Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.3.2017.

 

W dniu 23.05.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514394-N-2017.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

We wzorze umowy (załącznik nr 4) wprowadza się następujące zmiany.

 

1.    Zmianie ulega numeracja pkt 4 ust. 2 §1, który otrzymuje numerację pkt 3;

2.    Zmianie ulega brzmienie §2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: do 15.11.2017 r.”;

3.    Zmianie ulega numeracja ust. 13-26 §7, które otrzymują numerację ust. 12-25;

4.    Zmianie ulega brzmienie §16 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonanego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt. 3). bądź w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokołem, o którym mowa w § 15 ust. 12 pkt. 6). Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 17 ust. 1 umowy”;

5.    Zmianie ulega brzmienie §17 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Okres rękojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montażowe wynosi …….. miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bądź protokołu, o którym mowa w §15 ust. 12 pkt. 6), natomiast okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe wynosi ……… miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, bądź protokołu, o którym mowa w §15 ust. 12 pkt. 6)”;

6.    Zmianie ulega brzmienie §18 ust. 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót niezgodnie z postanowieniami § 20 i § 21 – w wysokości 10.000,00 zł, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat”;

7.    Zmianie ulega brzmienie §19 ust. 1 pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „w przypadkach wskazanych w § 15 ust. 12 pkt. 1, 3 i 4”.

 

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie. Na stronie zamieszczony zostaje również poprawiony załącznik numer 4.

 

 

Skępe, dn. 24.05.2017 r.

 

 

 

                                                                                                   Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem została złożona 1 oferta:

 

I.        Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.

ul. Budownictwo Ogólne

Stanisław Brzęczkowski

ul. Dolna 12, 87-800 Włocławek:

1.       Cena oferty: 3.777.246,70 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.       Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji

Sekulski Janusz

ul.  Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 3.800.000,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.     WIKSBUD sp. z o.o.

ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 3.585.078,54 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.900.000,00 zł brutto.

Skępe, 06.06.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.3.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 09.06.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem