Uchwała Nr XXXII/195/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 446, poz.1579 i poz. 1948) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224, poz. 437, poz. 1948 i poz. 2003) uchwala się, co następuje :

§ 1.  W uchwale  Nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Miasta i Gminy Skępe  wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016”, otrzymuje brzmienie:

Dział VI.
Ogólna kwota: 150.051,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1) Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 4.000,00 złotych;

2) Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 57.000,00 złotych, w tym:

a) wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

b) diety;

3) Składki na Fundusz Pracy (4120)- 400,00 zł;

4) Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) –16.000,00 złotych w tym:

a) zakup opału;

5) Zakup usług pozostałych ( 4300) – 60.050,00 złotych w tym:

a) teatry i warsztaty profilaktyczne,

b) wynagrodzenie terapeutów;

5) Opłata za usługi telefoniczne w sieci komórkowej ( 4360) – 750,00 złotych ;

6) Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330 ) – 400,00 złotych;

7) Różne opłaty i składki (4430 ) – 250,00 złotych;

8) Zakup środków żywności (4220) – 10.201,00 złotych;

9) Nagrody konkursowe (4190 ) – 1000,00 złotych.

2) w załączniku Nr 2 „DZIAŁ IV. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizacje programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2017”, otrzymuje brzmienie:

Dział IV.
Ogólna kwota: 11.200 złotych. Dział 851, Rozdział  85153

1) Zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 2.500,00 złotych;

2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek (4240 )- 200,00 zł;

3) Zakup usług pozostałych (4300 ) – 8.500 zł.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

W uchwale Nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Miasta i Gminy Skępe zmienia się wydatki w rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe ( 4 000,00 zł), § 4190 – nagrody konkursowe ( 500,00 zł), § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ( 10 000 zł), § 4220 – zakup środków żywności ( 201,00 zł), § 4300 – zakup usług pozostałych ( 44.000 zł ). W rozdziale 85153 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ( 1500,00 zł), § 4300 – zakup usług pozostałych ( 5.500 zł). Plan wydatków uległ zwiększeniu, w związku z włączeniem nie wykorzystanych środków na rok 2016.

         Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.