrów i wskaźników, dla zabudowy modernizowanej, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

1)      zachowanie istniejących działek według podziałów geodezyjnych dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. Nowe podziały zgodnie z rysunkiem planu.

2)      ograniczenie wysokości modernizowanej zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) i maksimum

3)      przykrycie budynków dachami o spadkach symetrycznych,

4)      zalecenie przykrycia budynków modernizowanych dachami o spadkach mieszczących się w granicach od 30 do 45 stopni,

 

Rozdział  7

Granice i sposoby  zagospodarowania terenów podlegających ochronie:

§ 13. Obszar objęty granicami planu położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Jeziora Skępskie”

 

Rozdział  8

Ustalania szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy

§ 14. Ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegu  jeziora

Rozdział  9

Ustalenia na podstawie przepisów odrębnych

§ 15.1. W obszarze objętym planem występuje potrzeba podziału na działki w obrębie wyznaczonych terenów, w trybie procedury wynikającej z przepisów odrębnych,

 
Rozdział  10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej.

§ 16.1. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, dla dróg:

1)  wewnętrznych                      6,0  m

§ 17.1. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

1)      możliwośc podłączenia istniejącej zabudowy do następujących, istniejących
i projektowanych systemów infrastruktury technicznej: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyki;

2)      dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji i realizacji systemów sieci infrastruktury technicznej:

1)      możliwość modernizacji i realizacji niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach przeznaczonych pod drogi wewnętrzne oraz pod ciągi komunikacji pieszej, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem przepisów odrębnych;

2)      dopuszczalność lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w obrębie terenów
 o innym przeznaczeniu podstawowym, szczególnie w przestrzeni między liniami rozgraniczającymi dróg, a zabudową, z zastrzeżeniem uwzględnienia przepisów odrębnych, dotyczących szczególnie ochrony własności;

3)      zaopatrzenie poszczególnych obiektów w wodę dla celów bytowo-sanitarnych
z wodociągu gminnego, uwzględniającego system hydrantów przeciwpożarowych
w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;

4)      zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach jednostki zarządzającej siecią,
z istniejących stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV dostosowanych do zwiększonego poboru mocy

Rozdział  11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania

i użytkowania terenów.

§ 17.1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu przeznaczenia terenów na cele określone
w niniejszym planie, dopuszcza się tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania - użytkowanie dotychczasowe chyba,  że ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów stanowią inaczej.

2.Na terenach przeznaczonych w niniejszym planie pod drogi oraz ciągi piesze i rowerowe wprowadza się zakaz budowy wszelkich obiektów nawet na okres tymczasowy.

3. Na terenach, dla których plan miejscowy przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.

4. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie obiektów przeznaczonych ustaleniami planu do likwidacji (rozbiórki), bez prawa utrwalania ich stanu technicznego i zmiany sposobu użytkowania.

Rozdział  12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36

 ust. 4 ustawy

§ 18. Ustala się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości:

1)      0% - dla terenów:

a) stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem terenów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych;

b)      stanowiących własność gminy miejsko-wiejskiej Skępe;

c)      przeznaczonych pod zabudowę i zagospodarowanie na cele publiczne;

2)      30% - dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planu nie wymienionych w pkt 1, których wartość wzrośnie.

 
Dział  III

Ustalenia szczegółowe

§ 19 .1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „4ML” i „5ML”ustala się przeznaczenie podstawowe -  tereny rekreacji indywidualnej

2.  Dla terenów których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz lokalizacji nowych budynków
i obiektów kubaturowych,

3.Dla terenów których mowa w ust. 1 ustala się:

1)  możliwość realizacji urządzeń turystycznych z  zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych;

2)      możliwość modernizacji istniejącej zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      obowiązek zachowania co najmniej 70 % powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej przy modernizacji istniejącej zabudowy

4.Obsługa komunikacyjna – z drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu;

5.Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

 

§ 19. 1 Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: „1U ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe - usługi z zakresu edukacji

2)      przeznaczenie uzupełniające – usługi rekreacyjne w oparciu o istniejącą bazę -obiekty biurowe, socjalne, świetlica, stołówka, obiekty pomocnicze

2. Dla terenów których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz lokalizacji nowych budynków
i obiektów kubaturowych,

3.Dopuszcza się możliwość modernizacji istniejącej zabudowy, z  zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych;

4.Ustala się obowiązek zachowania co najmniej 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

5.Ustala się minimum 15 miejsc dla parkingu ogólnodostępnego

6.Obsługa komunikacyjna– system dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami„ 6KDW” , „„9KDW połączonych z drogą gminną.

7.Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

 

§ 20. 1 Dla terenów oznaczonych na rysunku planu oznaczonych symbolami: „2ZL”i „3ZL” ustala się przeznaczenie terenu - las

2.Obowiązuje zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy

3.Istniejące obiektów sprzeczne z funkcją przewidzianą w planie, docelowo przeznaczone do likwidacji.

4.Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie obiektów przeznaczonych ustaleniami planu do likwidacji (rozbiórki), bez prawa utrwalania ich stanu technicznego, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania.

5.Wszelkie zagospodarowanie terenu lasów musi być zgodne z planami urządzania lasów;

6.Obsługa komunikacyjna – system dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami„ 6KDW” ,,9KDW połączonych z drogą gminną.

§ 21.1 Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „ 6KDW” , „7KDW” , „8KDW” „9KDW”i ,,10KDW” 11,,KD-W’ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne; o min szerokości w liniach rozgraniczających – 6 m.

2)      przeznaczenie uzupełniające - obiekty infrastruktury technicznej;

3)      możliwość realizacji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości min. 4 m.;

4. Dla terenów oznaczonych symbolami „6 KDW” ,  zaleca się zmianę kwalifikacji drogi na drogę publiczną - dojazdową .

 

§ 22.1 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „ 12 KDX” i „13 KDX” ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe przejście  piesze, przestrzeń publiczna –o szer. min. 3,5 m

2)przeznaczenie uzupełniające - zieleń nie urządzona stanowiąca oprawę krajobrazową drogi

2.. Dla terenu o którym mowa w  ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń i obiektów kubaturowych,

3. Dla terenu o którym mowa w  ust. 1 ustala się obowiązek ochrony zieleni istniejącej.

 

Dział IV

Przepisy końcowe.

 

§ 23. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski